ศธ.ขับเคลื่อนการดำเนินงานจิตอาสาพระราชทาน เสริมสร้างให้เยาวชนรักและเทิดทูนสถาบัน

(3 กันยายน 2563) นายประเสริฐ บุญเรือง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนการดำเนินงานจิตอาสา กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) พร้อมวางแผนการดำเนินงานการลงพื้นที่ เพื่อบรรยายความรู้ ปลูกฝังอุดมการณ์ เสริมสร้างให้เยาวชนรักและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยมีผู้แทนองค์กรหลัก เจ้าหน้าที่ และผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 ของกระทรวงศึกษาธิการ ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวน 550 คน เข้าร่วมการประชุม ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า ขอให้ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 ของ ศธ. ปฏิบัติหน้าที่เป็นวิทยากรหลักในการจัดกิจกรรมอบรมจิตอาสาให้เป็นรูปแบบเดียว โดยเน้นการให้ความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ พร้อมสร้างความเข้าใจในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

ในเบื้องต้นจะจัดกิจกรรมให้กับเยาวชนในสถาบันการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาทุกสังกัด ภายในเดือนพฤศจิกายนนี้ และในอนาคตจะขยายผลการอบรมจิตอาสาให้กับลูกเสือทุกคน ได้เรียนรู้เกี่ยวกับศาสตร์พระราชา และพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทย

สำหรับโครงการจิตอาสาพระราชทาน (Royal Thai Volunteers) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งขึ้น เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ และแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เพื่อให้ประชาชนมีความสมัครสมานสามัคคี มีความสุข และประเทศชาติมีความมั่นคงอย่างยั่งยืน

โดยมีหน่วยราชการในพระองค์ 904 เป็นผู้กำกับดูแลการปฏิบัติงาน ร่วมกับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน และให้จัดตั้งศูนย์อำนวยการใหญ่โครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ มีหน้าที่ควบคุม อำนวยการ และประสานการปฏิบัติ เพื่อให้การจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ถูกต้อง ตามพระราโชบายและสมพระเกียรติ

อิชยา กัปปา / สรุป
อธิชนม์ สลางสิงห์ / ภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: