ศธ.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย เพื่อกำหนดแนวทางจัดการศึกษาที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ในภูมิภาค สู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

(1 กันยายน 2563) นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายนโยบายเพื่อกำหนดแนวทางการจัดการศึกษาที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ในภูมิภาคสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานในสังกัด ศธ. ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค หน่วยงานภายใต้กรอบประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน องค์กรระหว่างประเทศและภาคเอกชน เข้าร่วมการประชุม ณ โรงแรมนูโวซิตี้ กรุงเทพฯ

รองปลัด ศธ. กล่าวว่า ในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35 ที่ผ่านมา กระทรวงศึกษาธิการได้จัดทำร่างปฏิญญากรุงเทพฯ ว่าด้วยการเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนทางการศึกษาเพื่อบรรลุเป้าหมายตามวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ.2030 (Bangkok Declaration on Advancing Partnership in Education for 2030 Agenda for Sustainability in ASEAN) เพื่อประกาศเจตนารมณ์ของผู้นำอาเซียนในการยกระดับความร่วมมือด้านการศึกษา และใช้โอกาสในการเป็นประธานอาเซียนของไทยในการเสริมสร้างความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมให้บรรลุตามวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 ให้สัมฤทธิ์ผลอย่างมีประสิทธิภาพ

โดยมุ่งเน้นการดำเนินการใน 3 ด้าน ได้แก่

 1. การสร้างความตระหนักเกี่ยวกับวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 (Awareness Raising on the 2030 Agenda for Sustainable Development)
 2. การส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายตามวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 (Promotion of Education for the 2030 Agenda for Sustainable Development)
 3. การเสริมสร้างหุ้นส่วนความร่วมมือเพื่อสนับสนุนการดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายตามวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030

ดังนั้น ศธ.จึงได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยกันระดมความคิดในการทำแผนปฏิบัติการและข้อเสนอแนะในการจัดทำนโยบายภายใต้กรอบสาระสำคัญของปฏิญญาฯ ฉบับดังกล่าว เช่น การศึกษาเพื่อความเป็นพลเมือง การศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม การเพิ่มจำนวนครูที่มีคุณภาพ การบูรณาการและเชื่อมโยงเป้าหมาย SDGs เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ความร่วมมือเพื่อสานพลังขับเคลื่อน SDGs เป็นต้น

อิชยา กัปปา / สรุป
กิตติกร แซ่หมู่ / ภาพ
สต.สป. / ข้อมูล

One thought on “ศธ.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย เพื่อกำหนดแนวทางจัดการศึกษาที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ในภูมิภาค สู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

Add yours

 1. 1.การเตรียมบุตลากรครูจัดหลักสูตรครูแยกช่วงชั้น ปฐมวัยประถม มัธยม ให้เรียน 4ปี ปีที่5ให้ฝึกงานสอนหลักสูตรไทย 6เดือน และหลักสูตรเรียนร่วมฝึกประสบการณ์ระดับอา้ซี่ยนกรือสากลอีก 5 เดือน ฉะนั้น ใน4ปี กรมฝึกหัดครูต้องมีกลัดสูตรรองรับ
  2.การเตรียมผู้บริหาร ต้องผ่านการสอบประเมินความรู้ทักษะการบริหารจัดการ และ เข้าอบรมหลักสูตรฝนประเทศ 2เดือน และหลักสูตรอาเซี่ยนหรือสากล 2เดือน โดยอาจทำข้อตกลงราวมมือระหว่างประเทศ
  3.การตรวจสอบการปฏิบัติงาน ต้องมีระบบapplication บันทึกขัอมูลบริหารงานสามารถเข้าติดตาม24 ชม ปัจจุบัน
  5.การประเมินแบบมีส่วนร่วม ผู้เรียน ผู้ปกครองมชุมชน กก แต่งตั้งโดยตรงจาก กระทรวง
  6.ครู ผู้บริหาร ต้องได้รับการประเมินการทำงานจากนักเรียนอย่างน้อย 1 เดือน/ครั่ง ด้วยระบบออนไลน์application
  7.ยุบโรงเรียนขนาดเล็ก จัดทำเป็น บ้านพักข้าราชการครูและศูนย์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ครู-ชุมชน
  แนวทาง เด็กที่จะยุบโรงเรียน อาจให้สนับสนุน ค่ารถ ประกัน จัดสรรรถยนต์ให้โรงเรียนที่เด็กย้ายเข้า ซึ่งจำเป็นในการจัดการเรียนการสอน เด็กมีระเบียบตางเวลา
  8.เด็กต้องมีคู่มือนักเรียนโดยใช้ Applicacion บันทึกข้อมูล บริการสถานศึกษา และ การเรียน ไว้ตลอดชีวิต
  ขอบคุณครับ

  ถูกใจ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: