ศธ.เตรียมข้อมูล 7 ประเด็นสำคัญด้านการศึกษา ที่ต้องเร่งดำเนินการในระยะเวลา 20 ปี (พ.ศ.2558-2578) เสนอที่ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสของซีมีโอ

(31 สิงหาคม 2563) นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานภายใต้ 7 ประเด็นสำคัญด้านการศึกษาของซีมีโอ ณ โรงแรมนูโวซิตี้ กรุงเทพฯ โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค หน่วยงาน และกระทรวงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 130 คน

รองปลัด ศธ. กล่าวตอนหนึ่งว่า การดำเนินงานภายใต้ 7 ประเด็นสำคัญด้านการศึกษาขององค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ซีมีโอ) หรือ SEAMEO 7 PRIORITY AREAS ที่ต้องเร่งดำเนินการในระยะเวลา 20 ปี (พ.ศ.2558 – 2578) ได้แก่

  • การส่งเสริมการจัดการศึกษาและการดูแลเด็กปฐมวัย (Early Childhood Care and Education)
  • การจัดการอุปสรรคในการเข้าถึงการศึกษา (Addressing Barriers to Inclusion)
  • การเตรียมความพร้อมการศึกษาเพื่อเผชิญกับสภาวะฉุกเฉิน (Ensuring Resiliency in the Face of Emergencies)
  • การส่งเสริมการศึกษาด้านเทคนิคและอาชีวศึกษา (Promoting Technical and Vocational Education and Training)
  • การปฏิรูประบบการพัฒนาครู (Revitalising Teacher Education)
  • การเสริมสร้างความร่วมมือด้านการอุดมศึกษาและการวิจัย (Promoting Harmonisation in Higher Education and Research)
  • การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (Adopting a 21st Century Curriculum)

โดยเชื่อมโยงระหว่างแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา และสอดคล้องกับเป้าหมายที่มุ่งเน้นให้การศึกษามีความเท่าเทียม ทั่วถึง และการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่ทุกคน

สำหรับการประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้และสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของ 7 ประเด็นสำคัญดังกล่าว โดยเปิดโอกาสให้ผู้แทนหน่วยงานได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับโครงการ กิจกรรมสำคัญ ปัญหาอุปสรรคต่อการดำเนินงานภายใต้ 7 ประเด็นดังกล่าว ตลอดจนส่งสริมการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของประเทศไทย

ทั้งนี้ ศธ.จะรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้จากการประชุมครั้งนี้ ไปประกอบการจัดทำรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานภายใต้ 7 ประเด็นสำคัญด้านการศึกษาของประเทศไทย เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสของซีมีโอ ซึ่งเป็นการประชุมระดับปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ของประเทศสมาชิกซีมีโอต่อไป

อิชยา กัปปา / สรุป
ธนภัทร จันทร์ห้างหว้า / ภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: