เสมา 2 คุณหญิงกัลยา เปิดแหล่งการเรียนรู้ Inspiration Square และห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ

(31 สิงหาคม 2563) คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดแหล่งการเรียนรู้ Inspiration Square และห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ณ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า มีความยินดีและเป็นเกียรติที่ได้มาชื่นชมศักยภาพของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ที่มีความเจริญสู่ศตวรรษที่ 21 อย่างก้าวกระโดด ซึ่งโรงเรียนทั้งโลกต้องปรับตัวตามให้ทัน และบางครั้งต้องล้ำหน้าไปด้วย โดยโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ สามารถก้าวข้ามอุปสรรคต่าง ๆ ในเวลาอันรวดเร็ว จนทำให้การเรียนการสอนทันสมัยทุกศาสตร์ รวมถึงด้านจิตใจของเยาวชน ผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง Active Learning ให้ผู้เรียนได้มีโอกาสลงมือทำมากกว่าฟังครูในห้องเรียนเพียงอย่างเดียว

กระบวนการเหล่านี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลย ถ้าปราศจากแหล่งเรียนรู้ อุปกรณ์ เครื่องมือ และสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัย สามารถกล่าวได้ว่าโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการในวันนี้ เป็นผู้นำด้านการจัดการเรียนการสอนพร้อมด้วยนักเรียนรู้เทคโนโลยีที่จะผลิต “นวัตกร” สู่การพัฒนาสังคมและประเทศอย่างยั่งยืน

ต้องการเห็นทุกโรงเรียน สามารถจัดการเรียนการสอนแบบให้เด็กมีส่วนร่วมในเรื่องที่สนใจ โดยครูมีหน้าที่สร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อความชอบของเด็ก ทำให้เด็กมีความสุข ซึ่งหากเด็กได้เรียนในสิ่งที่สนใจ แม้จะยากเท่าไหร่ ก็สามารถเรียนได้

สิ่งสำคัญคือกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้วางพื้นฐานให้เด็กทุกคนคือ Unplug Coding สำหรับเด็กทุกชั้นปี เพื่อสร้างทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 และเมื่อถึงระดับที่สูงขึ้นก็สามารถต่อยอดไปเรียนภาษาคอมพิวเตอร์ตามความถนัดได้ต่อไป

นอกจากนี้ ศธ.กำลังทำโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ โดยมีแนวคิดให้คนไทยทั้งประเทศได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรม (STI) ได้ตั้งแต่เด็กเล็ก ด้วยการเพิ่มพลังวิทยาศาสตร์จากหลักสิบเป็นหลักพัน ไปจนถึงหลักหมื่น ซึ่งถือเป็นการเพิ่มพลังความรู้ด้านวิทยาศาสตร์แบบต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายให้คนไทยได้มีพื้นฐานความคิดอย่างเป็นระบบแบบวิธีวิทยาศาสตร์ ซึ่งในอนาคตเด็กทุกคนจะต้องมีพื้นฐาน Coding และ STI ควบคู่กันไป

โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ได้ปรับปรุงแหล่งการเรียนรู้ Inspiration Square โดยจัดทำหสักการสถานถ้ำแม่พระเมืองลูร์ดจำลอง ศาลาแห่งปรีชาญาณ (Shelter of Wisdom) และจัดสภาพแวดล้อมให้ร่มรื่น น่าเรียน เพื่อให้นักเรียนได้ใช้สถานที่แห่งนี้ในการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ เกิดแรงบันดาลใจในการแสวงหาความรู้ในบรรยากาศโรงเรียนคาทอลิก ตลอดจนพัฒนาปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัย เพื่อให้ผู้เรียนใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ได้ลงนามความร่วมมือปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์กับบริษัท Lee Victor Co., Ld. ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ประกอบด้วยห้องปฏิบัติการจำนวน 5 ห้อง โดยแยกเป็น แผนก MLP จำนวน 3 ห้อง คือ ห้อง Charles Darwin Biology Lab, ห้อง Maxwell Physics Lab และห้อง Mendeleev Chemistry Lab และแผนก EP จำนวน 2 ห้อง คือ ห้อง Einstein Laboratory และห้อง Edision Laboratory เพื่อสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่ดี รวมถึงสร้างความรู้สึกดีต่อตนเอง ต่อผู้อื่น ต่อการเรียน ทำให้เกิดลักษณะของการเป็นผู้รักการเรียน มีความต้องการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ นำมาซึ่งการวางรากฐานของการศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป

ปารัชญ์ ไชยเวช / สรุป
ทิพย์สุดา ศรีษะแก้ว / ถ่ายภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: