เสมา 2 นำทีม “ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน” จังหวัดสมุทรสาคร แนะชูอาหารทะเลผ่านแคมเปญ From Sea to Table

 ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช นำทีม #ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน ในพื้นที่ 3 จังหวัดรับผิดชอบ “สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ราชบุรี” เพื่อแก้ปัญหาเร่งด่วนของจังหวัด รอบนี้ลงพื้นที่สมุทรสาคร แนะชูอาหารทะเลผ่านแคมเปญ From Sea to Table

(9 ตุลาคม 2563) ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมช.ศึกษา​ธิการ​ เป็นประธานการประชุมติดตามรับฟัง และหาแนวทางการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ร่วมกับคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน จังหวัดสมุทรสาคร ณ ห้องประชุมพันท้ายนรสิงห์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร

นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร นำเสนอกิจกรรมกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสาคร ในไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2564 การส่งเสริมผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของจังหวัดสมุทรสาคร เช่น มะพร้าวน้ำหอม มะนาว มะม่วง กล้วยไม้ เกลือ เป็นต้น การส่งเสริมการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อยกระดับการเป็นเมืองศูนย์กลางอาหารทะเล Hub of Seafood โดยจัดทำโครงการ Seafood Good Fresh จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อเป็นการรับรองมาตรฐานของร้านขายของสดที่มีคุณภาพ สะอาด และปลอดภัย

โดยหากพบว่าร้านใดขายของไม่มีคุณภาพให้กับผู้บริโภค จะต้องคืนเงินทันที เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคในการซื้อสินค้าอาหารทะเลจากตลาดมหาชัย และมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส covid 19 ในกลุ่มแรงงานต่างด้าวจังหวัดสมุทรสาคร

จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร นำเสนอสภาพปัญหาเร่งด่วนในพื้นที่ ได้แก่

1) ประเด็นการซ่อมแซมศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำอควาเรียมสมุทรสาคร ซึ่งยังไม่สามารถบริหารจัดการได้เต็มรูปแบบเนื่องจากขาดงบประมาณในการบูรณะซ่อมแซม และปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี 2561 จำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน ปัจจุบันหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมมือกันหาแนวทางในการบริหารจัดการให้ศูนย์สามารถดำเนินการด้วยตัวเองได้ โดยในระยะแรกจำเป็นต้องขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อให้ดำเนินการเป็นไปอย่างต่อเนื่อง

2) ประเด็นการพัฒนาระบบขนส่งทางราง สายวงเวียนใหญ่-มหาชัย โดยปัจจุบันสถานีรถไฟมหาชัยมีสภาพที่ทรุดโทรมเนื่องจากมีอายุ 116 ปี ไม่สามารถให้บริการได้เต็มศักยภาพ จึงมีความจำเป็นที่ต้องดำเนินการปรับปรุงให้ตู้รถไฟมีความสะอาด ปรับปรุงโครงสร้างสถานีหยุดรถ รวมทั้งปรับภูมิทัศน์โดยรอบ และเสนอให้การรถไฟแห่งประเทศไทยจัดหาตู้รถไฟคันใหม่มาให้บริการประชาชน รวมทั้งผลักดันให้เป็นนโยบายของรัฐบาลและการรถไฟแห่งประเทศไทยในการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางรถไฟโดย เฉพาะอย่างยิ่งเส้นทางรถไฟสายวงเวียนใหญ่-มหาชัย สอดคล้องกับนโยบายการท่องเที่ยวแบบ One Day Trip

ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมช.ศึกษา​ธิการ กล่าวชื่นชมทุกหน่วยงานของจังหวัดสมุทรสาคร ในการขับเคลื่อนการส่งเสริมด้านอาหารทะเล และใช้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ได้อย่างยอดเยี่ยม

จากนั้นได้ให้คำแนะนำการจัดทำแคมเปญ From Sea to Table โดยให้จังหวัดสมุทรสาครคิดมาว่าจะเลือกอาหารทะเลประเภทใดให้เป็นจุดเด่นของจังหวัด มานำเสนอต่อประเทศไทยและชาวโลก ซึ่งขณะนี้ถือเป็นการช่วงชิงโอกาสอันดีที่การระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ทำให้ต่างประเทศผลิตอาหารได้น้อยลง แต่ประเทศไทยมีกำลังและศักยภาพมากพอจะผลิตอาหารที่มีคุณภาพ เลี้ยงชาวไทยและชาวโลกได้ รวมถึงแนะนำให้พิจารณาเรื่องการส่งเสริมการเลี้ยงแมลงสำหรับบริโภคเป็นอาหาร ซึ่งใช้เป็นโปรตีนทดแทนได้ ใช้เวลาน้อย ใช้พื้นที่น้อย มีโปรตีนสูง เช่น จิ้งหรีด เป็นต้น

ส่วนประเด็นการซ่อมแซมศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำอควาเรียมสมุทรสาคร อาจจะต้องรองบประมาณของปีงบประมาณ 2565 ซึ่งหากมีแนวทางใดที่พอทำได้ ก็จะช่วยดูแลเพิ่มเติมให้ ด้านประเด็นการพัฒนาระบบขนส่งทางราง สายวงเวียนใหญ่-มหาชัย ขอให้จัดทำโครงการเสนอมาว่าจะเกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ คนกรุงเทพฯ และคนสมุทรสาครอย่างไร โดยคณะทำงานจะรับไปประสานกับกรุงเทพมหานคร การรถไฟแห่งประเทศไทย กระทรวงคมนาคม และกระทรวงมหาดไทยต่อไป

นอกจากนี้ ยังได้แนะนำให้จังหวัดสมุทรสาครส่งเสริมผลงานของนักศึกษาจากวิทยาลัยประมงสมุทรสาคร ที่ได้ทำวิจัยเกี่ยวกับพลาสติกห่อปลาในรูปแบบการถนอมอาหาร เพื่อให้ปลามีอายุนานขึ้น และน้ำหนักเบา ถือเป็นนวัตกรรมที่เกิดประโยชน์ต่อภาคการประมงและเศรษฐกิจหลักของจังหวัดสมุทรสาครอย่างยิ่ง

ปารัชญ์​ ไชย​เวช ​/ สรุป​
อธิชนม์ สลางสิงห์​ / ถ่ายภาพ​

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: