ศธ.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย เพื่อกำหนดแนวทางจัดการศึกษาที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ในภูมิภาค สู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

(1 กันยายน 2563) นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายนโยบายเพื่อกำหนดแนวทางการจัดการศึกษาที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ในภูมิภาคสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานในสังกัด ศธ. ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค หน่วยงานภายใต้กรอบประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน องค์กรระหว่างประเทศและภาคเอกชน เข้าร่วมการประชุม ณ โรงแรมนูโวซิตี้ กรุงเทพฯ

รองปลัด ศธ. กล่าวว่า ในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35 ที่ผ่านมา กระทรวงศึกษาธิการได้จัดทำร่างปฏิญญากรุงเทพฯ ว่าด้วยการเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนทางการศึกษาเพื่อบรรลุเป้าหมายตามวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ.2030 (Bangkok Declaration on Advancing Partnership in Education for 2030 Agenda for Sustainability in ASEAN) เพื่อประกาศเจตนารมณ์ของผู้นำอาเซียนในการยกระดับความร่วมมือด้านการศึกษา และใช้โอกาสในการเป็นประธานอาเซียนของไทยในการเสริมสร้างความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมให้บรรลุตามวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 ให้สัมฤทธิ์ผลอย่างมีประสิทธิภาพ

โดยมุ่งเน้นการดำเนินการใน 3 ด้าน ได้แก่

  1. การสร้างความตระหนักเกี่ยวกับวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 (Awareness Raising on the 2030 Agenda for Sustainable Development)
  2. การส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายตามวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 (Promotion of Education for the 2030 Agenda for Sustainable Development)
  3. การเสริมสร้างหุ้นส่วนความร่วมมือเพื่อสนับสนุนการดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายตามวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030

ดังนั้น ศธ.จึงได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยกันระดมความคิดในการทำแผนปฏิบัติการและข้อเสนอแนะในการจัดทำนโยบายภายใต้กรอบสาระสำคัญของปฏิญญาฯ ฉบับดังกล่าว เช่น การศึกษาเพื่อความเป็นพลเมือง การศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม การเพิ่มจำนวนครูที่มีคุณภาพ การบูรณาการและเชื่อมโยงเป้าหมาย SDGs เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ความร่วมมือเพื่อสานพลังขับเคลื่อน SDGs เป็นต้น

อิชยา กัปปา / สรุป
กิตติกร แซ่หมู่ / ภาพ
สต.สป. / ข้อมูล