ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รวม 3.28 ล้านล้านบาท

ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2563 เผยแพร่พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ให้ตั้งเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 3,285,962,479,700 บาท

ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ (หน้า 65-68) มาตรา 24 งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานในกำกับ ให้ตั้งเป็นจำนวน 129,854,825,700 บาท

งบประมาณรายจ่ายสำหรับแผนงานบูรณาการ ของ ศธ.

 • แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ รวม ๖๘๓,๑๒๗,๓๐๐ บาท คือ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ๑๓๓,๖๖๔,๖๐๐ บาท, สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๔๒๓,๙๕๒,๕๐๐ บาท และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ๑๒๕,๕๑๐,๒๐๐ บาท
 • แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก รวม ๑๐๗,๑๐๗,๗๐๐ บาท คือ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๑๘,๕๙๗,๒๐๐ บาท และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ๘๘,๕๑๐,๕๐๐ บาท
 • แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ รวม ๑๑๒,๖๗๔,๔๐๐ บาท คือ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ๕,๖๕๒,๕๐๐ บาท, สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๙๖,๗๐๗,๒๐๐ บาท และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ๑๐,๓๑๔,๗๐๐ บาท
 • แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย ศธ.ไม่มี
 • แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ศธ.ไม่มี
 • แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด รวม ๑๔๖,๙๔๗,๕๐๐ บาท คือ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ๒๔,๔๖๓,๔๐๐ บาท, สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๙๕,๗๑๓,๕๐๐ บาท และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ๒๖,๗๗๐,๖๐๐ บาท
 • แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ ศธ.ไม่มี
 • แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการ และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล รวม ๖๒,๙๓๙,๓๐๐ บาท คือ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ๖๒,๙๓๙,๓๐๐ บาท
 • แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ศธ.ไม่มี
 • แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค มีเฉพาะหน่วยรับงบประมาณในพื้นที่ภาคใต้ชายแดน รวม ๖,๔๑๖,๗๐๐ บาท คือ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
 • แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ศธ.ไม่มี
 • แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต รวม ๒๙,๓๑๖,๔๐๐ บาท คือ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ๒๙,๓๑๖,๔๐๐ บาท
 • แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล ศธ.ไม่มี
 • แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว ศธ.ไม่มี

งบประมาณรายจ่ายสำหรับแผนงานบุคลากรภาครัฐ ของ ศธ.

 • กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานในกำกับ รวม ๒๒๕,๔๔๖,๓๒๖,๘๐๐ บาท

ที่มา: ราชกิจจานุเบกษา

บัลลังก์ โรหิตเสถียร / สรุป

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: