ความก้าวหน้าการขับเคลื่อนภารกิจเชิงบูรณาการ การจัดองค์กรแบบ Matrix ของ ศธ. ในพื้นที่ 6 จังหวัดนำร่อง

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคมที่ผ่านมา ณ อาคารสุขประพฤติ กรุงเทพมหานคร – ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (กพร.สป.) เข้าประชุมคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษา ติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศและการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติด้านการศึกษา ในประเด็นการจัดองค์กรแบบแมทริกซ์ (Matrix Organization) ในพื้นที่ 6 จังหวัด (นำร่อง) ได้แก่ภาคเหนือ: จังหวัดน่าน, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: จังหวัดอุบลราชธานี, ภาคตะวันออก: จังหวัดชลบุรี, ภาคใต้: จังหวัดสตูล, ภาคตะวันตก: จังหวัดกาญจนบุรี และภาคกลาง: กรุงเทพมหานคร ซึ่งทั้ง 6 จังหวัด (นำร่อง) มีสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเป็นหน่วยงานหลักในการประสานและขับเคลื่อนการดำเนินงาน

การขับเคลื่อนการดำเนินงานดังกล่าวของ 6 จังหวัด (นำร่อง) นั้น นายวราวิช กำภู ณ อยุธยา ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประธานคณะทำงาน ได้ให้หลักการและประเด็นการขับเคลื่อนภารกิจเชิงบูรณาการ 5 ประเด็น ได้แก่

  1. การพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก
  2. การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
  3. การจัดการศึกษาปฐมวัย
  4. การลดความซ้ำซ้อนด้านภารกิจของหน่วยงาน
  5. การบริหารจัดการงบประมาณด้านการศึกษา

ทั้งนี้ การดำเนินงานของทั้ง 6 จังหวัด (นำร่อง) จะเป็นการศึกษาความพร้อม รวมถึงปัญหาและอุปสรรคการดำเนินงานเชิงบูรณาการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด (ศธจ.) ในฐานะเป็นหน่วยงานประสานและขับเคลื่อนการดำเนินงาน ควบคู่กันไป

นายวราวิช กำภู ณ อยุธยา
ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้มีการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน 2 จังหวัด (นำร่อง) ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดน่าน ซึ่งความก้าวหน้าการดำเนินงานในเรื่องดังกล่าวของทั้ง 2 จังหวัด (นำร่อง) ได้แสดงให้เห็นถึงการทำงานเชิงบูรณาในพื้นที่ โดยเฉพาะการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก การจัดการศึกษาปฐมวัย การลดความซ้ำซ้อนภารกิจของหน่วยงาน ซึ่งได้มีการบริหารจัดการทั้งการพัฒนาศักยภาพครู ผู้บริหาร และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการนำเทคโนโลยีมาสนับสนุนการบริหารจัดการในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ทั้งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานเขตพื้นที่ และสถานศึกษา ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ กพร.สป. ได้รับมอบหมายจากรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (นายธีรพงษ์ สารแสน) ให้จัดทำระบบการขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาการศึกษาเด็กปฐมวัย จังหวัดระนอง และได้นำเสนอกลไกการพัฒนาการศึกษาเด็กปฐมวัยเชิงบูรณาการ ซึ่งได้ดำเนินการร่วมกับสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป. และ ป.ย.ป. ศธ. โดยมีสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระนองเป็นหน่วยงานหลักในการประสานและขับเคลื่อนการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานในสังกัด 4 กระทรวงหลักในพื้นที่จังหวัดระนอง ได้แก่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของกระทรวงศึกษาธิการ

จากการนำเสนอความก้าวหน้าการดำเนินงานเชิงบูรณาการในระดับพื้นที่ คณะอนุกรรมาธิการฯ ให้ความสนใจกับการขับเคลื่อนงานในเรื่องดังกล่าวข้างต้นเป็นอย่างยิ่ง โดยจะขอติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนการดำเนินงานของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นระยะ ๆ

กพร.สป. ภายใต้การกำกับดูแลของผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช) จะได้จัดทำสรุปผลการประชุมติดตามความก้าวหน้าของคณะอนุกรรมาธิการ เสนอปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อนำเรียนที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในฐานะประธานการขับเคลื่อนฯ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโปรดทราบต่อไป

ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช
ผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
นายสมภพ อุณหชาติ
ผอ.กพร.สป.ศธ.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: