ผลการประชุมคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2563

(10 กันยายน 2563) นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมราชวัลลภ โดยมีนางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะกรรมการ เข้าร่วมประชุม

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ที่ประชุมได้หารือแนวทางการทำงานเพื่อยกระดับกิจกรรมลูกเสือ ให้มีความเข้มแข็ง เสริมสร้างทักษะชีวิต ทำให้เด็กและเยาวชนได้รับการปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม สร้างจิตสำนึกที่ดีผ่านกระบวนการลูกเสือ เพื่อให้อยู่ในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้อย่างมีความสุข

พร้อมทั้งรับทราบรายงานการก่อตั้งสโมสรลูกเสือ ที่ตั้งในกรุงเทพฯ และส่วนภูมิภาค จำนวน 55 สโมสร

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้อนุมัติให้ใช้เงินรายได้ของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการรื้อย้ายและปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงสูง ที่ตั้งอยู่บริเวณค่ายลูกเสือวชิราวุธ จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นอุปสรรคกีดขวางการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูง เชื่อมสนามดอนเมือง สนามบินสุวรรณภูมิ และสนามบินอู่ตะเภา

ที่ประชุมยังได้เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองรายชื่อผู้สมควรได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรมกีรติ ลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษ และเหรียญลูกเสือสดุดี ประจำปี 2562 โดยศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ กรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ เป็นประธานคณะกรรมการ

พร้อมทั้งพิจารณาหารือถึงร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการตั้ง การยุบ การจัดหน่วยลูกเสือ และประเภทลูกเสือ พ.ศ. …. และร่างระเบียบคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติว่าด้วยวุฒิบัตร หนังสือสำคัญ และใบแทนหลักฐานวุฒิบัตร พ.ศ. …. ซึ่งจะนำเสนอในที่ประชุมครั้งต่อไป และเห็นชอบผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตรงตามหลักเกณฑ์ผู้สมควรได้รับพระราชทานเหรียญลูกเสือยั่งยืน ประจำปี 2562 จำนวน 628 ราย

อิชยา กัปปา/สรุป
อธิชนม์ สลางสิงห์/ภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: