ศธ.ประชุมคณะทำงานฯ ร่างนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 2565 ให้สอดคล้องยุทธศาสตร์ยกกำลังสองการศึกษาไทย

(26 สิงหาคม 2563) นายวราวิช กำภู ณ อยุธยา ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมหารือคณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ด้านการขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมราชวัลลภ

นายวราวิช กำภู ณ อยุธยา กล่าวในที่ประชุมว่า นโยบายและวิสัยทัศน์ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้เน้นการจัดการศึกษาเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน โดยเฉพาะการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีศักยภาพ

อีกทั้งในสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้เราเห็นถึงสัญญาณเตือนว่าโลกจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป ประเทศไทยผ่านวิกฤตโควิดมาได้ ก็เพราะการที่มีผู้นำกล้าตัดสินใจ และด้วยความแข็งแกร่งระบบสาธารณสุขของประเทศ ซึ่งถือเป็นจุดแข็งของระบบการศึกษาไทยที่สามารถผลิตบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความรู้ความสามารถ สังเกตได้ว่าเด็กเก่งนิยมเรียนแพทย์ และการเป็นนักศึกษาแพทย์จะได้เรียนกับอาจารย์หมอ และได้ฝึกประสบการณ์จริงในการรักษาผู้ป่วยในโรงพยาบาล

ดังนั้น หาก ศธ.เร่งพัฒนากำลังคนในสาขาวิชาชีพอื่น ๆ ในแบบเดียวกับพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ ก็จะสามารถสร้างและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีศักยภาพ มีความเป็นเลิศในการพัฒนาประเทศให้เข้มแข็งและยั่งยืน

รมว.ศธ. จึงกำหนดยุทธศาสตร์ “ยกกำลังสองการศึกษาไทย (Thailand Education Eco-System : TE2S) สู่ความเป็นเลิศ” โดยกำหนดแนวทางที่สำคัญ เช่น

จัดตั้งศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (HCEC : Human Capital Excellence Center)  เพื่อเป็นศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาวิชาชีพครู โดยปีงบประมาณ 2564 จะจัดตั้ง HCEC กระจายในโรงเรียน 185 ศูนย์ และอีก 100 ศูนย์ในสถาบันการอาชีวศึกษาทั่วประเทศ เพื่อพัฒนาและเพิ่มทักษะครูในสาขาวิชาต่าง ๆ ตอบโจทย์ตลาดงาน ศูนย์นี้ทำหน้าที่เป็น Train the Trainer ซึ่งจะช่วยขยายผลพัฒนาครูผู้สอนทั่วประเทศด้วยมาตรฐานเดียวกัน และรวดเร็วมากขึ้น

พัฒนาแพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ (DEEP : Digital Education Excellence Platform)  เพื่อบริหารองค์ความรู้ของประเทศ พัฒนาทรัพยากรบุคคลได้ตรงตามทักษะที่ต้องการตามแต่ละช่วงวัย ตอบโจทย์สิ่งที่ต้องการเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งจะทำงานคู่่กับ HCEC ที่ทำงาน On-Site ในขณะที่ DEEP เป็นแพลตฟอร์มที่ทำงาน Online สำหรับครู นักเรียน รวมถึงประชาชนทั่วไป ที่ทุกคนสามารถเข้ามาเรียนออนไลน์ได้ เพราะฉะนั้นต่อไปครูจึงเป็นทั้งผู้สอนและผู้เรียน ส่วนสถาบันอาชีวศึกษาก็จะดำเนินการตามแนวทางศูนย์ความเป็นเลิศการอาชีวศึกษา (Excellent Center) เช่น ศูนย์ความเป็นเลิศระบบการราง จะจัดตั้งที่วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี การที่กำหนดศูนย์ความเป็นเลิศแต่ละสาขาวิชาในแต่ละแห่ง ไม่กำหนดให้มีทั้ง 436 แห่ง ก็เพื่อให้แต่ละแห่งมีคุณภาพและความเป็นเลิศในแบบฉบับของตนเอง โดยในวันที่ 23 กันยายนนี้ จะมีการจับคู่จัดตั้ง Excellent Center กับภาคเอกชน 30 แห่ง โดยเชิญนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน

แผนพัฒนารายบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (EIDP : Excellence Individual Development Plan)  ซึ่งเป็นแผนพัฒนาความเป็นเลิศที่เปิดโอกาสให้นักเรียน ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา สามารถพัฒนาศักยภาพความเป็นเลิศในแบบฉบับของตนเองได้ โดยเชื่อมโยงกับ DEEP

นอกจากนี้ ในเรื่องของระบบคอมพิวเตอร์ หรือ ICT ก็ต้องยกระดับหรือปรับเปลี่ยนใหม่ทั้งหมด เพราะหลายอุตสาหกรรมในโลกปัจจุบันกำลังเผชิญสภาวะ Digital Disruption หรือการพลิกผันทางดิจิทัล เช่น Netflix ที่เข้ามามีบทบาทมากขึ้นในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ หรือใช้บริการทางออนไลน์สั่งอาหารมารับประทานที่บ้านมากขึ้น ฯลฯ

เพราะฉะนั้น ศธ.ต้องเร่งปรับตัว โดยเฉพาะการจัดทำระบบฐานข้อมูลด้านการศึกษา (Big Data) เพราะปัจจุบันเรายังอัปเดตข้อมูลปีละ 2 ครั้ง ในเดือนพฤศจิกายนและมิถุนายน แต่เมื่อปรับเป็นระบบ Big Data แล้ว ก็จะทำให้เรามีข้อมูลที่ Realtime ตลอดเวลา

สิ่งเหล่านี้ เป็นตัวอย่างของจิ๊กซอว์สำคัญในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การศึกษายกกำลังสอง ซึ่งจะนำไปสู่การจัดทำแผนงาน การเสนอของบประมาณ ให้สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ของปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ต่อไป

อนึ่ง การประชุมครั้งนี้ ที่ประชุมได้รับทราบรายงานความก้าวหน้าผลการขับเคลื่อนตาม นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 2564 ซึ่งกำหนดไว้ 12 ภารกิจหลัก คือ ICT / การจัดการองค์ความรู้และยกระดับทักษะที่จำเป็น / การศึกษาเพื่อทักษะอาชีพและการมีงานทำ / การต่างประเทศ / กฎหมายและระเบียบ / ระบบบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร / การประชาสัมพันธ์ / การพัฒนาเด็กปฐมวัย / การพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก / การปฏิรูปองค์การและโครงสร้าง / การรับเรื่องราวร้องทุกข์ / การพัฒนาครู

บัลลังก์ โรหิตเสถียร / สรุป
กิตติกร แซ่หมู่ / ถ่ายภาพ

3 thoughts on “ศธ.ประชุมคณะทำงานฯ ร่างนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 2565 ให้สอดคล้องยุทธศาสตร์ยกกำลังสองการศึกษาไทย

Add yours

  1. นโยบายที่กำหนดไว้ ชัดเจนดีครับ เครื่องมือที่กำลังส่งไปใหพวกเรา tese ก็กำลังก้าวไปข้างหน้า ส่วนเป้าหมายหลายๆเรื่อง หน่วยปฏิบัติเขาทำอยู่แล้ว แต่การติดตามและนำเสนอให้เป็นผลงานของกระทรวงยังไม่เป็นรูปธรรม เข่นเรื่องอาขีพ รร ขนาดเล็ก ปฐมวัย
    ควรจัดระบบรายงานโดยเร็วครับ จะได้รู้ว่า จะต่อยอดอย่างไรครับท่าน

    ถูกใจ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: