ปลัด ศธ.มอบนโยบายปีงบประมาณ 2564 เน้นการทำงานคล่องตัว เน้น 4 นโยบายเร่งด่วน และแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 7 ด้าน

ปลัด ศธ.”ดร.สุภัทร จำปาทอง” มอบนโยบายปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เน้นการทำงานคล่องตัว ตอบโจทย์ 4 นโยบายเร่งด่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 7 ด้าน ชูสำนักงานศึกษาธิการภาค/จังหวัด เป็นกำลังสำคัญผ่านแผนรายจังหวัด และสะท้อนการทำงานกลับมายังส่วนกลาง ให้สามารถปรับตัวตอบสนองความต้องการของพื้นที่

(1 ตุลาคม 2563) นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานประชุมมอบนโยบาย ปีงบประมาณ 2564 แก่ผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ณ ห้องประชุมราชวัลลภ ชั้น 2 อาคารราชวัลลภ และถ่ายทอดสดการประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) ไปยังสำนักงานศึกษาธิการภาค/จังหวัด ทั่วประเทศ

ปลัด ศธ. กล่าวว่า แนวทางการทำงานของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 2564 เน้นการทำงานใน 4 เรื่องเร่งด่วนตามนโยบายของนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศธ. ได้แก่

  1. การคัดคนเก่งเข้ามาเป็นครู
  2. การจัดทำคลังข้อสอบ
  3. Credit Bank ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  4. อาชีวะเพื่อความเป็นเลิศ

ทั้งนี้ สอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2563-2565 ทั้ง 7 ด้าน ได้แก่ 1) ปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรู้ 2) ปฏิรูปการพัฒนาเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน 3) ปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 4) ปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนาครู 5) ปฏิรูปเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 6) การปรับโครงสร้างของหน่วยงานในระบบการศึกษา 7) ปฏิรูปการเรียนรู้โดยการพลิกโฉมด้วยระบบดิจิทัล

More Info: Video แนวทางการทำงานของปลัด ศธ.

ขอความร่วมมือทุกหน่วยงานให้ทำงานด้วยความคล่องตัว เพื่อตอบสนองภารกิจ วิสัยทัศน์ของกระทรวงศึกษาธิการ รวมถึงนโยบายต่าง ๆ ของ รมว.ศธ./รมช.ศธ. ขณะเดียวกันการทำงานในเชิงพื้นที่ต้องอาศัยสำนักงานศึกษาธิการภาค (ศธภ.) และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด (ศธจ.) เป็นกำลังสำคัญในการวางแผนการจัดการศึกษาของประเทศผ่านแผนรายจังหวัด และต้องสะท้อนกลับมายังส่วนกลางได้อย่างรวดเร็ว เพื่อให้ส่วนกลางสามารถปรับตัวตอบสนองความต้องการของพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ปารัชญ์ ไชยเวช / สรุป
กิตติกร แซ่หมู่ / ถ่ายภาพ
ธนภัทร จันทร์ห้างหว้า / Video

One thought on “ปลัด ศธ.มอบนโยบายปีงบประมาณ 2564 เน้นการทำงานคล่องตัว เน้น 4 นโยบายเร่งด่วน และแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 7 ด้าน

  1. ควรทำเขตพื้นที่ ต่าง ๆ ให้บริหารจัดการภายในจังหวัดเดียว. หรือจังหวัดจัดการตนเอง ของการศึกษาทุกระดับ ทุกสังกัด เพราะการมีหน่วยงาน กำกับติดตาม ส่งเสริม สนับสนุน การศึกษาในระดับพื้นที่ หลายหน่วยงานยิ่งทำให้มีนายหลายคน ไม่สามารถบูรณาการการทำงานในพื้นที่ให้มีเอกภาพ สิ้นเปลืองงบประมาณ และไม่ควรมีศึกษาธิการภาคในระดับพื้นที่ ควรให้อยู่ในระดับกระทรวงแต่กำกับเป็cluster หรือ ภาค. โดยไม่ต้องมีสำนักงานให้เปลืองงบประมาณ

    ถูกใจ

ส่งความเห็นที่ ดร.สมชาย สังข์สี ยกเลิกการตอบ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s