สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ดำเนินการโครงการแปลกฎหมายเป็นภาษากลางอาเซียนและเผยแพร่ทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ.2562

โดยได้จัดทำคำแปลของ “ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการไว้ทรงผมนักเรียน พ.ศ.2563 (Rule of the Ministry of Education On the Wearing of Hairstyles of Students, B.E.2563 (2020)) แล้ว

ระเบียบฯ ฉบับภาษาไทย

ระเบียบฯ ฉบับภาษาอังกฤษ