ครม.อนุมัติปรับแผนการดำเนินงานทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.)

สรุปมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563 ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ มีมติเห็นชอบในหลักการปรับแผนการดำเนินงานทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เสนอ

สาระสำคัญ  ศธ.รายงานว่า

  1. คณะกรรมการกำหนดนโยบายการดำเนินงานพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (คณะกรรมการฯ) ในคราวประชุมครั้งที่ 36 – 4/2560 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2560 มีมติเห็นชอบในหลักการแผนการดำเนินงานทุน พสวท. พ.ศ. 2560 – 2564 และต่อมาในคราวประชุมครั้งที่ 37 – 1/2561 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2561 ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติในหลักการเกี่ยวกับการปรับรายละเอียดในประเด็นต่าง ๆ ของแผนการดำเนินงานทุน พสวท. พ.ศ. 2560-2564 เช่น การปฏิบัติงานตอบแทนทุนของผู้สำเร็จการศึกษาทุน พสวท. ในหน่วยงานภาคเอกชนและสถานศึกษาเอกชน การนับเวลาปฏิบัติงานตอบแทนทุนของผู้สำเร็จการศึกษาทุน พสวท. ที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขเดิม เป็นต้น
  2. สสวท. ได้ประชุมหารือร่วมกับสำนักงาน ก.พ. ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 (เรื่อง การจัดสรรทุนรัฐบาลให้แก่หน่วยงานของรัฐ) ซึ่งสำนักงาน ก.พ. เห็นด้วยในหลักการและเห็นว่า สสวท. (1) ควรมีวิธีการและเทคนิคในการกำหนดจำนวนทุนอย่างมีประสิทธิภาพ และ (2) ควรมีแนวทางและระบบการบริหารและติดตามการตอบแทนทุนที่ชัดเจน นอกจากนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมได้พิจารณากรอบอัตราค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้รับทุน พสวท. ในประเทศแล้วเห็นชอบด้วย โดย ศธ. (สสวท.) ได้ปรับแก้ไขแผนการดำเนินงานทุน พสวท. ดังกล่าวตามความเห็นของสำนักงาน ก.พ. แล้ว สรุปได้ ดังนี้

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: