รมว.ศธ.เยี่ยมชมโครงการการส่งดาวเทียม BCCSAT-1 เข้าสู่อวกาศ” ของรร.กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ดาวเทียมผลงานนักเรียนดวงแรกของไทยและอาเซียน

(31 สิงหาคม 2563) นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เยี่ยมชมโครงการ “BCC SPACE PROGRAM : การส่งดาวเทียม BCCSAT-1 เข้าสู่อวกาศ” ณ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน โดย ดร.อรรถพล ตรึกตรอง เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน, ศาสตราจารย์พิเศษ เรวัต ฉ่ำเฉลิม ประธานคณะกรรมการควบคุมโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย, ดร.พงศธร สายสุจริต รักษาการผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีอวกาศนานาชาติเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ (สทอศ.), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, คณะผู้บริหารโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย รวมทั้งคณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียนโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ร่วมให้การต้อนรับ

รมว.ศธ. กล่าวชื่นชมยินดีในความสำเร็จด้านวิชาการของโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย (BBC.) โดยเฉพาะโครงการ BCC Space Program ที่จัดขึ้นเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนมีความสนใจด้านเทคโนโลยีอวกาศ และสามารถสร้างสรรค์ผลงานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีนี้ จนนักเรียนสามารถสร้างดาวเทียมภายใต้ชื่อ BCCSAT-1 ได้สำเร็จ และกำลังจะส่งดาวเทียมขึ้นโคจรรอบโลกในอวกาศ ซึ่งนับเป็นดาวเทียมผลงานนักเรียนระดับมัธยมศึกษาดวงแรกของประเทศไทย และของภูมิภาคอาเซียนด้วย

ถือเป็นก้าวสำคัญอย่างยิ่งในวงการการศึกษาของประเทศไทย ที่ได้แสดงให้เห็นเป็นเชิงประจักษ์แล้วว่า นักเรียนไทยมีความรู้ความสามารถ ไม่แพ้นักเรียนชาติอื่น ๆ สามารถคิด และลงมือปฏิบัติ โดยการประยุกต์ใช้ความรู้ที่มีมาบูรณาการจากหลายศาสตร์เข้าด้วยกัน เพื่อสร้างสรรค์ผลงานที่ไม่ได้มีประโยชน์ต่อตัวนักเรียนเพียงเท่านั้น แต่เป็นคุณูปการต่อการพัฒนาสังคม และประเทศชาติ

ประโยชน์ที่จะได้รับจากดวงเทียมดวงนี้ ไม่ได้มีอยู่เพียงสิ่งที่นักเรียนนำเสนอเท่านั้น แต่ความทุ่มเทบากบั่น มานะอุตสาหะ ที่นักเรียนได้แสดงให้เห็นผ่านผลงานชิ้นเอกนี้ อีกทั้งยังช่วยให้เกิดความร่วมมือร่วมใจของคณาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ และกำลังใจจากผู้ปกครอง รวมไปถึงการสนับสนุนของโรงเรียน เป็นตัวอย่างที่ชี้ให้เห็นถึงพลวัตอันสำคัญ ที่ใช้ในการขับเคลื่อนการศึกษาให้พัฒนาต่อยอดไปอีกขั้นหนึ่ง

ด้วยปัจจัยเหล่านี้เอง จะเป็นส่วนช่วยที่ทำให้นักเรียนมีต้นทุนที่ดี สำหรับการเติบโตเป็นผู้ใหญ่ ให้เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศักยภาพในการนำพาประเทศให้เจริญก้าวหน้าทัดเทียมนานาอารยะประเทศ

ขอขอบคุณโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยที่เล็งเห็นถึงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน และสนับสนุนนักเรียนในทุกทางที่นักเรียนปรารถนา และขอบคุณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สำหรับการสนับสนุนด้านวิชาการให้กับนักเรียน รวมทั้งภาคเอกชนสำหรับการสนับสนุนต่าง ๆ ตลอดจนผู้ปกครองที่เชื่อมั่นในศักยภาพของนักเรียนและพร้อมสนับสนุนพวกเขาตลอดเวลา

ขอบคุณนักเรียนที่ทำให้พวกเราได้รู้ว่า ศักยภาพของเด็กไทยนั้น หากได้รับการพัฒนาในทางที่ถูกที่ควรแล้ว ย่อมไม่แพ้ชาติใดในโลก โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยเป็นหนึ่งในต้นแบบที่สำคัญของการพัฒนาการศึกษาของชาติ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้เห็นผลงานทางวิชาการที่ดีขึ้นเรื่อยๆ ต่อไปในอนาคต

ดร.อรรถพล ตรึกตรอง เลขาธิการ กช. กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการ BCC Space Program มีนักเรียนในโครงการ 36 คน คือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 23 คน และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 13 คน โดยโครงการมีที่มาจากการที่โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยได้ให้ความสำคัญในการจัดการศึกษาและมีแนวคิดที่จะพัฒนานักเรียนในโรงเรียนให้เป็นผู้ริเริ่มสร้างดาวเทียมแห่งแรกในประเทศไทย เพื่อให้จุดประกายและสร้างความโดดเด่นแก่นักเรียน ทำให้เกิดอัตลักษณ์ในองค์กรทางศึกษาที่มีภาพลักษณ์ของการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง และการก้าวกระโดดผ่านขีดจำกัดความสามารถของการจำกัดการเรียนรู้ของนักเรียนได้ จนเป็นที่ยอมรับขององค์กรระดับชาติและระดับโลกต่อไป

โรงเรียนจึงได้มุ่งเน้นการพัฒนาเพื่อผลิตผู้สร้างและผู้นำทางเทคโนโลยีอวกาศ แต่โรงเรียนไม่สามารถดำเนินการเองเพียงลำพังได้ จึงได้ทำความร่วมมือเป็นกรณีพิเศษกับบริษัท ASTROBERRY โดยดาวเทียมที่ส่งไปถือเป็นสมบัติและลิขสิทธิ์ทางปัญญาของโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

นอกจากนี้ โรงเรียนได้มีการทำสัญญาความร่วมมือ (MOU) กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และมหาวิทยาลัยโตเกียวในการพัฒนาพื้นฐานองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีอวกาศให้แก่นักเรียนผ่านการเรียนรู้ทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านอวกาศและดาวเทียม

การพัฒนาดาวเทียมขนาดเล็ก นับเป็นการบูรณาการและการเชื่อมโยงความรู้ทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา และเสริมสร้างความเข้าใจให้แก่นักเรียนผ่านการนำหลักการที่ได้เรียนในห้องเรียนมาใช้ร่วมกับการค้นคว้าผ่านสื่อออนไลน์แล้วนำไปปฏิบัติจริง ภายใต้การควบคุมอย่างใกล้ชิดของผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการพัฒนาดาวเทียมและเทคโนโลยีอวกาศ

ดังนั้น โรงเรียนจึงเปิดสาขาการเรียนการสอนเกี่ยวกับการพัฒนาดาวเทียม ชื่อว่า Space Engineer Program หรือ วิศวกรรมการบินและอวกาศ ซึ่งได้เริ่มต้นจากการเพิ่มพูนรายวิชาและเวลาเรียน และเปิดวิชาเลือกเสรีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาดาวเทียมขึ้น ซึ่งการพัฒนาดาวเทียมและเทคโนโลยีอวกาศเป็นหนึ่งในทิศทางของการพัฒนาความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมของโลกที่สำคัญ

ทั้งยังสอดคล้องกับปรัชญาโรงเรียนที่กล่าวว่า “…ให้พัฒนาทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคม และจิตวิญญาณ ให้เป็นพลเมืองดี มีประสิทธิภาพในการดำรงชีวิตอย่างสันติสุขในสังคม” ก่อเกิด “School of Happiness : กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย โรงเรียนแห่งความสุข”

ภาพ/ข่าว ประชาสัมพันธ์ สช.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: