หมวดหมู่
สป.

ความก้าวหน้าการขับเคลื่อนภารกิจเชิงบูรณาการ การจัดองค์กรแบบ Matrix ของ ศธ. ในพื้นที่ 6 จังหวัดนำร่อง

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคมที่ผ่านมา ณ อาคารสุขประพฤติ กรุงเท […]