สพป.กาญจนบุรี เขต 4 ระดมสมองครูจัดทำสื่อการสอนภาษาอังกฤษ พัฒนาศักยภาพ สร้างเจตคติที่ดีในการเรียนภาษาอังกฤษให้กับนักเรียน

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563 นายนิพัฒน์ มณี ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 4 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการสอนที่หลากหลายและการจัดทำสื่อเพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนและสร้างเจตคติที่ดีในการเรียนภาษาอังกฤษ” โดยมีครูผู้สอนภาษาอังกฤษช่วงระดับชั้น ป.1-3 จำนวน 91 คน จาก 91 โรงเรียน เข้ารับการอบรม ณ ห้องประชุม 2 สพป.กาญจนบุรี เขต 4

นายนิพัฒน์ มณี กล่าวว่า การอบรมครั้งนี้เพื่อสร้างความตระหนักและความเข้าใจในกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย เน้นการสอน Phonics ให้นักเรียนมีพื้นฐานการออกเสียงที่ถูกต้องตามหลักสากล โดยกระตุ้นให้ครูผู้สอนผลิตสื่อที่น่าสนใจ และนำประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ให้เกิดความคุ้มค่าเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

ทั้งนี้ การสอนนักเรียนให้เก่งภาษา ขึ้นอยู่กับวิธีการสอนและการใช้สื่อการสอนที่หลากหลาย ซึ่ง สพป.กาญจนบุรี เขต 4 ได้ส่งเสริมและสนับสนุนจัดสรรงบประมาณเพื่อเตรียมบุคลากรครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ป.1-ป.3 ให้มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ โดยจัดกิจกรรมได้เหมาะสม ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน ใช้สื่อประเภทต่าง ๆ เพื่อให้นักเรียนเกิดความสนใจ มีเจตคติที่ดี และมีพื้นฐานมีทักษะด้านการฟัง การอ่าน การพูด และการเขียน นำไปสู่การเรียนภาษาอังกฤษในระดับที่สูงขึ้น และนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ทันต่อการเปลี่ยนแปลงด้านวิชาการ พร้อมทั้งมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

ขอบคุณภาพ/ข่าว
ปชส.สพป.กาญจนบุรี เขต 4

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: