ครูพี่โอ๊ะ ลงพื้นที่ขอนแก่น ติดตามการศึกษาพิเศษ และผลักดันพัฒนาค่ายลูกเสือ

(2 ตุลาคม 2563) “ครูพี่โอ๊ะ” ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายสมเกียรติ ตันดิลกตระกูล ผู้ช่วยเลขานุการ รมว.ศธ., นายพะโยม ชิณวงศ์ ประธานคณะทำงาน รมช.ศธ., นายชัยณรงค์ ป้องบ้านเรือ รองเลขาธิการ กช., นายสมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน การศึกษาพิเศษจังหวัดขอนแก่น ณ มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาขอนแก่น (โรงเรียนการศึกษาคนตาบอด ขอนแก่น) และมูลนิธิธิดาเมตตาธรรม (โรงเรียนเด็กพิเศษมารีย์นิรมล) อ.เมืองฯ จ.ขอนแก่น

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ด้วยนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการในการขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต เพื่อสร้างความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลและส่งเสริมโรงเรียนเอกชนหลายประเภทรวมถึงโรงเรียนประเภทการศึกษาพิเศษ ซึ่งเป็นโรงเรียนที่จัดตั้งขึ้นเพื่อดูแลและจัดการศึกษาให้เฉพาะนักเรียนที่มีความบกพร่องในแต่ละประเภท ในระดับที่รุนแรงและไม่สามารถเรียนรวมกับเด็กปกติได้ (20โรงเรียน) และโรงเรียนที่มีนักเรียนพิการเรียนรวมจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ซึ่งไม่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้มากนัก และเด็กปกติได้เรียนร่วมกัน เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้เด็กที่มีความต้องการพิเศษได้พัฒนาตนเอง มีสังคมที่กว้างขึ้น และได้รับการช่วยเหลือจากเพื่อน ๆ ครูและผู้ปกครองเพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาตนเอง (800 โรงเรียน) และได้ดำเนินการตามยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยพัฒนาระบบการบริหารจัดการสถานศึกษาให้เป็นไปตามบริบทที่แตกต่างอย่างมีประสิทธิภาพ และมาตรฐานพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนของครูผู้ดูแลเด็กพิการให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับเด็กแต่ละคนได้อย่างเหมาะสม

ทั้งนี้ ผู้แทนโรงเรียนทั้งสองแห่งได้เสนอประเด็นปัญหา อาทิ

  • โรงเรียนการศึกษาคนตาบอด ขอนแก่น : เนื่องจากงบประมาณที่ใช้จัดการเรียนการสอนมาจากการบริจาคเป็นหลัก แต่ด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้คนบริจาคลดน้อยลงจนแทบไม่มี, อาคารเรียนเริ่มชำรุดทรุดโทรมเนื่องจากใช้จัดการสอนมากกว่า 40 ปี ยังขาดงบประมาณบางส่วนในการปรับปรุง, ของบประมาณให้นักเรียนพิการที่ไปเรียนรวมกับนักเรียนโรงเรียนปกติ จากเงินอุดหนุนแบบไป-กลับ เป็นแบบอยู่ประจำ และให้เงินอุดหนุนแก่โรงเรียนการศึกษาพิเศษ เพราะปัจจุบันเงินอุดหนุนจะจ่ายให้แก่โรงเรียนปกติที่นักเรียนพิการมีชื่อไปเรียน เป็นต้น
  • โรงเรียนมารีย์นิรมล : นักเรียนผู้พิการลดลงเนื่องจากโรงเรียนของรัฐ เอกชน และศูนย์การศึกษาพิเศษอื่น ๆ ได้เปิดรับนักเรียนผู้พิการเข้าเรียนร่วม นักเรียนจึงได้กระจายไปเรียนในชุมชนใกล้บ้าน รวมทั้งประเทศไทยมีการพัฒนาด้านสุขภาพที่ดีขึ้นจึงทำให้มีเด็กผู้พิการลดลง ทำให้เงินอุดหนุนก็ลดลงตามไปด้วย และทางมูลนิธิฯได้รับอนุญาตให้เป็นมูลนิธิเพื่อสาธารณะประโยชน์ไม่มีผลกำไร เงินทุนบริจาคที่ได้รับจากต่างประเทศเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานก็ลดลงเช่นกัน อีกทั้งนักเรียนที่มาเรียนส่วนมากฐานะยากจนถ้าไม่มีรถโรงเรียนไปรับก็ไม่สามารถมาโรงเรียนได้ เป็นต้น

การเดินทางครั้งนี้ รมช.ศึกษาธิการ ได้ตรวจเยี่ยมรับฟังปัญหาค่ายลูกเสือแก่นนคร และโรงเรียนขอนแก่นวิเทศศึกษา อ.เมืองขอนแก่น โดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า

ค่ายลูกเสือแก่นนคร : จากการลงพื้นที่ได้ทราบถึงปัญหา อาทิ ขาดงบประมาณในการสร้างถนนเข้าไปในค่ายเนื่องจากถนนอยู่ห่างจากถนนใหญ่เป็นระยะทางไกลพอสมควร, ที่พักของผู้เข้ารับการอบรมลูกเสือ และวิทยากรทรุดโทรมตามกาลเวลา ซึ่งขณะนี้กำลังปรับปรุงให้ดีขึ้นขาดงบประมาณเพียงเล็กน้อย, ต้นไม้บริเวณค่ายขึ้นหนาแน่นจนเกินไปอาจก่อให้เกิดอันตรายด้านต่าง ๆ ได้ อยากให้มีงบประมาณเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้นจะได้เป็นการเชิญชวนให้มีผู้มาพักแรมได้อีกทางหนึ่ง เป็นต้น ทั้งนี้ รมช.ศึกษาธิการ รับเรื่องและจะเร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการอย่างเร็วที่สุดต่อไป

โรงเรียนขอนแก่นวิเทศศึกษา : จากการลงพื้นที่ได้พบปะพูดคุยกับผู้ปกครองที่มารับบุตรหลานหลังเลิกเรียน มีความเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่า “มีความรู้สึกว่าโรงเรียนนี้เหมือนบ้าน” เพราะมีการบริหารจัดการดูแลเด็กทั่วถึง มีกล้องวงจรปิดคอยควบคุมแม้แต่ในพื้นที่อับ อาทิ มุมตึก และหลังอาคารเรียน เป็นต้น ทั้งนี้โรงเรียนขอนแก่นวิเทศศึกษาพร้อมขานรับนโยบายของ รมช.ศึกษาธิการ ในการสร้างนักจิตวิทยาเด็กซึ่งจะพัฒนาศักยภาพจากครูแนะแนวประจำโรงเรียนอีกด้วย

“สำหรับการดำเนินงานเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาพิเศษของโรงเรียนเอกชนในระยะต่อไปคือการให้องค์ความรู้ด้านการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนพิการแต่ละประเภท ส่งเสริมการสร้างงานและอาชีพให้กับนักเรียนพิการ ประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนการศึกษาพิเศษการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนพิการในโรงเรียนเรียนรวม เพิ่มศักยภาพของบุคลากรและการเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการทำงานของคณะทำงานเครือข่ายการศึกษาพิเศษของโรงเรียนเอกชนประจำจังหวัดเพื่อเตรียมความพร้อมที่จะรับการมอบอำนาจจาก ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด ทบทวนกฎระเบียบเกี่ยวกับการอุดหนุนโรงเรียนนักเรียนและครูให้เทียบเท่าโรงเรียนภาครัฐรวมทั้งการสำรวจความต้องการสื่อการเรียนการสอนเฉพาะความพิการและพิจารณาให้การอุดหนุนแก่โรงเรียนการศึกษาพิเศษเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของนักเรียนพิการแต่ละประเภทต่อไป”

อานนท์ วิชานนท์ / สรุป
กิตติกร แซ่หมู่ / ภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: