หมวดหมู่
สป.

ศธ.ประชุมกำหนดตัวชี้วัดระดับกรม ในการพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมจันทรเกษม, ปลัดก […]