ครม.แต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการ 8 ราย

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563 อนุมัติตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอแต่งตั้งข้าราชการ ประเภทบริหารระดับสูง เพื่อแทนตำแหน่งที่ว่างและจะว่าง จำนวน 8 ราย ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป

1 นายธนู ขวัญเดช ศึกษาธิการภาค 10 ดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

2 นายวีระ แข็งกสิการ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

3 นายสุทิน แก้วพนา ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

4 นายวรัท พฤกษาทวีกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

5 นายยศพล เวณุโกเศศ ศึกษาธิการภาค 8 ดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

6 นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

7 นายพีรศักดิ์ รัตนะ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการสภาการศึกษา

8 ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

นอกจากนี้ คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเสนอแต่งตั้ง นางสุดา สุขอ่ำ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ให้ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านการศึกษาพิเศษและผู้ด้อยโอกาส (นักวิชาการศึกษาทรงคุณวุฒิ) สพฐ. ตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2563 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป

คณะรัฐมนตรียังได้มีมติเห็นชอบการแต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี จำนวน 2 ราย ดังนี้ 1. นายสมเกียรติ ศรลัมพ์ 2. นายสรสินธุ ไตรจักรภพ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่นายกรัฐมนตรีลงนามในประกาศแต่งตั้ง

บัลลังก์ โรหิตเสถียร / ข่าว
กิตติกร แซ่หมู่ / ภาพ