ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ จัดประชุมปฏิบัติการ “เสริมสร้างธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต”

(18 กันยายน 2563) ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ จัดประชุมปฏิบัติการเสริมสร้างธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.ศธ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยนายประเสริฐ บุญเรือง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิด พร้อมด้วยนางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ  รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ, ศึกษาธิการภาคและรองฯ, ศึกษาธิการจังหวัดและรองฯ รวมทั้งบุคลากรจากสำนักงานศึกษาธิการภาค/จังหวัด เข้าร่วมประชุมจำนวน 166 คน ณ ห้องประชุมชลบุรี โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีความตระหนักถึงประโยชน์และผลสำเร็จที่เกิดขึ้นจากการนำหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในหน่วยงาน และเพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารและบุคลากรของ สป.ศธ. มีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสร้างความตระหนักถึงประโยชน์และผลสำเร็จที่เกิดขึ้นจากการนำหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในหน่วยงานอย่างเป็นรูปธรรม

ฝากผู้บริหารทุกท่าน การจะเป็นผู้บริหารที่ดี จะต้องประพฤติตนในทางที่ถูกต้อง มีความระมัดระวังในการดำเนินงานต่าง ๆ ไม่กระทำการทุจริต ทำงานด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ และจริงใจ รักษาภาพลักษณ์ที่ดีของตนเอง หน่วยงานภายใต้กำกับและองค์กรของตนเอง ขอให้นำหลักธรรมาภิบาลมาประปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารงานต่าง ๆ

นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ  กล่าวเพิ่มเติมว่า ตามที่รัฐบาลให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการทุจริต โดยได้กำหนดยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี “ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ” โดยเน้นให้ภาครัฐยึดหลักธรรมาภิบาล และมีการปรับวัฒนธรรมการทำงานโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ เพราะธรรมาภิบาลเป็นการนำหลักการบริหารที่มีความเป็นธรรมและโปร่งใสมาปรับใช้ เพื่อช่วยลดความเสี่ยงต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรในภาครัฐ ซึ่งจะช่วยให้หน่วยงานภาครัฐมีการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน ซึ่งจะส่งผลดีต่อภาพรวมของหน่วยงานภาครัฐได้

นอกจากนี้ ยังสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ.2563-2565) ภายใต้วิสัยทัศน์ “ศธ.วางระบบเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้-ทักษะ มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีพื้นฐานชีวิต ที่มั่นคง มีคุณธรรม มีงานทำ มีอาชีพ และเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง” โดยพันธกิจที่สำคัญ คือ การปรับปรุงระบบบริหารจัดการการศึกษาให้มีประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร เพิ่มความคล่องตัวในการรองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร เพิ่มความคล่องตัวในการรองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษา และเสริมสร้างธรรมาภิบาล

สป.ศธ.ตระหนักถึงความสำคัญในการขับเคลื่อนธรรมาภิบาล และพิจารณาเห็นว่าผู้บริหารหน่วยในสังกัด เป็นกลไกที่สำคัญยิ่งในการขับเคลื่อนหลักธรรมาภิบาล จึงได้ดำเนินโครงการนี้ขึ้น เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในกระบวนทัศน์หลักธรรมาภิบาล เพื่อการป้องกันการทุจริตและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต และการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ให้กับผู้บริหารในสังกัด สร้างความตระหนักถึงประโยชน์และผลสำเร็จที่จะเกิดขึ้น
จากการนำหลักธรรมาภิบาลไปปรับใช้ในหน่วยงาน และยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนิงานในภาพรวมของกระทรวง ให้ปรากฏชัดอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

ทั้งนี้ ในช่วงเช้ามีการบรรยาย “กระบวนทัศน์หลักธรรมาภิบาลเพื่อการป้องกันการทุจริตและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต” ซึ่งได้รับเกียรติจากนายวัลลภ ห่างไทสง รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม โรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ส่วนช่วงบ่ายมีการบรรยาย “ความรู้เกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) โดย ว่าที่ ร.ท.ดร.เจนรบ พละเดช ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมธรรมาภิบาลในภาครัฐ และนางสาวญานัชชา นนทจันทร์ นักยุติธรรมชำนาญการ กองป้องกันการทุจริตในภาครัฐ สำนักงาน ป.ป.ท.

จงจิตร ฟองละแอ / สรุป
กิตติกร แซ่หมู่ / ภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: