ศธ.พัฒนา รอง/ศึกษาธิการจังหวัด พร้อมเป็นตัวแทนของ ศธ.ในภูมิภาค ย้ำต้องเป็นแบบอย่างที่ดี มีศาสตร์ ศิลป์ และศีล ในการทำงาน

(9 กันยายน 2563) นายประเสริฐ บุญเรือง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งรองศึกษาธิการจังหวัดและศึกษาธิการจังหวัด (ศธจ.) ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดนครปฐม โดยมีผู้เข้ารับการพัฒนาตำแหน่งรองศึกษาธิการจังหวัด จำนวน 100 คน และศึกษาธิการจังหวัด จำนวน 37 คน

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวแสดงความยินดีกับผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งรองศึกษาธิการจังหวัด และศึกษาธิการจังหวัดทุกคน ที่ได้เข้ามาทำหน้าที่เป็นตัวแทนกระทรวงศึกษาธิการในส่วนภูมิภาค ตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

ขอให้ทุกคนทำงานด้วยความทุ่มเท เสียสละ มีคุณธรรมจริยธรรม โดยนำแบบอย่างของผู้บริหารที่ดี ร่วมกับศาสตร์ ศิลป์ และศีล มาเป็นหลักยึดเหนี่ยวในการทำงาน สิ่งไหนดีก็นำมาปฏิบัติ สิ่งไหนไม่ดีก็หลีกเลี่ยง เก่งทั้งเรื่องคน เรื่องงาน และเชี่ยวชาญการประสานงาน หรือที่เรียกว่า “เก่งคิด เก่งงาน เก่งคน” เพราะสิ่งดังกล่าวจะทำให้การทำงานประสบความสำเร็จ มีคุณภาพและมีความสุขไปพร้อมกัน

เชื่อมั่นว่าทุกคนที่ได้รับการคัดเลือกในครั้งนี้ จะเติบโตเป็นผู้บริหารในระดับที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคต เพียงแต่ขอให้ “คิดกว้าง มองไกล ใฝ่สูง มุ่งสู่ความสำเร็จ” เพราะความเป็นผู้นำ เราสามารถสร้างได้ ไม่ได้เป็นมาตั้งแต่กำเนิด ต้องเรียนรู้ ฝึกฝน และพัฒนาตัวเองอย่างสม่ำเสมอ และรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด ก็สามารถที่จะเป็นผู้นำ หรือผู้บริหารที่ดีต่อไปได้

อิชยา กัปปา / สรุป
ธนภัทร จันทร์ห้างหว้า / ภาพ