4 กระทรวง จับมือร่วมปลูกจิตสำนึกรักเมืองไทยให้กับเด็กและเยาวชน พร้อมเปิดตัวสถานีวิทยุ DCY Radio Network

4 กระทรวง ลงนาม MOU จับมือร่วมปลูกจิตสำนึกรักเมืองไทยให้กับเด็กและเยาวชน พร้อมเปิดตัวสถานีวิทยุเพื่อเด็กและเยาวชนสร้างสรรค์สังคม DCY Radio Network ภายใต้แนวคิด “เด็กคิด เด็กทำ เด็กนำ ผู้ใหญ่หนุน”

(22 กันยายน 63) นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พลเอก กู้เกียรติ ศรีนาคา รองปลัดกระทรวงกลาโหม และ นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) ว่าด้วยการบูรณาการความร่วมมือในการปลูกจิตสำนึกรักเมืองไทยให้กับเด็กและเยาวชน โดยนายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธาน และมีผู้บริหารของ 4 กระทรวงร่วมเป็นสักขีพยาน ณ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

การลงนามดังกล่าวเป็นการบูรณาการความร่วมมือให้เกิดการดำเนินโครงการ/กิจกรรมในการสร้างพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เข้าใจถึงสิทธิและหน้าที่ของตน และปลูกจิตสำนึกสาธารณะให้มีความรับผิดชอบต่อผลประโยชน์ส่วนรวม เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนและพัฒนาสังคมและประเทศชาติภายใต้การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

โอกาสนี้ ได้เปิดตัวโครงการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายสถานีวิทยุเพื่อเด็กและเยาวชนสร้างสรรค์สังคม DCY Radio Network เป็นโครงการนำร่องบูรณาการความร่วมมือกันทั้ง 4 หน่วยงาน ในการสนับสนุนส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อเด็กและเยาวชน เป็นช่องทางในการสื่อสาร โดยมีสถานีวิทยุสีขาวเครือข่ายสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม และสถานีวิทยุเครือข่ายวิทยุเพื่อเด็กและสังคม กรมกิจการเด็กและเยาวชนเข้าร่วมโครงการจำนวน 212 สถานีทั่วประเทศมาร่วมเป็นเครือข่าย

พร้อมเปิดพื้นที่ให้เด็กและเยาวชนได้มีส่วนร่วมผลิตรายการวิทยุที่สร้างสรรค์เป็นประโยชน์ต่อสังคมไทย ภายใต้แนวคิด “เด็กคิด เด็กทำ เด็กนำ ผู้ใหญ่หนุน” ผ่านรายการวิทยุเพื่อเด็กและเยาวชนสร้างสรรค์สังคม ซึ่งกรมกิจการเด็กและเยาวชนได้ดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2563 ร่วมกับสถาบันเด็กและเยาวชนแห่งชาติไทย สำนักข่าวต้นกล้านิวส์ และสถานีวิทยุเยาวชนออนไลน์ ออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ทางสถานีวิทยุและเยาวชนออนไลน์ thailandonair.com ในช่วงเวลา 16.00 – 18.00 น.

โอกาสนี้ ผู้แทน 4 กระทรวง ร่วมมอบป้ายสถานีวิทยุเครือข่ายวิทยุเพื่อเด็กและเยาวชนสร้างสรรค์สังคม DCY Radio Network และเกียรติบัตรให้แก่ผู้แทนสถานีวิทยุทั้ง 4 ภาค

อิชยา กัปปา / สรุป
กิตติกร แซ่หมู่ / ภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: