ผลการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ครั้งที่ 9/2563

(23 กันยายน 2563) นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (กช.) ครั้งที่ 9/2563 ณ ห้องประชุม สช. โดยที่ประชุมเห็นชอบประเด็นสำคัญ ดังนี้

ยกเว้นคุณสมบัติผู้รับใบอนุญาตสถาบันศึกษาปอเนาะ 4 แห่ง

ที่ประชุมเห็นชอบ การยกเว้นคุณสมบัติของผู้รับใบอนุญาตสถาบันศึกษาปอเนาะในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่จัดการเรียนการสอน ก่อนที่ พ.ร.บ.โรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ประกาศใช้

เนื่องจาก พ.ร.บ.โรงเรียนเอกชนดังกล่าว กำหนดให้ผู้ขอรับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียน ต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ส่งผลให้สถาบันศึกษาปอเนาะ 4 แห่ง ที่จัดการเรียนการสอนมาก่อน ไม่สามารถขอจัดตั้งเป็นโรงเรียนนอกระบบได้ ทำให้เสียโอกาสในการได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล

ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว พบว่าว่าสถาบันศึกษาปอเนาะทั้ง 4 แห่ง ยังเปิดดำเนินกิจการ พร้อมทั้งได้มีการนำเสนอผ่านความเห็นชอบของสภาสันติสุขตำบลแล้ว จึงอนุมัติให้ยกเว้นคุณสมบัติของผู้รับใบอนุญาตของสถาบันศึกษาปอเนาะทั้ง 4 แห่ง คือ สถาบันปอเนาะจะห์ฟีซุลกุรอ่านท่าแพ สถาบันปอเนาะตัดรีบุลเอาลาด สถาบันปอเนาะมัดรอซะห์ดารีลมูตาอัลลีมีน และสถาบันปอเนาะดารุลอิสลาม

แก้ไขร่างระเบียบฯ การแต่งตั้งผู้จัดการโรงเรียน ห้ามบุคคลทุจริต ประพฤติชั่ว

ที่ประชุมเห็นชอบ ร่างระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนว่าด้วยคุณสมบัติหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งผู้จัดการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. เพื่อยกมาตรฐานของโรงเรียนเอกชน เพื่อสนองตอบนโยบายรัฐบาลในการปราบปรามทุจริต และป้องกันการการล่วงละเมิดทางเพศในสถานศึกษา โดยกำหนดให้ผู้ที่จะมาเป็นผู้จัดการโรงเรียนเอกชน ต้องไม่เป็นบุคคลซึ่งทางราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐบาล ไล่ออก ให้ออก หรือเลิกจ้างเพราะทุจริตต่อหน้าที่ และต้องไม่เคยถูกถอดถอน หรือเพิกถอนจากการเป็นครู ผู้อำนวยการ หรือผู้จัดการ ด้วยเหตุประพฤติชั่ว หรือทุจริตต่อหน้าที่

ให้ รร.เอกชนนอกระบบ ต้องรายงานกิจการ/งบการเงิน

ที่ประชุมเห็นชอบ ร่างระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนว่าด้วยการกำหนดให้ผู้บริหารโรงเรียนนอกระบบจัดทำรายงานแสดงกิจการและงบการเงิน พ.ศ. …. โดยกำหนดให้ผู้บริหารโรงเรียนนอกระบบต้องจัดทำรายงานแสดงกิจการของโรงเรียนนอกระบบ ภายในเดือนกุมภาพันธ์ พร้อมส่งสำเนาให้กับผู้อนุญาตด้วย หากไม่มีการายงานดังกล่าว สช.จะดำเนินการลงโทษตามที่กฎหมายกำหนด

เห็นชอบระเบียบฯ ตั้ง ปส.กช. ทั่วประเทศ

ที่ประชุมเห็นชอบ ร่างระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัด พ.ศ. …. ซึ่งร่างระเบียบดังกล่าวกำหนดให้มีคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัด หรือ ปส.กช. ทั่วประเทศ ซึ่งจะเป็นกลไกสำคัญในการทำงานให้กับ สช.ต่อไป

เห็นชอบร่างประกาศฯ แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ แก้ปัญหา รร.เอกชนไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย

ที่ประชุมเห็นชอบ ร่างประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550 เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ เป็นไปอย่างคล่องตัว มีประสิทธิภาพ และเหมาะสมยิ่งขึ้น โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ

  • พนักงานเจ้าหน้าที่ ที่มีอำนาจหน้าที่ได้ทุกท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ซึ่งเป็นข้าราชการส่วนกลาง
  • พนักงานเจ้าหน้าที่ ภายในเขตท้องที่หรือเขตอำนาจของตน

โดย สช.จะใช้อำนาจตามประกาศฯ ตั้งคณะพนักงานเจ้าหน้าที่กลาง เช่นเดียวกับตำรวจกลาง ที่สามารถใช้อำนาจพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามที่เลขาธิการ กช.มอบหมายได้ทั่วทุกพื้นที่ เพื่อร่วมกับพนักงานเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ เพื่อแก้ปัญหาโรงเรียนเอกชนที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย

อิชยา กัปปา/สรุป
สมประสงค์ ชาหารเวียง/ภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: