รมช.ศธ.กนกวรรณ มอบโล่เชิดชูเกียรติเสมา ป.ป.ส. “104 สถานศึกษาสีขาวปราจีนบุรี” นำนวัตกรรม-คุณธรรม-ร่วมมือชุมชน ดึงเด็กห่างไกลยาเสพติด

นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีมอบโล่และเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติเสมา ป.ป.ส. แก่สถานศึกษา 104 แห่ง ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตัวชี้วัด ตอบโจทย์กลยุทธ์ “4 ต้อง 2 ไม่” ในโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข เมื่อวันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมมรกต วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี โดยมี นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี นายรณรงค์ นครจินดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี นายพงษ์พิศาล ชินสำราญ ศธภ.8 ปฏิบัติหน้าที่ ศธภ.9 นายณัทชัย ใจเย็น ศธจ.ปราจีนบุรี นายกำพล ภู่มณี ประธานคณะอนุกรรมการบริหารงานเชิงยุทธศาสตร์ และอดีตสมาชิกวุฒิสภา นายวิเศษ พลอาจทัน ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 น.ส.บุณยกุล หัตถกี รอง ผอ. แทน ผอ.สพม.เขต 7 นายอุดม ชำนิ นายกสมาคมสถานศึกษาเอกชนจังหวัดปราจีนบุรี คณะครู และนักเรียน เข้าร่วมกว่า 250 คน

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ความสำเร็จของสถานศึกษา ทั้ง 104 แห่งในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี ในครั้งนี้ ถือเป็นผลงานของชาวปราจีนบุรีทุกคน ทุกภาคส่วน ที่มีส่วนร่วมพัฒนาการศึกษา ภายใต้การนำของผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ผู้มีวิสัยทัศน์ วิสัยทาง วิสัยทำ สร้างความเข้าใจอย่างต่อเนื่อง ทั้งยังเป็นผู้นำการพัฒนาจังหวัดในภาพรวมครอบคลุมทุกมิติ และเป็นแบบอย่างด้านการปฏิบัติงานให้ทุกภาคส่วนในจังหวัดเดินตาม เพื่อสร้างสรรค์สิ่งดี ๆ ให้แก่ปราจีนบุรีด้วย

ในส่วนของผู้บริหาร กระทรวงศึกษาธิการ ทั้งศึกษาธิการภาค ศึกษาธิการจังหวัด ผอ.สพป. ผอ.สพม. ตลอดจนผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะครู ล้วนมีความสามารถและความเชี่ยวชาญในด้านการศึกษา ขอให้ผนึกกำลัง ร่วมสร้างสรรค์มิติแห่งการพัฒนา เติมเต็มสนับสนุนซึ่งกันและกันอย่างเต็มที่ ส่วนครู ก็ต้องเป็นแบบอย่างที่ดี ในฐานะพ่อพิมพ์แม่พิมพ์ของเด็กและเยาวชน ทั้งด้านการแต่งกาย การเคารพสิทธิส่วนบุคคล ความมีระเบียบวินัย การจัดกิจกรรมและส่งเสริมนักเรียนทุกคนอย่างเท่าเทียม โดยเฉพาะการจัดงานวิชาการ ประกวด แข่งขัน ตามความถนัดของผู้เรียนทุกกลุ่ม ตั้งแต่ฐานรากไปจนถึงยอดสูงสุดของพีระมิด

ในโอกาสนี้ ขอแสดงความยินดีกับทุกคน ทุกโรงเรียน ที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติในครั้งนี้ ถือเป็นสิ่งแสดงให้เห็นถึงความร่วมมือ ร่วมใจ ทุ่มเทเสียสละ ซึ่งเรื่องของยาเสพติดเป็นเรื่องที่ยาก จะทำเพียงลำพังฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ได้ แต่จะต้องอาศัยความร่วมมือของทุกภาคส่วน และการที่จะดำเนินงานจนผ่านเกณฑ์มาตรฐานตัวชี้วัด ก็เป็นเรื่องที่ยากเช่นกัน แต่สิ่งที่ยากกว่าก็คือ การดำรงไว้ซึ่งมาตรฐานการดำเนินงานให้คงอยู่ตลอดไป ทั้งนี้ ขอฝากความภาคภูมิใจและคำยกย่องชื่นชม กลับไปยังนักเรียน ครู และผู้บริหารทุกคน ของโรงเรียนทุกแห่งที่ได้รับรางวัลด้วย

นายณัทชัย ใจเย็น ศธจ.ปราจีนบุรี กล่าวรายงานตอนหนึ่งว่า การจัดพิธีมอบรางวัลและประกาศเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ เสมา ปปส. ปีการศึกษา 2560-2561 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติสถานศึกษา ผู้บริหาร ครู ที่มีผลการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขบัญหายาเสพติดในสถานศึกษาสังกัดกระทวงศึกษาธิการ ในจังหวัดปราจีนบุรี ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตัวชี้วัดการประเมิน ระดับดีเด่น จำนวน 104 แห่ง ประกอบด้วย สถานศึกษาดีเด่น ระดับเพชร 5 แห่ง สถานศึกษาดีเด่น ระดับทอง 27 แห่ง สถานศึกษาดีเด่น ระดับเงิน 72 แห่ง

ซึ่งได้ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาทุกแห่ง ดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม สนองกลยุทธ์ 4 ต้อง 2 ไม่ ได้แก่ “ต้อง” มีกลยุทธ์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาของพื้นที่ “ต้อง” มีแผนงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตลอดปีการศึกษา “ต้อง” มีระบข้อมูลการดำเนินงานด้านการป้องกัน ด้านการเฝ้าระวัง ด้านการดูแลช่วยเหลือ และด้านการบริหารจัดการ และ “ต้อง” มีเครีอข่ายการทำงานร่วมกันระหว่างนักเรียน นักศึกษา ครู ผู้ปกครอง ผู้นำท้องถิ่น และผู้นำชุมชน และ 2 ไม่ คือ สถานศึกษาต้อง “ไม่” ปกปิดข้อมูล กลุ่มเสพ กลุ่มติด และกลุ่มค้า และ “ไม่” ผลักปัญหา ไม่ไล่นักเรียนออกจากสถานศึกษา

ทั้งนี้ ยังมีสถานศึกษาที่ผ่านการประเมินได้รับรางวัล วิธีปฏิบัติเป็นเลิศ (Best Practice) ด้านการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ในโครงการ TEAMS for Education (TFE) จำนวน 10 แห่ง ร่วมรับรางวัลด้วย

นวรัตน์ รามสูต: สรุป/เรียบเรียง
อิทธิพล รุ่งก่อน: ถ่ายภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน
14/9/2563

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: