ครม.แต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการ 8 ราย

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563 อนุมัติตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอแต่งตั้งข้าราชการ ประเภทบริหารระดับสูง เพื่อแทนตำแหน่งที่ว่างและจะว่าง จำนวน 8 ราย ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป

1 นายธนู ขวัญเดช ศึกษาธิการภาค 10 ดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

2 นายวีระ แข็งกสิการ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

3 นายสุทิน แก้วพนา ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

4 นายวรัท พฤกษาทวีกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

5 นายยศพล เวณุโกเศศ ศึกษาธิการภาค 8 ดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

6 นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

7 นายพีรศักดิ์ รัตนะ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการสภาการศึกษา

8 ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

นอกจากนี้ คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเสนอแต่งตั้ง นางสุดา สุขอ่ำ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ให้ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านการศึกษาพิเศษและผู้ด้อยโอกาส (นักวิชาการศึกษาทรงคุณวุฒิ) สพฐ. ตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2563 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป

คณะรัฐมนตรียังได้มีมติเห็นชอบการแต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี จำนวน 2 ราย ดังนี้ 1. นายสมเกียรติ ศรลัมพ์ 2. นายสรสินธุ ไตรจักรภพ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่นายกรัฐมนตรีลงนามในประกาศแต่งตั้ง

บัลลังก์ โรหิตเสถียร / ข่าว
กิตติกร แซ่หมู่ / ภาพ

2 thoughts on “ครม.แต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการ 8 ราย

Add yours

  1. ดีค่ะ​ ฝากดูแล​ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา​ 38ค(2) ประจำศึกษาธิการจังหวัดให้มีโอกาสได้เลื่อนชั้นยศเพราะนิ่งสนิทมา3ปีแล้ว

    ถูกใจ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: