คุณหญิงกัลยา เป็นประธาน MOU การวิจัยและพัฒนาเพื่อพัฒนาทักษะด้านหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ สำหรับนักเรียน

คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช เป็นประธานลงนามความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาเพื่อพัฒนาทักษะด้านหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา อัสสัมชัญธนบุรี

(9 ตุลาคม 2563) ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมช.ศึกษา​ธิการ​ เป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาเพื่อพัฒนาทักษะด้านหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ระหว่าง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ​ (สวทช.) โดยศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) และโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี และเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการ AC AI Lab ณ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี​ เขตบางแค​ กรุงเทพ​ฯ

ภราดา ดร.ชำนาญ เหล่ารักผล ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี (ACT) กล่าวว่า​ เป้าหมายของความร่วมมือคือการส่งเสริมศักยภาพครูผู้สอน​ และบูรณาการหลักสูตรการเรียนรู้แบบโครงงาน (Project Based Learning) ในการจัดการเรียนการสอนด้านหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ (Robotics and AI) ภายใต้หลักการที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์​ เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตจริง (STEM Education)

โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี จึงมีแนวคิดที่จะสร้างหลักสูตรและรูปแบบการสอน โดยบูรณาการศาสตร์​ทางด้านวิทยาการหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์เข้ามาประยุกต์รวมกับหลักสูตรการเรียนการสอนปกติ เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีด้วยการลงมือปฏิบัติจริง (learning by doing) ควบคู่ไปกับการเรียนรู้ด้านเนื้อหาทฤษฎี​ รวมถึง​จัดทำโครงการ “ACT CREATIVE AND INNOVATIVE LEADER” ในการส่งเสริมศักยภาพครูผู้สอนในระดับมัธยมศึกษา จากกลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์​ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ เพื่อจะได้เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีของนักเรียนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น​

ดร.จุลเทพ​ ขจรไชยกูล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค)​ กล่าวว่า ทุกภาคส่วนควรมีส่วนร่วมเพื่อเสริมสร้างศักยภาพการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในโลกอนาคต การส่งเสริมพัฒนาการของเด็กเพื่อเตรียมความพร้อมให้มีทักษะที่จำเป็น จึงไม่ใช่ภาระหน้าที่ของโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาเท่านั้น ความร่วมมือระหว่างเอ็มเทคและโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีในการพัฒนาต้นแบบสื่อการเรียนการสอน​ และหลักสูตรเชิงบูรณาการสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 นับเป็นมิติใหม่ในการวางรากฐานการปฏิรูปการเรียนการสอนแบบ STEM Education อย่างเป็นรูปธรรม

ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมช.ศึกษา​ธิการ​ กล่าวว่า ในโอกาสที่โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี​ ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สวทช. จัดทำโครงการพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้แบบโครงงานด้านหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ โดยส่งเสริมครูผู้สอนที่เป็นกำลังหลักในการพัฒนาการศึกษาจากสาขาวิชาต่าง​ ๆ ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรใหม่ที่ไม่เป็นภาระงานในห้องเรียนกับทั้งผู้เรียนและผู้สอน นับเป็นจุดเริ่มต้นของการยกระดับการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษา ให้เชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันและการทำงานของผู้เรียนในอนาคต

นอกจากนี้ ยังชื่นชมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ที่ไม่เพียงแต่ให้ความรู้ด้านวิชาการเท่านั้น แต่ยังบ่มเพาะความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ให้กับเยาวชนด้วย โดยให้ความสำคัญกับคุณธรรม จริยธรรม ความกตัญญู จิตอาสา ดนตรี ศิลปะ วัฒนธรรม เป็นต้น ซึ่งในศตวรรษที่ 21 เราต้องก้าวทันเทคโนโลยีโดยไม่ทิ้งวัฒนธรรมอันเป็นต้นทุนทางสังคมของไทย สิ่งเหล่านี้จะทำให้เด็กไทยแข่งขันในโลกยุคใหม่ได้ด้วยความมั่นใจ

สำหรับศูนย์ปฏิบัติการ ACT AI Lab ที่โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี​จัดตั้งขึ้น​ ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการพัฒนาทักษะด้านหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ซึ่งจะช่วยยกระดับคุณภาพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย​ รวมถึงแนะนำการพัฒนาหุ่นยนต์ด้านการบริการที่จะสามารถนำรายได้เข้าประเทศได้อีกมาก เนื่องจากทางตะวันตกยังไม่ได้เน้นด้านนี้  เช่น หุ่นยนต์ผู้ช่วยพยาบาล เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการศึกษา “ทันสมัย เท่าเทียม ยั่งยืน” เพื่อพัฒนาคนไทยให้มีคุณภาพและเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศต่อไป

ปารัชญ์​ ไชย​เวช ​/ สรุป​
อธิชนม์ สลางสิงห์​ / ถ่ายภาพ​

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: