ศธ.อนุมัติทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี 600 ทุน พร้อมเดินหน้าประชาสัมพันธ์โครงการ สร้างแรงจูงใจให้เด็กรุ่นใหม่

(11 กันยายน 2563) นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมราชวัลลภ

รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า โครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี เป็นการจัดสรรทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน นักศึกษา และสามเณร ที่มีฐานะยากจนในสถานศึกษาที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล ทุรกันดาร และมีอัตราการเรียนต่อต่ำ ให้ได้มีโอกาสศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจนจบระดับปริญญาตรี

โดยในวันนี้ ได้มีการติดตามผลงานของนักเรียนนักศึกษาที่จบการศึกษาไปแล้ว ซึ่งมีแนวทางประกอบอาชีพที่เป็นประโยชน์กับสังคม เช่น บุคลากรด้านสาธารณสุข เป็นต้น เป็นไปตามแนวทางพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งที่ประชุมได้มีมติอนุมัติทุนแล้ว จำนวน 600 ทุนต่อปี

นอกจากนี้ จะผลักดันด้านการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องทุกช่องทาง โดยนำเรื่องราวความสำเร็จ ความภาคภูมิใจของผู้ได้รับทุน มาเผยแพร่ให้สาธารณชนรับรู้ว่า ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารีสามารถช่วยชีวิตเด็กเหล่านี้ได้อย่างไร และเป็นการสร้างแรงจูงใจให้คนเข้ามารับทุนในรุ่นต่อไปด้วย

เกี่ยวกับโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี

ระยะที่ ๑ ได้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๗ และสิ้นสุดโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยดำเนินการจัดสรรทุนการศึกษา จำนวน ๔๘๐ ทุนต่อปี รวมทั้งสิ้น ๑๐ รุ่น จำนวน ๔,๘๐๐ ทุน

กระทรวงศึกษาธิการ มุ่งมั่นที่จะสืบสานพระราชปณิธานในการช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา และสามเณรที่ด้อยโอกาส ด้วยการดำเนินโครงการฯ ระยะที่ ๒ จำนวนรุ่นละ ๖๐๐ ทุนต่อปี จำนวนทั้งสิ้น ๑๐ รุ่น รวมทั้งสิ้น ๖,๐๐๐ ทุน ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๗ ระยะเวลา ๑๗ ปีการศึกษา (๑๘ ปีงบประมาณ) รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๑,๙๑๑,๒๕๐,๐๐๐บาท (หนึ่งพันเก้าร้อยสิบเอ็ดล้านสองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

อัตราการให้ทุนการศึกษา
• ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ๒๕,๐๐๐ บาท ต่อคนต่อปี
• ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ๓๐,๐๐๐ บาทต่อคนต่อปี
• ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ๕๕,๐๐๐ บาท ต่อคนต่อปี
• ระดับปริญญาตรี ๕๕,๐๐๐ บาท ต่อคนต่อปี

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
เอกสารเผยแพร่ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี
สกู๊ปทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 @รร.มัธยมพระราชทานนายาว
สกู๊ป TV “ทุนการศึกษา เฉลิมราชกุมารี สร้างโอกาสทางการศึกษาไทย @วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ”

ปารัชญ์ ไชยเวช / สรุป
กิตติกร แซ่หมู่ / ถ่ายภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: