ศธ.มอบป้าย-เกียรติบัตรยกย่อง 681 สถานศึกษา จัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

(25 กันยายน 2563) นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ รองปลัด ศธ. เป็นประธานพิธีมอบป้ายศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา และเกียรติบัตรสถานศึกษาพอเพียง ประจำปีการศึกษา 2562

เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา โดยมีสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรยนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสถานศึกษาพอเพียง จำนวน 504 แห่ง และศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา จำนวน 177 แห่งรวม จำนวน 681 แห่ง ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี อ.เมืองฯ จ.ปทุมธานี

รองปลัด ศธ.กล่าวแสดงความยินดีกับผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้รับป้ายศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา และได้รับเกียรติบัตรสถานศึกษาพอเพียงในครั้งนี้ เพราะกว่าที่สถานศึกษาจะประสบผลสำเร็จในการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรม ผ่านเกณฑ์การตัดสินมาได้ ต้องใช้ทั้งเวลาและความร่วมมือทั้งจากบุคลากรภายในสถานศึกษา พร้อมทั้งการประสานความสัมพันธ์กับหน่วยงานภายนอกและชุมชน รวมถึงการทุ่มเทสรรพกำลังอย่างรอบด้านในทุกเรื่อง จนกระทั่งเกิดผลลัพธ์ที่ผู้เรียน

ศธ.เป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนาคนและสร้างเยาวชนของประเทศให้เป็นรากฐานความมั่นคงของแผ่นดิน ขอให้ทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมมือกันขยายผลสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม และปลูกฝังปรับเปลี่ยนกระบวนความคิดในการดำรงชีวิต ซึ่งถือว่าเป็นนโยบายที่สำคัญด้านการศึกษา

โดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ใช้คุณธรรมเป็นพื้นฐานของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการ ที่เชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา สถาบันครอบครัว ชุมชน สถาบันทางศาสนาให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะและเจตคติ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างสมดุลและยั่งยืน

นายชาญวุฒิ วงศ์เพ็ง ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมกิจการการศึกษา สป.ศธ. กล่าวเพิ่มเติมว่า จากการที่รัฐบาลได้น้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นปรัชญานําทางในการพัฒนาประเทศนั้น ในส่วนของภาคการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการได้บรรจุหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไว้ในหลักสูตรการเรียนการสอนทุกระดับการศึกษา และมีการฝึกอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ผู้บริหาร ครู ศึกษานิเทศก์ ให้มีความรู้ความ เข้าใจอย่างถ่องแท้ จนกระทั่งสามารถถ่ายทอดไปสู่ผู้เรียน นําไปสู่การปฏิบัติจนเกิดคุณลักษณะ อยู่อย่างพอเพียง

โดยดําเนินงานมาตั้งแต่ ปี 2549 มีการประเมินตามเกณฑ์คุณภาพ สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หรือเรียกว่า สถานศึกษาพอเพียง ตั้งแต่ ปี 2550 – 2562 รวมทั้งสิ้น 27,006 แห่ง

นอกจากนี้ ยังได้มีการพัฒนาสถานศึกษาพอเพียงให้มีคุณภาพและมีศักยภาพ ในการดําเนินงานสูงยิ่งขึ้น ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ซึ่งขณะนี้มีจํานวน 431 แห่ง

สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดทูนไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ เผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สนับสนุนนโยบาย ของรัฐบาลในการน้อมนําพระราชดําริไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมเปิดโอกาสให้สถานศึกษา ทั้งภาครัฐและเอกชนแสดงผลงาน เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา

อิชยา กัปปา/สรุป
ธนภัทร จันทร์ห้างหว้า/ภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: