ศธ.จัดสัมมนา “การแต่งกายและการไว้ทรงผมของนักเรียนไทยกับสิทธิมนุษยชน”

(17 กันยายน 2563) นายธีรพงษ์ สารแสน รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “การแต่งกายและการไว้ทรงผมของนักเรียนไทยกับสิทธิมนุษยชน” ณ โรงแรมรอยัล ซิตี้

รองปลัด ศธ. กล่าวว่า การแต่งกายและการไว้ทรงผมของนักเรียนไทย เกี่ยวเนื่องกับประเพณี วัฒนธรรม เอกลักษณ์ของประเทศไทย ทำให้ประเทศไทยแตกต่างจากชาติอื่น ส่วนเรื่องของสิทธิเสรีภาพก็เป็นเรื่องสำคัญที่ต้องเอามาพิจารณาควบคู่ไปกับกรอบของสังคมอย่างสร้างสรรค์ เนื่องจากประเด็นเหล่านี้อาจส่งผลกระทบหลายด้าน เช่น การปฏิบัติงานตามวิชาชีพครู การผลิตครู กระบวนการหล่อหลอมจิตวิญญาณความเป็นครู เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม เมื่อมีเหตุผลที่ควรเปลี่ยนแปลง ก็ต้องเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ซึ่งหวังว่าจะได้ความคิดเห็นของทุกฝ่ายอย่างหลากหลาย ทั้งจากกลุ่มนักเรียน นิสิตนักศึกษา อาจารย์ สถานศึกษา หน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานภาคประชาสังคม เพื่อหาจุดที่พอดีนำสู่การปฏิบัติอย่างมีส่วนร่วม และเกิดประโยชน์ในการกำหนดระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

การจัดสัมมนาในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการแต่งเครื่องแบบนักเรียนและการไว้ทรงผมของนักเรียนไทยกับสิทธิมนุษยชนและความหลากหลายทางเพศ รวมทั้งเพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิด ประสบการณ์ เสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา ตลอดจนหาแนวทางพัฒนากฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการแต่งเครื่องแบบนักเรียนและการไว้ทรงผมของนักเรียนไทยกับสิทธิมนุษยชนและความหลากหลายทางเพศ

ประกอบด้วยกิจกรรมการบรรยาย โดย ศาสตราจารย์กิตติคุณ วิทิต มันตาภรณ์ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และการอภิปรายโดย ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว และสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีผู้เข้าร่วมสัมมนาจำนวน 80 คน

ปารัชญ์ ไชยเวช/สรุป
ธนภัทร จันทร์ห้างหว้า, สมประสงค์ ชาหารเวียง/ถ่ายภาพ