รองปลัด ศธ.เปิดโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของสำนักอำนวยการ สป.

(4 กันยายน 2563) นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของสำนักอำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวง (สอ.สป.) กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเสริมสร้างความรู้ และพัฒนาศักยภาพการทำงานเป็นทีม และพัฒนาการทำงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด ณ โรงแรมโกลเด้น​ซี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมโครงการกว่า 150 คน

รองปลัด ศธ. กล่าวว่า สอ.สป.มีภารกิจในความรับผิดชอบที่หลากหลาย ทั้งด้านการทำงานจัดระบบการอำนวยการและการประสานราชการ งานช่วยอํานวยการและงานเลขานุการของผู้บริหาร งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงานคลังและสินทรัพย์ งานประชาสัมพันธ์ งานศูนย์บริการประชาชน และการประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกของ สป.ศธ. เพื่ออำนวยการความสะดวกให้แก่ผู้มาใช้บริการให้ได้รับการบริการที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด

ดังนั้น จึงจำเป็นจะต้องส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินงานร่วมกันด้วยความเข้มแข็ง เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน มีจิตมุ่งบริการให้กับผู้มาติดต่อราชการอย่างเต็มใจ ด้วยการนำค่านิยม TEAM WINS มาปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่อง และสร้างวัฒนธรรมการทำงานให้สอดคล้องกับค่านิยมของหน่วยงาน

การปฏิบัติงานในยุค 4.0 ทุกคนต้องมีเทคนิควิธีการทำงานใหม่ ๆ เน้นการทำงานร่วมกันเป็นทีม รวมทั้งการนำเครื่องมือและเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เหมาะสมมาใช้ในการปฏิบัติงาน แสวงหาความรู้เพื่อพัฒนางานที่รับผิดชอบให้เกิดผลสำเร็จ จึงจะเรียกได้ว่าเป็นการทำงานมืออาชีพ ซึ่งหัวหน้างานจะเป็นกลไกสำคัญในการเชื่อมโยงแนวความคิด นโยบาย และวิธีการทำงานเพื่อมุ่งไปสู่ความเป็นเลิศ ส่วนผู้บริหารจะต้องมีความสามารถทางการบริหารคน งาน ทรัพยากรขององค์กรและมีทักษะการเป็นผู้นำ ทักษะในการสื่อสาร

สำหรับการจัดโครงการในครั้งนี้ จะมีการแบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็น การให้ความรู้เกี่ยวกับความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path)​ การบริหารจัดการ การมีจิตอาสาในการปฏิบัติงาน การสร้างทีมและจิตมุ่งบริการ กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ รวมทั้งจัดให้เดินทางไปศึกษาดูงานที่ศูนย์การเรียนรู้กรมการทหารช่าง ค่ายบุรฉัตร จังหวัดราชบุรี

กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป.
สรุป/ภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: