ศธ.ประชุมคณะกรรมการพิจารณาข้อร้องเรียนของนักเรียนนักศึกษา พร้อมตั้งคณะทำงาน 4 ชุด สางปัญหาให้เร็วที่สุด

(20 ตุลาคม 2563) กระทรวงศึกษาธิการ จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาข้อร้องเรียนของนักเรียน นักศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมราชวัลลภ ชั้น 2 อาคารราชวัลลภ

ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวาณิชย์ ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ (TDRI) ในฐานะประธานคณะกรรมการพิจารณาข้อร้องเรียนของนักเรียน นักศึกษา เปิดเผยว่า วันนี้ได้ร่วมกันหาแนวความคิดในเชิงหลักการ เพื่อแก้ไขปัญหาข้อเรียกร้องของนักเรียน นักศึกษา โดยคณะกรรมการทุกคนอยากเห็นโรงเรียนเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัย ไม่เกิดการรังแกกัน ไม่มีการ bully และนักเรียนมีสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกได้ ซึ่งการจำกัดสิทธิเสรีภาพของนักเรียน ต้องเป็นเรื่องที่พิสูจน์ได้ชัดเจนว่ามีกระทบต่อการเรียนการสอนจริง ๆ หากไม่มีเหตุผลที่จำเป็น ก็ไม่ควรจะมีกฎกติกาใดที่จะไปจำกัดสิทธิเสรีภาพหรือทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยต่อนักเรียน

เพื่อให้เห็นผลการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นโดยเร็วที่สุด คณะกรรมการจึงแบ่งการดำเนินการออกมาเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่

  • คณะทำงานด้านการละเมิดการกระทำความรุนแรงและความปลอดภัยในสถานศึกษา
  • คณะทำงานด้านกฎระเบียบที่ล้าหลังของสถานศึกษาที่กระทบต่อนักเรียน นักศึกษา
  • คณะทำงานด้านการแสดงออกทางการเมืองในสถานศึกษา
  • คณะกรรมการพิจารณาข้อร้องเรียนของนักเรียน นักศึกษา (ชุดใหญ่) จะทำหน้าที่พิจารณาในประเด็นเรื่องเครื่องแบบและทรงผมนักเรียน

เชื่อมั่นว่านักเรียน นักศึกษา มีศักยภาพ มองโลกอย่างกว้างขวาง และคิดต่างอย่างมีเหตุผล แม้จะเป็นชุดความคิดคนละแบบกับผู้ใหญ่ แต่สามารถทำงานและหาทางออกร่วมกันได้อย่างแน่นอน

ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวาณิชย์
ประธาน TDRI

ดร.วีระ แข็งกสิการ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในนามของ ศธ. และผู้บริหารทุกคน มีความจริงใจ มีความตั้งใจที่จะดำเนินการเรื่องนี้ให้เกิดเป็นรูปธรรม ไม่ใช่เพียงเพื่อกลบกระแส แต่ทำเพื่อหวังให้เกิดผลต่อนักเรียนอย่างแท้ ตลอดจนเชื่อว่าทั้งมาตรการระยะสั้นและระยะยาวที่จะเกิดขึ้นต่อไป จะเกิดประโยชน์ต่อการศึกษาไทยมากที่สุด

สำหรับคณะกรรมการพิจารณาข้อร้องเรียนของนักเรียน นักศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ แต่งตั้งโดย รมว.ศึกษาธิการ (นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ) มีจำนวนทั้งสิ้น 24 ราย โดยนายสมเกียรติ ตั้งกิจวาณิชย์ ประธาน TDRI เป็นประธาน กรรมการมาจากนักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ ครู คณาจารย์ คณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ นายกสภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย ผู้บริหารองค์กรหลัก ศธ. นักเรียน นักศึกษา ฯลฯ โดยรองปลัด ศธ.(นายวีระ แข็งกสิการ) เป็นเลขานุการ โดยมีนางเกศทิพย์ ศุภวานิช ผู้ช่วยปลัด ศธ., นายนิพนธ์ ก้องเวหา ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. และนายชาญวุฒิ วงศ์เพ็ง ผอ.สำนักบูรณาการกิจการการศึกษา สป. เป็นผู้ช่วยเลขานุการ

ทั้งนี้ รศ.วรากรณ์ สามโกเศศ ประธานกรรมการในคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา และ ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช นายกสภาสถาบันอาศรมศิลป์ เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการ

ปารัชญ์ ไชยเวช/ สรุป
กิตติกร แซ่หมู่/ ถ่ายภาพ