คุณหญิงกัลยา ฝาก ศธจ.-รอง ศธจ.รุ่นใหม่ สร้างความโดดเด่นด้านการศึกษาตามบริบทพื้นที่ ยึดหลัก “4 มี” ในการพัฒนา

(16 กันยายน 2563) คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมช.ศึกษาธิการ เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “Coding และการศึกษาเพื่อชีวิต” ให้กับศึกษาธิการจังหวัด และรองศึกษาธิการจังหวัด ผู้ได้รับการคัดเลือกใหม่ ณ ห้องพุทธรักษา อาคารอเนกประสงค์ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา อ.สามพราน จ.นครปฐม

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวตอนหนึ่งว่า ได้มีการบรรจุหลักสูตร Coding ไว้ในนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลปีแรก โดยให้จัดการสอน Unplug Coding สำหรับเด็กทุกชั้นปี เพื่อสร้างทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 และเมื่อถึงระดับที่สูงขึ้นก็สามารถต่อยอดไปเรียนภาษาคอมพิวเตอร์ตามความถนัด

ที่ผ่านมามีการจัดอบรมครูออนไลน์ หลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครู Coding for Teacher (C4T) ภายใต้นโยบาย “การขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้โค้ดดิ้งในโรงเรียน” มีครูเข้าร่วมอบรมกว่า 2 แสนคน และในระยะต่อไปจะดำเนินการจัดอบรมหลักสูตรการอบรมการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครู ขั้นสูง (Coding Online for Teacher Plus : C4T Plus)

ขณะที่คณะกรรมการ Coding แห่งชาติ ก็ได้พิจารณาต่อยอดหลักสูตร Coding ให้ครอบคลุมประชากรไทยทุกคน อาทิ Coding สำหรับผู้ตกงาน Coding ในการเกษตร เป็นต้น เพื่อเป็นการ Upskill Reskill ให้สอดคล้องกับตลาดแรงงานยุคใหม่ สามารถติดต่อสื่อสารกับคนทั้งโลกได้ ตามแนวทาง Coding for all, All for coding

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวต่อไปว่า ปัจจุบันแนวโน้มการจัดการศึกษาได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และไม่รู้ว่าจะเปลี่ยนไปในทิศทางใดบ้าง เมื่อนักเรียนจบไปแล้วจะยังเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานอยู่หรือไม่ ศธ. จึงต้องนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (STI) ประกอบกับสติ มาใช้ในการจัดการศึกษาในยุคดิจิทัล

ฝากให้ ศธจ. และรอง ศธจ. ผู้ได้รับการคัดเลือกใหม่ ให้ช่วยกันคิดว่าจะทำอย่างไร ให้การศึกษาของจังหวัดตนเองมีความโดดเด่น สอดคล้องกับบริบทของแต่ละพื้นที่ ควบคู่ไปกับหลัก 4 มี ได้แก่ 1) นักเรียนมีความสุข 2) ครูมีศักดิ์ศรี 3) ผู้ปกครองมีความสบายใจ 4) สังคมมีส่วนร่วม

ทั้งนี้ การจัดการศึกษาให้สำเร็จตามหลัก 4 มี นักเรียนทุกคนต้องได้เรียนสิ่งที่อยากเรียน ดังนั้นผู้อำนวยการ ครู มีหน้าที่สร้างบรรยากาศให้เอื้อต่อการเรียนสิ่งที่นักเรียนสนใจ และครูจะทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงคอยประคับประคองให้เด็กเรียนสิ่งที่ชอบ ไม่ว่าจะยากแค่ไหนเด็กจะสามารถเรียนรู้ได้อย่างแน่นอน

ขณะเดียวกันขอให้ดึงภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาด้วย ไม่ว่าจะเป็นหอการค้าจังหวัด สภาอุตสาหกรรมจังหวัด ผู้ประกอบการในจังหวัด ทั้งในด้านเงินทุน เครื่องจักร เทคโนโลยี บุคลากร องค์ความรู้ ตามความเหมาะสม หรืออาจจัดเป็นหลักสูตรทวิภาคี เพื่อให้เด็กมีทักษะตรงกับที่ภาคอุตสาหกรรมต้องการ พร้อมย้ำว่า การศึกษายุคใหม่เด็กเรียนจบแล้วต้องมีงานทำ ทำงานเป็น สามารถนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ช่วยเหลือครอบครัวและสังคมต่อไป

ปารัชญ์ ไชยเวช/สรุป
กิตติกร แซ่หมู่/ถ่ายภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: