หมวดหมู่
ราชกิจจานุเบกษาที่เกี่ยวข้อง

พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งผู้บริหารองค์กรหลัก กระทรวงศึกษาธิการ

(9 ตุลาคม 2563) มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งผู้ […]