“ระนองโมเดล” ต้นแบบขับเคลื่อนยกระดับการพัฒนาเด็กปฐมวัย

ดร.ธีรพงษ์ สารแสน รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  เป็นประธานในพิธีปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนากลไกการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยแบบบูรณาการในพื้นที่จังหวัดระนอง” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่  28 สิงหาคม 2563 ณ Heritage Grand Convention อำเภอเมืองระนอง

 ดร.ธีรพงษ์ สารแสน กล่าวว่า ขอขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง และหน่วยงานทุกภาคส่วนในจังหวัดระนอง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ที่ร่วมมือกันขับเคลื่อนทำงานแบบบูรณาการ สอดคล้องตามแผนยุทธศาสตร์ชาติในครั้งนี้ นับว่าเป็นการสร้างความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาแบบบูรณาการในพื้นที่จังหวัดระนอง ที่จะเป็นต้นแบบการพัฒนาเด็กปฐมวัย

สำหรับข้อเสนอแนะที่ทุกคน-ทุกภาคส่วนในพื้นที่จังหวัดระนอง โดยเฉพาะผู้แทนจากคณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัด พร้อมทั้งผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านการแนะแนว การนิเทศ และการพัฒนาครูปฐมวัย ที่ได้ร่วมกันระดมความคิดเห็นในการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยแบบบูรณาการในครั้งนี้ จะได้นำเสนอต่อคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

ทั้งนี้ กศจ.จังหวัดระนอง จะเป็นผู้ดำเนินการขับเคลื่อนให้พัฒนาการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยในจังหวัดระนอง ได้บรรลุถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ต่อไป

วิมล มาเทียน /สรุป
กลุ่ม กพร.สป. / ภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: