เสมา 3 ยกย่องเชิดชู ครู กศน. ผู้ที่เปรียบดั่งแสงสว่างที่ส่องทางให้แก่ผู้ที่ด้อย พลาด และขาดโอกาสทางการศึกษา

(16 กันยายน 2563) ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแนวทางพัฒนาการจัดการศึกษานอกระบบในพื้นที่ภาคกลาง และบรรยายพิเศษ เรื่อง “แนวทางพัฒนาการจัดการศึกษานอกระบบสู่ความเป็นเลิศ” พร้อมด้วยนายสมเกียรติ ตันดิลกตระกูล ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยนายวราวุธ พยัคฆพงษ์ ผอ.สถาบัน กศน.ภาคกลาง และคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา สำนักงาน กศน.ภาคกลาง 18 จังหวัด เข้าร่วมการประชุม ณ โรงแรมวรบุรี อยุธยา รีสอร์ท แอนด์สปา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ผู้บริหาร และครู กศน. ไม่ว่าจะเป็นครูอาสาสมัคร ครู กศน.ตำบล หรือบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด กศน. ทุกประเภท เป็นบุคคลที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของสถานศึกษาทั่วทุกตำบล ไม่ว่าจะเป็นบนพื้นที่ราบพื้นที่สูง พื้นที่ชายแดน จะมีครู กศน. เข้าไปทำหน้าที่จัดการศึกษาให้แก่ประชาชนในรูปแบบที่หลากหลาย เช่น การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาต่อเนื่อง การศึกษาตามอัธยาศัย สร้างคุณประโยชน์ในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความเสียสละ มุ่งมั่น มีความวิริยะอุตสาหะ ทุ่มเทเต็มกำลังความสามารถ ทำให้การจัดการศึกษาเพื่อผู้ด้อย พลาด ขาดโอกาสเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ดังนั้น จึงสมควรได้รับการยกย่องและเชิดชู เพื่อสร้างความภาคภูมิใจ เป็นเกียรติแก่ตนเอง และวงศ์ตระกูลสืบไป หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา กศน. ทุกคนจะเป็นพลังสำคัญในการสร้างคน สร้างสังคม และมอบโอกาสให้กับกลุ่มเป้าหมายที่พลาดโอกาส ขาดโอกาส และด้อยโอกาส เพื่อเขาเหล่านั้นจะได้อยู่ร่วมในสังคมอย่างมีความสุข

ดั่งเนื้อเพลง “แม่พิมพ์ของชาติ” ตอนหนึ่งว่า “แสงเรือง ๆ ที่ส่องประเทืองอยู่ทั่วเมืองไทย คือแม่พิมพ์อันน้อยใหญ่ โอ้ครูไทยในแดนแหลมทองเหนื่อยยากอย่างไรไม่เคยบ่นไปให้คนเขามอง ครูนั้นยังลำพองในเกียรติของตนเสมอมา”

ครูจึงเปรียบเหมือนแสงสว่างที่ส่องทาง ให้ปัญญา แนะนำ ชี้ทาง ตักเตือน สอนศิษย์ให้เป็นผู้รู้ เพื่อศิษย์ทั้งหลายจะได้นำความรู้และวิชาทั้งหลายที่ได้เรียนมา นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตตนเอง เด็กและเยาวชนทุกคนจำเป็นต้องได้รับการเอาใจใส่และดูแลอย่างเหมาะสมและรอบด้านในแต่ละช่วงวัย ครูจึงต้องเห็นคุณค่าของศิษย์ทุกคนโดยไม่เลือกปฏิบัติ คำนึงถึงความเท่าเทียม เป็นธรรม มีความรักและความเมตตา มีความเสียสละ เข้าใจและเอาใจใส่ อีกทั้งเป็นกำลังใจและช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้กับศิษย์ เพื่อให้เขาเป็นคนใฝ่เรียนรู้ รวมทั้งเป็นแบบอย่างที่ดีมีจรรยาบรรณ มีจิตวิญญาณของความเป็นครูสามารถถ่ายทอดความรู้ได้เต็มกำลังความสามารถ

ชาติบ้านเมืองจะมีความเจริญรุ่งเรืองอย่างมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนได้ ก็เพราะประชาชนในชาติได้รับการพัฒนาอย่างถูกวิธี การพัฒนาคนจะดำเนินไปอย่างถูกต้อง เพราะมีระบบการศึกษาที่ดี และระบบการศึกษาจะดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ก็เพราะมีครูที่มีคุณภาพ

สิ่งสำคัญที่สุด คือ การเป็นครูว่ายากแล้ว แต่การที่จะเป็นครูที่ดี เป็นแบบอย่างให้กับนักเรียนยากยิ่งกว่า เพราะสังคมคาดหวังว่าครูจะเป็นแบบอย่างที่ดีของลูกศิษย์ เป็นผู้สร้างทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพต่อสังคม โดยธรรมชาติของอาชีพครู เป็นอาชีพที่ต้องเกี่ยวข้องกับผู้คนมากมาย ครูจึงต้องเป็นผู้ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน และใฝ่พัฒนาตนเอง อย่างต่อเนื่อง

ในการนี้ รมช.ศึกษาธิการ ได้ให้เกียรติมอบเข็มเชิดชูเกียรติ โล่เกียรติยศ และใบประกาศเกียรติคุณ แก่ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาดีเด่น และผู้เกษียณอายุราชการ สำนักงาน กศน.ภาคกลาง 18 จังหวัด ประจำปี 2563 รวมทั้งสิ้นจำนวน 472 รางวัล

อานนท์ วิชานนท์ / สรุป
อธิชนม์ สลางสิงห์ / ภาพ

One thought on “เสมา 3 ยกย่องเชิดชู ครู กศน. ผู้ที่เปรียบดั่งแสงสว่างที่ส่องทางให้แก่ผู้ที่ด้อย พลาด และขาดโอกาสทางการศึกษา

Add yours

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: