เสมา 3 เปิดคาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. “สานใจไทย สู่ใจใต้” ที่ยะลา ผลักดันสร้างนักสื่อสารวิทยาศาสตร์เพิ่มมากขึ้น

(8 ตุลาคม 2563) ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีเปิดคาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. “สานใจไทย สู่ใจใต้” พร้อมด้วย นายกมล รอดคล้าย ที่ปรึกษา รมช.ศธ., นายพะโยม ชิณวงศ์ ประธานคณะทำงาน รมช.ศธ., นายณัฐพงษ์ นวลมาก รองเลขาธิการ กศน., นายธฤติ ประสานสอน รองเลขาธิการ กช. โดยมี นายสมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดี ม.ราชภัฏยะลา, นายเจษฎา จิตรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ให้การต้อนรับ ณ หอประชุม ม.ราชภัฏยะลา จังหวัดยะลา

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ในฐานะผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) รู้สึกดีใจและมีความยินดีแทนครู ผู้ปกครอง และนักเรียนทุกคน ที่ได้มีโอกาสสัมผัสประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์ด้วยกิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. และถือเป็นเกียรติอย่างสูงที่องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ให้ ศธ.ได้มีส่วนร่วมในการจัดงาน เพื่อร่วมกันสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้แก่เยาวชน ครู และนักเรียนทุกคน

การที่ได้มาเข้าร่วมกิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์ ฯ ถือส่วนหนึ่งในกระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์อีกรูปแบบหนึ่งนั้น คนส่วนใหญ่ยังเห็นว่าเป็นเรื่องยากและอยู่ไกลตัว แต่เชื่อว่าหลังจากได้เข้าร่วมกิจกรรมแล้ว คงเห็นว่าวิทยาศาสตร์เรียนรู้ได้ด้วยวิธีการง่าย ๆ และเป็นสิ่งใกล้ตัว เป็นการสร้างนักสื่อสารวิทยาศาสตร์ได้เป็นอย่างดี

ทุกท่านที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมนี้คงจะภูมิใจที่ได้เห็นเยาวชนที่ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมเติบโตเป็นผู้ใหญ่ ที่มีส่วนช่วยกันพัฒนาประเทศของเราด้วยความตั้งใจ และขอให้เยาวชนทุกคนเป็นคนดี เป็นผู้นำในการเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน และร่วมกันพัฒนาประเทศชาติของเราต่อไป

“กิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์ ฯ นับได้ว่าเป็นกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนที่ดีและควรส่งเสริมเป็นอย่างยิ่ง อันจะทำให้เยาวชนและประชาชนชาวจังหวัดยะลา และจังหวัดใกล้เคียง ได้เรียนรู้และตระหนักถึงวิทยาศาสตร์ว่าเป็นเรื่องใกล้ตัว อีกทั้งยังสามารถสร้างความสนุกสนาน เพื่อให้เยาวชนเหล่านั้นได้เข้าใจและมีความสนใจที่จะนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันมากยิ่งขึ้น”

นายรวิน ระวิวงศ์ ผอ.องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ กล่าวเพิ่มเติมว่า “คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. สานใจไทย สู่ใจใต้” เกิดจากความร่วมมือของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติกระทรวงศึกษาธิการ และโครงการสานใจไทย สู่ใจใต้ มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ สำหรับจังหวัดยะลาจะมีการจัดงานในระหว่างวันที่ 8-11 ตุลาคม 2563

ทั้งนี้ อพวช. มีภารกิจหลักในการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ร่วมสร้างแรงบันดาลใจ และความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ให้กับเยาวชนและประชาชนในสังคมไทย ผ่านการจัดแสดงนิทรรศการและจัดกิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ โดยมีการจัดกิจกรรมค่าย สานใจไทย สู่ใจใต้ อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี

แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในปีนี้ ส่งผลต่อการเดินทางมาร่วมกิจกรรม ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ จังหวัดปทุมธานี จึงจัด “โครงการคาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. สานใจไทย สู่ใจใต้” ขึ้น โดยนำไปจัดแสดงใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสตูล เพื่อให้เยาวชนได้รับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงความแตกต่างกันในเชิงพหุวัฒนธรรม ระหว่างสังคมของท้องถิ่น สังคมไทย และสังคมโลก ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความเข้าใจและสามารถพัฒนาตนเองให้เติบโตขึ้นเป็นเยาวชนที่มีคุณภาพในอนาคต

จึงเป็นที่มาของโครงการคาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. สานใจไทย สู่ใจใต้ โดยเน้นการสร้างประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์ที่หลากหลาย ให้ความรู้ควบคู่กับการลงมือทำ ด้วยความสนุกสนานเพลิดเพลิน ในรูปแบบของ นิทรรศการสนุกกับอาชีพวิทย์, นิทรรศการวิทยาศาสตร์แบบสื่อสัมผัส ชุด Wit in Case, กิจกรรมมุมนักประดิษฐ์, กิจกรรมเกมส์และของเล่นวิทยาศาสตร์, การแสดงทางวิทยาศาสตร์, กิจกรรมอบรมครู “การพัฒนากระบวนการคิดแบบวิทย์นอกห้องเรียน” และกิจกรรมค่ายเปิดโลกการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สานใจไทย สู่ใจใต้

ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ จัดขึ้นในรูปแบบของคาราวานวิทยาศาสตร์ New Normal ที่ปรับรูปแบบให้สามารถเรียนรู้ สนุกกับกิจกรรมได้โดยเว้นระยะห่างดำเนินกิจกรรมภายใต้มาตรการรักษาสุขอนามัย จากกระทรวงสาธารณสุขอีกด้วย ดั่งสโลแกนที่ว่า “เราสร้างแรงบันดาลใจ ให้เห็นคุณค่าวิทยาศาสตร์” (We inpire and value science)

อานนท์ วิชานนท์ / สรุป
กิตติกร แซ่หมู่ / ภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: