เสมา 3 มอบแนวทางแก่ ศธจ.-รอง ศธจ. รุ่นใหม่ ร่วมพัฒนาและแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา เน้นการทำงานให้เป็น MOE One Team

(17 กันยายน 2563) ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อ “นวัตกรรมการบริหารการศึกษา” ให้แก่ศึกษาธิการจังหวัดและรองศึกษาธิการจังหวัด ผู้ได้รับการคัดเลือกใหม่ โดยมีคณะผู้บริหาร ศธ.เข้าร่วม เช่น นายวีระ แข็งกสิการ ผู้ตรวจราชการ ศธ., นายกวินทร์เกียรติ นนธ์พละ รองเลขาธิการ กพฐ., นายธฤติ ประสานสอน รองเลขาธิการ กช. ณ ห้องพุทธรักษา สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา (สคบศ.) จ.นครปฐม

รมช.ศธ. กล่าวว่า ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัด (ศธจ.) และรองศึกษาธิการจังหวัดทุกคน จากการที่ลงพื้นที่ครบทั้ง 77 จังหวัด ทำให้ทราบว่า ศธจ.-รอง ศธจ. เป็นตำแหน่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะจะต้องทำหน้าที่ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เปรียบเสมือนเป็นปลัดกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่นั้น ๆ อีกทั้งยังต้องทำหน้าที่เชื่อมโยงการทำงานระหว่างส่วนกลางและส่วนภูมิภาคของ ศธ. ไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อน เป็นกลไกที่ช่วยขับเคลื่อน พัฒนา และลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา สอดคล้องกับนโยบาย รมว.ศธ. ภายใต้รูปแบบกระทรวงศึกษาธิการหนึ่งเดียว (MOE One Team)

เมื่อเร็ว ๆ นี้ ได้ลงพื้นที่ “ใช้หัวใจรับฟัง” การทำประชาพิจารณ์และสรุปความคิดเห็น ความคาดหวัง ในการพัฒนาการศึกษาของนักเรียน นักศึกษา กศน. และการศึกษาเอกชน ที่มีต่อรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ ครบทั้ง 5 ภูมิภาค (ภาคตะวันออก กลาง เหนือ ใต้ และตะวันออกเฉียงเหนือ) ซึ่งมีเสียงสะท้อนจากอนาคตของประเทศในหลาย ๆ ด้าน อาทิ

  • นักศึกษา กศน. เสนอให้สรรหาครูผู้สอนมีทักษะเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย และให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ควบคู่ไปกับการปฏิบัติจริง อีกทั้งขอสื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัย ตรงตามความต้องการ และเพียงพอต่อผู้เรียน รวมทั้งจัดหลักสูตรให้มีความสอดคล้องกับบริบทในชุมชน จัดหาวิทยากรที่มีประสบการณ์ มีความเชี่ยวชาญในด้านนั้น ๆ และให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียน
  • นักเรียนเอกชน เสนอให้เริ่มมีการแนะแนวการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัยเพื่อให้เด็กค้นหาตัวเองให้เจอจนกว่าจะเข้ามหาวิทยาลัย รวมถึงควรมีครูให้คำแนะนำเกี่ยวกับสุขภาพจิตที่เกิดขึ้นจากปัจจัยหลาย ๆ ด้าน เช่น ภาวะกดดันจากคะแนนการสอบ ความคาดหวังของผู้ปกครองที่มีต่อนักเรียน

เราต้องยอมรับก่อนว่า ระบบการศึกษาไทย ยังมีสิ่งที่ต้องแก้ไขปรับปรุงอีกมาก สิ่งเหล่านี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นที่ ศธจ.-รอง ศธจ. จะต้องเป็นแกนนำในการบูรณาการทำงานของทุกหน่วยงานในจังหวัด มีวิสัยทัศน์ที่ครอบคลุมการศึกษาทุกระดับ วิเคราะห์หาแนวทางการแก้ปัญหาที่จะเกิดขึ้น คำนึงถึงประโยชน์ของผู้เรียนเป็นสำคัญ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามวิธีที่ถนัดและสนใจ เรียนอย่างสนุก เล่นให้ได้ความรู้ ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้คิดวิเคราะห์ แสดงความคิดเห็น ทำให้เกิดความเชื่อมั่นในตนเอง และมีความสุขกับการเรียนอย่างแท้จริง

อานนท์ วิชานนท์ / สรุป
อธิชนม์ สลางสิงห์ / ภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: