คุณหญิงโค้ดดิ้ง เปิดอบรมปฏิบัติการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ สำหรับครูประถมฯ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้

(26 กันยายน 2563) คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมช.ศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการอบรมปฏิบัติการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ สำหรับครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 (Coding for Grade 1-3 Teacher: C4T-2) 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) จำนวน 400 คน ณ โรงแรมหรรษา เจบี จังหวัดสงขลา

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เราจึงจำเป็นต้องนำ Coding มาใช้ในการจัดการศึกษาในยุคดิจิทัล โดย ศธ.ได้บรรจุหลักสูตรการสอนโค้ดดิ้งในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยไม่จำเป็นต้องใช้คอมพิวเตอร์ หรือเรียกว่า “Unplugged Coding” และเมื่อถึงระดับที่สูงขึ้นก็สามารถต่อยอดไปเรียนภาษาคอมพิวเตอร์ตามความถนัด เพื่อช่วยยกระดับการศึกษาของประเทศ และพัฒนาทักษะของผู้เรียนให้ดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีคุณภาพในศตวรรษที่ 21

ที่ผ่านมา ได้มีการจัดอบรมครูออนไลน์ หลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครู Coding for Teacher (C4T) เพื่อขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้โค้ดดิ้งในโรงเรียนไปแล้ว และในระยะต่อไปจะดำเนินการจัดอบรมหลักสูตรการอบรมการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครู ขั้นสูง (Coding On line for Teacher Plus : C4T Plus) ต่อไป

สิ่งที่เด็กจะได้รับจากการเรียน Coding คือ ทักษะการอ่าน การเขียน การคิดอย่างมีเหตุผล การคิดสร้างสรรค์ การคิดเชิงคํานวณ และการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน เด็กจะรู้วิธีแยกแยะปัญหา วิธีการแก้ปัญหาทีละขั้นตอน ที่จะร้อยเรียงกันเพื่อไปสู่เป้าหมายสุดท้าย เป็นการสอนให้เด็กวางแผน เมื่อเขาเติบโตขึ้นไปพอเจอปัญหา เขาก็จะมองปัญหาออก และรู้วิธีการแก้ปัญหาแต่ละขั้นตอนได้อย่างเป็นระบบ ตลอดจนปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ ดังคำกล่าวที่ว่า Coding for All, All for Coding โค้ดดิ้งง่ายกว่าที่คิด พิชิตยุคดิจิทัล

ทั้งนี้ การอบรมปฏิบัติการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ สำหรับครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 (Coding for Grade 1-3 Teacher:C4T-2) 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ถือเป็นครั้งแรกของการอบรมหลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครู แบบเผชิญหน้า  (Face to Face ) ขอให้ครูที่เข้ารับการอบรมตักตวงความรู้จากทีมวิทยากร เพื่อนำความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนรู้วิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ไปประยุกต์ใช้ในการสอนให้ตรงกับบริบทของแต่ละพื้นที่และได้สอดคล้องตามเป้าหมายของหลักสูตรต่อไป

สำหรับการอบรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 – 27 กันยายน 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพแก่ครูผู้สอนให้มีความรู้ความเข้าใจในมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดและแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สาระเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)​กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับประถมศึกษาปีที่ 1- 3

เนื้อหาการอบรมประกอบด้วย การเขียนโปรแกรมแบบไม่ใช้คอมพิวเตอร์ การเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การเรียนรู้ดิจิทัลสำหรับผู้เรียนในระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3 โดยจัดการอบรมผ่านการทำกิจกรรมการระดมความคิดการนำเสนอความรู้และความคิดเห็น มีวิทยากรจาก สสวท. และวิทยากรแกนนำการจัดการเรียนรู้ด้านวิทยาการคํานวณ Coding Core Trainer (CCT)​ และครูในเขตพื้นที่ที่ผ่านการอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครู Coding Online for Teacher (C4T Online)​ ร่วมเป็นทีมวิทยากร

อิชยา กัปปา / สรุป
ธนภัทร จันทร์ห้างหว้า / ภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: