สป.ศธ. จัดอบรมการควบคุมภายใน และ GFMIS แก่บุคลากรส่วนกลาง-ภูมิภาค

(9 กันยายน 2563) นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมการควบคุมภายใน และการปฏิบัติงานด้านบัญชีในระบบ GFMIS ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.ศธ.) ประจำปีงบประมาณปี พ.ศ.2563 โดยมีข้าราชการ บุคลากรหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัด ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเข้าร่วม 210 คน ณ โรงแรม เดอะ รอยัล ริเวอร์ กรุงเทพฯ

นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ กล่าวว่า ปลัด ศธ.“ประเสริฐ บุญเรือง” ได้ให้ความสำคัญและเน้นย้ำเรื่องการควบคุมภายใน และการปฏิบัติงานด้านบัญชีในระบบ GFMIS หรือการบริหารงานการเงินการคลังภาครัฐ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Government Fiscal Management Information System)  เพราะในการส่งข้อมูลรายงานนั้น สป.ศธ.ต้องส่งไปที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และกรมบัญชีกลาง หากข้อมูลเหล่านี้ส่งไม่ทันตามกำหนดเวลา 30 กันยายน 2563 และไม่ถูกต้อง ไม่เป็นปัจจุบัน ไม่ครบถ้วน จะส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์หน่วยงาน รวมไปถึงกระทรวงอีกด้วย

สป.ศธ.จึงได้จัดการอบรมครั้งนี้ เพื่อเป็นการพัฒนาการปฏิบัติงานให้ถูกต้อง สามารถจัดทํารายงานในภาพรวมของ สป.ได้ครบถ้วนและถูกต้อง จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้ร่วมโครงการ จะได้นําความรู้ ความสามารถ หรือประสบการณ์ดี ๆ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ต่อหน่วยงาน รวมไปถึงการบริหารงบประมาณของประเทศชาติต่อไป

นางกัญจณ์สุรีย์ วงษ์วรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มบริิหารงานคลังและสินทรัพย์ สป.ศธ. กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการอบรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ ความเข้าใจ การจัดทําาการควบคุมภายใน และในการปฏิบัติงานด้านบัญชีในระบบ GFMIS และเพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานการควบคุมภายในและการปฏิบัติงาน ด้านบัญชีในระบบ GFMIS ของ สป.ศธ. เนื่องจากปัจจุบันหน่วยงานบางแห่งไม่มีบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ในการจัดทํารายงานการเงิน อีกทั้งบุคลากรขาดความรู้ ความเข้าใจ รวมถึงมีการโอนย้าย

ถ้าหากดําเนินการตามหลักการบัญชีไม่ถูกต้อง จะส่งผลให้รายงานการควบคุมภายใน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และการแจ้งผลการดําเนินการจัดส่งให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินและกรมบัญชีกลางไม่ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน และไม่ทันภายในเวลาที่กําหนด ซึ่งอาจจะไม่เป็นผลดีต่อภาพลักษณ์ของ สป.ศธ. เป็นอย่างมาก

สำหรับการอบรมครั้งนี้ มีวิทยากรมาให้ความรู้ เช่น นางสาวรุ้งทิพย์ เมืองโคตร กลุ่มตรวจสอบภายใน สป., ว่าที่ร้อยตรี วีรชัย โมกขเวศ และคณะ ตลอดจนวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

สาระน่ารู้เกี่ยวกับระบบการบริหารงานการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS : Government Fiscal Management Information System)

เป็นการดำเนินงานปรับปรุงระบบการจัดการด้านการเงินการคลังของภาครัฐให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ เพื่อปรับกระบวนการดำเนินงานและการจัดการภาครัฐด้านการงบประมาณ การบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง การเบิกจ่าย และการบริหารทรัพยากร

ขอบเขตของระบบ GFMIS จะประกอบด้วยงาน 2 ด้านหลัก ได้แก่

1. ระบบด้านปฏิบัติการ หรือ Operation System ซึ่งรองรับโดย Software SAP R/3 ประกอบด้วยงานด้านระบบการบริหารงบประมาณ การรับ-จ่ายและติดตามการใช้งบประมาณ บัญชีแบบเกณฑ์คงค้าง บัญชีทรัพย์สินถาวร บัญชีต้นทุน บัญชีบริหาร การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารเงินสดและเงินคงคลัง ตลอดจนข้อมูลบุคคล

2. ระบบข้อมูลด้านการบริหาร หรือ Business Warehouse ซึ่งรองรับโดย Software SAP BW ประกอบด้วยข้อมูลที่ใช้ในการวางแผนและตัดสินใจ ได้แก่ ข้อมูลเพื่อการบริหารด้านการเงินการคลังแบบ Online Real Time สำหรับนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ปลัดกระทรวง อธิบดีกรม ผู้ว่าราชการจังหวัด และผู้บริหารด้านการเงิน

ภาพรวม ระบบ GFMIS จะแบ่งออกเป็น 5 ระบบงาน ดังนี้ 1) ระบบบริหารงบประมาณ 2) ระบบจัดซื้อจัดจ้าง 3) ระบบการเงินและบัญชี 4) ระบบบัญชีต้นทุน 5) ระบบบริหารบุคคล

อานนท์ วิชานนท์ / สรุป
กิตติกร แซ่หมู่ / ภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: