รมช.ศธ.”กนกวรรณ” ติดตามงาน กศน.ขอนแก่น ดูแลการศึกษาประชาชนทุกช่วงวัย สอดคล้องรองรับกับการเป็น Khon Kaen Smart City

รมช.ศธ.”กนกวรรณ วิลาวัลย์” ลงพื้นที่ติดตามงาน กศน.ขอนแก่น เน้นดูแลการศึกษาประชาชนทุกช่วงวัย ให้เป็นที่พึ่งของผู้ด้อย พลาด และขาดโอกาสทางการศึกษา พร้อมสร้างมิติการพัฒนา ให้สอดคล้องรองรับกับความเป็น Khon Kaen Smart City

(3 ตุลาคม 2563) ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายพะโยม ชิณวงศ์ ประธานคณะทำงาน รมช.ศธ., นายชัยณรงค์ ป้องบ้านเรือ รองเลขาธิการ กช. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามภารกิจ กศน. โดยมีนายสมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น, นายปรีดี ภูสีน้ำ ศึกษาธิการภาค 12, นายถาวร พลีดี ผอ.กศน.จังหวัดขอนแก่น ให้การต้อนรับ ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ขอชื่นชมผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของการจัดการศึกษาของ กศน. และบุคคลสำคัญยิ่งคือนักศึกษา กศน. ทุกท่าน ขอบคุณที่เลือกมาเรียนที่ กศน. ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาต่อเนื่อง และการศึกษาตามอัธยาศัย ขอบพระคุณไปยังปราชญ์ชาวบ้านและภาคีเครือข่ายที่ได้ส่งเสริมสนับสนุนงาน กศน. และไว้วางใจเลือกใช้บุคลากร กศน. ร่วมกันจัดการศึกษาและพัฒนาประเทศ

ด้านกระแสสังคมที่เกิดขึ้นดังที่ปรากฎในข่าวอยู่ขณะนี้ อยากให้ ครู กศน. ระมัดระวังเพราะหลายคนยังไม่มีใบประกอบวิชาชีพ ซึ่งตอนนี้ครู กศน. จำนวนมากได้ขอยกเว้นใบประกอบวิชาชีพภายในระยะเวลา 2 ปี เพราะฉะนั้นขอให้ผู้บังคับบัญชา และบุคลากรที่มีจิตวิญญาณความเป็นครูพึงระวังและรักษาตัว ปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างให้กับนักศึกษาซึ่งมีหลายช่วงอายุ

ฝากถึงศึกษาธิการภาค 12 ให้ไปวางแนวทางร่วมกับ สช. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีก และต้องให้ความเป็นธรรม สถาบันที่ดีอยู่แล้ว ควรยกย่องเชิดชู เพื่อเกิดสิ่งที่ดีต่อวงการการศึกษา

ฝากถึง กศน. และศูนย์วิทยาศาสตร์ หรือหน่วยงานในกำกับ ที่ต้องทำหน้าที่ในการดูแลการศึกษาของประชาชนทุกช่วงวัย ควรมีกล้องวงจรปิดในที่ที่เหมาะสม งบประมาณส่วนใดที่สามารถใช้ได้ ให้นำมาวางแผนพัฒนางานให้ดี นำเสนอความเป็น Smart City ของจังหวัด ให้เป็นมิติใหม่ที่ทำให้เลือกเรียนที่ กศน. เพิ่มขึ้นอย่างมีคุณภาพ

นอกจากนี้ ที่ผ่านมาได้มีการทำประชาพิจารณ์ร่วมกัน ได้เชิญนักศึกษาของทุกจังหวัดในภาคอีสานทั้งหมด 20 จังหวัดและผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งต้องยอมรับว่านักศึกษาของเรามีความฉลาดสามารถนำเสนอประเด็นที่ต้องการให้ กศน.ไปพัฒนา ดังนั้นเป้าหมายของเราอยู่ตรงนี้ด้วย และในส่วนของตัวแทนแต่ละจังหวัดแน่นอนไม่สามารถเป็นตัวแทนของคนทุกคนได้ ดังนั้นไม่ต้องสร้างกลไกให้สิ้นเปลืองงบประมาณ ควรใช้ครูที่มีและเทคโนโลยีมาร่วมกันพัฒนา กศน. ต่อไป

สิ่งที่สำคัญ คือ สอนให้ประชาชนคิดเป็น ทำเป็น ไม่ใช่จะรับเพียงอย่างเดียว ไม่เช่นนั้นเราจะแก้ปัญหาความยากจนของประเทศไม่ได้

วันนี้ได้รับฟังนักศึกษา กศน. ซึ่งมีความต้องการในเรื่องการเรียนรู้เกี่ยวกับอาชีพให้สอดคล้องกับผู้เรียน ดังนั้นจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดอื่น ๆ ควรจัดการเรียนการสอนให้มีความหลากหลายไม่ซ้ำซาก ร่วมบูรณาการกับหน่วยงานอื่น

จะเห็นได้ว่าจังหวัดขอนแก่นมีนักท่องเที่ยวต่างชาติ และนักลงทุนเพิ่มมากขึ้น ภาษาอังกฤษเป็นสิ่งสำคัญ และในส่วนของลูกเสือมัคคุเทศก์ได้มีการร่วมกับ กศน.ในเรื่องหลักสูตรการเป็นไกด์ และประสานงานกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเกี่ยวกับหลักสูตรการทำโฮมสเตย์ ซึ่งเจ้าของบ้านต้องสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ นี่คือจุดมุ่งหมายที่คน กศน. สามารถทำได้ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่อยากให้คน กศน.มีอาชีพ

คนรุ่นใหม่ที่เข้ามาเป็นครู กศน. ต้องได้รับการพัฒนาทางด้านภาษาและนวัตกรรม เพื่อพิสูจน์ว่าผู้ที่เข้ามาเป็นข้าราชการจะต้องก้าวไกล มีทั้งวุฒิภาวะทั้งพลังสมอง ให้งาน กศน.ที่เป็นอยู่ได้รับการยอมรับจากสังคมมากขึ้น

จากนั้นเวลา 14.00 น. รมช.ศึกษาธิการและคณะ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเยาวชนที่เคยหลงเดินในทางไม่ดี ใช้ชีวิตผิดพลาด ณ ศูนย์สร้างโอกาสเด็กและเยาวชน (บ้านเรา) เทศบาลนครขอนแก่น

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า จากการที่ได้ติดตามเรื่องราวแห่งความสำเร็จของการมีส่วนร่วมในพื้นที่ที่ช่วยกันดูแลเด็ก และเยาวชนทำให้เกิดผลสัมฤทธิ์สามารถเป็นต้นแบบนำไปปรับใช้ในพื้นที่ที่เป็นปัญหาอื่น ๆ ได้ ซึ่งได้รับการขับเคลื่อนโดยการให้ครู กศน. เข้ามามีส่วนร่วม ต้องบอกว่าครูเร่ร่อนสำหรับเด็กเร่ร่อนก็ยังมีภาวะที่ลำบากเช่นกัน ซึ่งเรามีการขับเคลื่อนที่จะทำให้ครูมีความมั่นคงในชีวิต เหมือนเป็นแรงบันดาลใจที่ได้เห็นความทุ่มเทเสียสละ การที่ทำให้ชีวิตคนที่อยู่กระจัดกระจาย ชีวิตที่ไม่มีความสุข ชีวิตที่มีประสบการณ์อันเลวร้ายโชกโชน กลับมาทำตนให้เป็นประโยชน์ มีชีวิตที่มีความสุขและเป็นที่ยอมรับของคนในสังคม ขอยกย่องผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคน และขอให้เด็ก ๆ ที่นี่ทุกคนได้ตระหนักว่าความรัก โอกาสที่ผู้สนับสนุนใจดีหยิบยื่นให้ถือว่าเป็นสิ่งที่โชคดีของทุกคน

“ขอยกย่องครูที่อุทิศตนทำให้เด็กมีอนาคตที่ดี มีอาชีพที่มั่นคง และขอแสดงความชื่นชมเวลาที่สังคมต้องการความช่วยเหลือ พวกท่านยังอุทิศตนทำตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม ขอให้รักษาความดี มีจิตใจที่มั่นคง เดินหน้าไปสู่ชีวิตที่รุ่งเรืองเพื่อที่จะมีอนาคตที่สดใสและยั่งยืนต่อไป ขอฝากอนาคตของชาติไว้กับครู กศน.ทุกคน” รมช.ศึกษาธิการ กล่าว

อานนท์ วิชานนท์ / สรุป
กิตติกร แซ่หมู่ / ภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: