ผลการประชุมบอร์ด กช. ครั้งที่ 10/2563

(26 ตุลาคม 2563) ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้รับมอบหมายจากนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (กช.) ครั้งที่ 10/2563 ณ ห้องประชุมราชวัลลภ ชั้น 2 อาคารราชวัลลภ โดยมีผลการประชุมที่สำคัญ สรุปดังนี้

1 เห็นชอบระเบียบการขออนุญาตจัดตั้งสาขาของ รร.ในระบบ

ที่ประชุมเห็นชอบร่างระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตจัดตั้งสาขาของโรงเรียนในระบบ พ.ศ. ….โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

 1. คำนิยาม โดยให้ยกเลิกระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตจัดตั้งสาขาของโรงเรียนในระบบ ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2555 และฉบับที่ 2 พ.ศ.2563
 2. หลักเกณฑ์การขอจัดตั้งโรงเรียนสาขา ต้องขอจัดตั้งสาขาในระดับและประเภทเดียวกันกับโรงเรียนที่ขอจัดตั้ง โดยต้องอยู่ในเขตจังหวัดเดียวกัน และไม่เกิน 1 สาขา อีกทั้งต้องไม่เป็นโรงเรียนการกุศล การศึกษาพิเศษหรือการศึกษาสงเคราะห์ รวมทั้งต้องผ่านการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) (องค์การมหาชน) ระดับดีมากขึ้นไป
 3. การอนุญาตจัดตั้งสาขา เอกสารและหลักฐานในการยื่นคำขอต่อผู้อนุญาต โดยผู้รับใบอนุญาตของโรงเรียนยื่นคำขออนุญาตจัดตั้งสาขา พร้อมเอกสารและหลักฐาน ดังนี้
  – โครงการจัดตั้งสาขาและหลักฐานที่แสดงว่าโรงเรียนมีทุนเพียงพอที่จะดำเนินกิจการสาขาได้
  – รายงานการประชุมของคณะกรรมการบริหารของโรงเรียนที่มีมติให้ความเห็นชอบการจัดตั้งสาขา
  – หลักฐานการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาจาก สมศ.
  – หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ครอบครองที่ดินสำหรับใช้จัดตั้งสาขา
  – แผนผังแสดงอาคารสถานที่ตั้งและอาคารเรียน ห้องเรียนของสาขา
  – สำเนาใบรับรองการก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคารที่ใช้จัดตั้งสาขา
 4. การพิจารณาอนุญาตให้จัดตั้งสาขา พิจารณาคำขอและความถูกต้องของเอกสาร สถานที่ตั้ง อาคารเรียนของสาขา ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน
 5. การบริหารสาขาของโรงเรียน ให้คณะกรรมการบริหารของโรงเรียนที่ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งสาขามีหน้าที่บริหารสาขาด้วย และแต่งตั้งรองผู้อำนวยการอย่างน้อยหนึ่งคนปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบสาขาตามที่ผู้อำนวยการมอบหมาย
 6. การขออนุญาตและการอนุญาตให้เลิกสาขา เมื่อได้รับใบอนุญาตให้เลิกสาขา ให้ผู้รับใบอนุญาตยื่นคำขอเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้งและรายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของโรงเรียนภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งการอนุญาตให้เลิกสาขา

2 การพิจารณาตราสารจัดตั้ง และอำนาจหน้าที่คณะกรรมการบริหาร รร.กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

ที่ประชุมมีมติอนุมัติ แนวทางพิจารณาข้อหารือการขอเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้งและการกำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย โดยเห็นควรจัดส่งเรื่องให้คณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาวินิจฉัยต่อไป

3 รายงานผลการปฏิบัติงาน ตามมติที่ประชุม กช.

ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการปฏิบัติงาน ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 6 เรื่อง ดังนี้

 1. เห็นชอบเป็นหลักการในการให้คำแนะนำ รมว.ศธ. พิจารณายกเว้นคุณสมบัติของผู้รับใบอนุญาตสถาบันศึกษาปอเนาะในจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามมาตรา 21 (3) แห่ง พรบ.โรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 จำนวน 4 ราย
 2. เห็นชอบร่างระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งผู้จัดการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….
 3. เห็นชอบร่างระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ว่าด้วยการกำหนดให้ผู้บริหารโรงเรียนนอกระบบจัดทำรายงานแสดงกิจการและงบการเงิน พ.ศ. ….
 4. เห็นชอบร่างระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัด พ.ศ. ….
  (ข้อ 1-4 สช. อยู่ระหว่างการพิจารณาของ รมว.ศธ.)
 5. เห็นชอบร่างประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 โดย รมว.ศธ.ลงนามแล้ว จะประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป
 6. การติดตามความคืบหน้าการยกเว้นหรือลดหย่อนภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างให้กับโรงเรียนนอกระบบ (ยังไม่มีความคืบหน้า เนื่องจากมีการแต่งตั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง)

4 รายงานความคืบหน้า รร.สารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์

ที่ประชุมรับทราบรายงานความคืบหน้าการดำเนินการกรณีโรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ โดยผู้ปกครองขอให้ทางโรงเรียนดำเนินการ ดังนี้

 1. แจ้งความเพื่อดำเนินคดีกับครูที่ทำร้ายเด็กนักเรียน ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนกระบวนการดำเนินคดีตามกฎหมาย
 2. ตรวจสอบใบประกอบวิชาชีพของครูว่ามีและถูกต้องหรือไม่ (พบว่าโรงเรียนมีครูไทย 274 คน มีใบอนุญาตฯ 130 คน ครูต่างชาติ 140 คน มีใบอนุญาตฯ 76 คน อยู่ระหว่างรอใบอนุญาตฯ 40 คน)
 3. ส่งสำเนาไฟล์กล้องวงจรปิดที่เด็กถูกทำร้ายให้ผู้ปกครอง
 4. ผู้บริหารจะรับผิดชอบ โดยได้เริ่มคืนเงินค่าธรรมเนียมฯ ให้แก่ผู้ปกครอง ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2563 ในห้องเรียนที่เกิดเหตุระดับชั้นเตรียมอนุบาล – อนุบาลปีที่ 1 จำนวน 9 ห้องเรียน รวม 307 คน ผู้ปกครองรับเงินคืนแล้ว 135 คน จำนวนเงินชดเชย 2.5 ล้านบาทเศษ อยู่ระหว่างการติดต่อรับเงินคืนอีก 172 คน และอยู่ระหว่างหารือร่วมกันระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง กระทรวงศึกษาธิการ ในการเข้ารับการรักษาตัวโรงพยาบาลเอกชนของนักเรียนที่ถูกกระทบ และได้รับผลกระทบ จากเดิมที่เข้ารับการรักษาได้แค่โรงพยาบาลรัฐบาล

5 รายงานข้อมูลจำนวนโรงเรียนเอกชน เดือนตุลาคม 2563

ที่ประชุมรับทราบรายงานข้อมูลจำนวนโรงเรียนเอกชน ประจำเดือนตุลาคม 2563

 • โรงเรียนในระบบ รวม 3,977 โรง (รวมจัดตั้งใหม่ 1 โรง, อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 98 โรง, เลิกกิจการ 21 โรง) แยกเป็น ประเภทสามัญศึกษา 3,755 โรง (อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 92 โรง, เลิกกิจการ 19 โรง)-ประเภทนานาชาติ 222 โรง (จัดตั้งใหม่ 1 โรง, อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 6 โรง, เลิกกิจการ 2 โรง)
 • โรงเรียนนอกระบบ รวมจำนวน 7,602 โรง (รวมจัดตั้งใหม่ 9 โรง, อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 2,421 โรง, เลิกกิจการ 55 โรง) แยกเป็น
  – ประเภทสอนศาสนา 168 โรง (อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 15 โรง, เลิกกิจการ 2 โรง)- ประเภทศิลปะและกีฬา 559 โรง (อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 199 โรง, เลิกกิจการ 4 โรง)-ประเภทวิชาชีพ 2,074 โรง (จัดตั้งใหม่ 6 โรง, อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 1,575 โรง, เลิกกิจการ 32 โรง)
  – ประเภทกวดวิชา 1,914 โรง (จัดตั้งใหม่ 2 โรง, อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 618 โรง, เลิกกิจการ 16 โรง)-ประเภทเสริมสร้างทักษะชีวิต 232 โรง (อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 14 โรง, เลิกกิจการ 1 โรง)- สถาบันศึกษาปอเนาะ 519 โรง- ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) 2,136 โรง (จัดตั้งใหม่ 1 โรง)

อนึ่ง การประชุมครั้งนี้มีผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วม อาทิ
นายพะโยม ชิณวงศ์ ประธานคณะทำงาน รมช.ศธ., นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการ สกศ., นายอัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ.,นายวีระ แข็งกสิการ และนายสุทิน แก้วพนา รองปลัด ศธ., นายอรรถพล ตรึกตรอง เลขาธิการ กช., ผู้แทนจากสำนักงบประมาณ ผู้แทนสมาคมจากภาคเอกชนซึ่งเป็นคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

การประชุมครั้งต่อไป กำหนดจัดประชุมในวันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมราชวัลลภ

อานนท์ วิชานนท์ / สรุป
กิตติกร แซ่หมู่ / ภาพ

One thought on “ผลการประชุมบอร์ด กช. ครั้งที่ 10/2563

Add yours

ส่งความเห็นที่ วัลลา สันติภาดา ยกเลิกการตอบ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: