ทศวรรษที่สอง แห่งการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ

(26 ตุลาคม 2563) ดร.วีระ แข็งกสิการ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียงด้านการศึกษา ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมจันทรเกษม อาคารราชวัลลภ ชั้น 1 กระทรวงศึกษาธิการ

ดร.วีระ แข็งกสิการ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวถึงดำเนินงานการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ซึ่งได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 ก้าวสู่ปี พ.ศ. 2563 นับเป็นทศวรรษที่สองแล้วที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) มุ่งปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนมีคุณลักษณะ “อยู่อย่างพอเพียง” สนับสนุนและพัฒนาสถานศึกษาให้เป็น “สถานศึกษาพอเพียง” และพัฒนาสถานศึกษาพอเพียงให้เป็น “ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา”

โดยการดำเนินการได้บูรณาการร่วมกับหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรอิสระ ขับเคลื่อนโดยหน่วยงานต้นสังกัด ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร เป็นต้น

ผลการดำเนินการที่ผ่านมา มีการประกาศเป็นสถานศึกษาพอเพียงแล้วทั้งสิ้น 27,510 แห่ง ประกาศเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา 570 ศูนย์ โดยทั้งสถานศึกษาพอเพียง และศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ได้ทำหน้าที่ขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านผู้เรียนทั่วทั้งประเทศไทย

ดร.ปรียานุช  ธรรมปิยา ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพัฒนาที่ยั่งยืนและเศรษฐกิจพอเพียง กล่าวเพิ่มเติมว่า ศธ.มีความเข็มแข็งอย่างยิ่งในการดำเนินการเรื่องนี้ตลอดมา เป็นการเชิดชูสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ โดยปลูกฝังแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้อยู่ในวิถีชีวิต ถือเป็นการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นเข็มทิศนำทางผ่านกิจกรรม ผ่านการเรียนรู้ เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ตัวผู้เรียน

นอกจากนี้ ยังเสนอแนะให้นำสถานศึกษาพอเพียง และศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา นำผลงานและกิจกรรมที่ได้จัดทำมานำเสนอสู่สาธารณชน ซึ่งจะเป็นการรวมพลังขับเคลื่อนประเทศให้ผ่านพ้นสถานการณ์วิกฤติต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมไทยได้อย่างดี

ดร.วีระ แข็งกสิการ / ข้อมูล
ธนภัทร จันทร์ห้างหว้า / ถ่ายภาพ