รมช.ศธ.”กนกวรรณ” เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นนักศึกษา กศน. ภาคกลาง ที่สุพรรณบุรี ก่อนรวบรวมความเห็นเสนอ ศธ.กลางเดือน ก.ย.นี้

(26 สิงหาคม 2563) นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชาพิจารณ์ เพื่อรับฟังความคิดเห็นและความคาดหวังของนักศึกษา กศน.ภาคกลาง ที่มีต่อรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ

ตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติ ความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยมีผู้เข้าร่วม อาทิ ว่าที่ร้อยตรี อำนวย ตันพานิชย์ ผอ.โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, นายวราวุธ พยัคฆพงษ์ ผอ.สถาบัน กศน.ภาคกลาง, นายธิติพนธ์ ระลอกแก้ว ผอ.กศน.จังหวัดสุพรรณบุรี ผู้บริหาร ข้าราชการ บุคลากร ตลอดจนนักศึกษา กศน.ภาคกลาง เข้าร่วมกว่า 260 คน ณ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี ม.เกษตรศาสตร์ จ.สุพรรณบุรี

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า การปลูกฝังคุณธรรม และจริยธรรมสำหรับนักศึกษา เพื่อสร้างนักศึกษา กศน. ให้มีจิตสำนึกและทัศนคติที่ดี มีความซื่อสัตย์ ด้วยการเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้เป็นรูปธรรม สามารถแสดงพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางดีขึ้น สถาบัน กศน.ภาคกลางมีความตระหนักและให้ความสำคัญกับการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพเหมาะสมกับสภาพชีวิตของประชาชน และสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เข้าใจถึงบทบาท หน้าที่และเสรีภาพ ตามวิถีประชาธิปไตย ตามนโยบายสำนักงาน กศน. ทั้งยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ร่วมแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ

กิจกรรมในครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายให้ทุกคนมีจิตสำนึกความรักชาติ มีความสามัคคี และเข้าใจถึงความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่านักศึกษาที่ร่วมกิจกรรมโครงการ จะได้นำความรู้ ความเข้าใจไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน เป็นแบบอย่างต่อผู้อื่น อีกทั้งคณะครูผู้ร่วมจัดกิจกรรมจะนำการสรุปความคิดเห็นของนักศึกษาในประเด็นต่าง ๆ ไปจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ตรงตามความต้องการของผู้เรียนต่อไป

ตั้งใจจะลงพื้นที่ ใช้หัวใจรับฟังการทำประชาพิจารณ์ให้ครบทุกภาค และสรุปความคิดเห็น ความคาดหวัง ในการพัฒนาการศึกษาของนักศึกษา กศน. ที่มีต่อรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ เสนอให้ รมว.ศธ. ภายในวันที่ 10 ก.ย.2563 เพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรี วันที่ 15 ก.ย.2563 ต่อไป

ตัวแทนนักศึกษา กศน.ภาคกลาง กล่าวถึงความคาดหวังด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาต่อเนื่อง และการศึกษาตามอัธยาศัย โดยสรุปดังนี้

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

 • โครงสร้างหลักสูตร ควรรวมเป็นหมวดวิชา อีกทั้งปรับเนื้อหาวิชาภาษาอังกฤษให้นำไปใช้ได้จริง ไม่ใช่เรียนแค่ให้ท่องจำเพื่อนำไปสอบ รวมทั้งให้มีการเทียบโอนความรู้เกี่ยวกับอาชีพได้
 • ขอปรับลดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต (กพช.) จาก 200 ชั่วโมงให้เหลือ 100 ชั่วโมง รวมทั้งขอการพบกลุ่มเพียงวันละ 3 ชั่วโมง โดยเปิดให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เนื่องจากนักศึกษาส่วนใหญ่ต้องทำงาน ไม่สะดวกลามาพบกลุ่ม
 • ขอปรับข้อสอบปลายภาค N-Net ให้มีความยากน้อยลง
 • จัดให้มีกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน อาทิ การเข้าค่ายพักแรม เทอมละ 1 ครั้ง เป็นต้น
 • ครูผู้สอนมีทักษะเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย และให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ควบคู่ไปกับการปฏิบัติจริง
 • ขอสื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัยที่ตรงต่อความต้องการและเพียงพอต่อผู้เรียน อาทิ สมาร์ททีวี โน้ตบุ๊ค แท็บเล็ต เป็นต้น
 • กศน.แต่ละตำบลมีอาคารเรียนที่เหมาะสม สถาพแวดล้อมเอื้อต่อการเรียน และมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบต่อความต้องการของผู้เรียน อาทิ โต๊ะ เก้าอี้ เป็นต้น

การศึกษาต่อเนื่อง

 • จัดหลักสูตรให้มีความสอดคล้องกับบริบทในชุมชน อีกทั้งจัดหาวิทยากรที่มีประสบการณ์ มีความเชี่ยวชาญในด้านนั้น ๆ และให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการสอน ตลอดจนต้องครอบคลุมการเรียนรู้ทุกช่วงวัย
 • จัดหาอุปกรณ์การเรียนการสอนที่มีคุณภาพและหลากหลายครบถ้วนเพียงพอแก่ผู้เรียนทุกคน
 • ส่งเสริมให้ความรู้วิธีการขายของออนไลน์ เพื่อเพิ่มมูลค่าและขยายตลาดรองรับสินค้า ผลิตภัณฑ์
 • ต้องการห้องสมุดประชาชนที่มีบรรยากาศ สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และเป็นห้องสมุดดิจิทัลที่มีเครื่องมือ อุปกรณ์ และสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการเรียนรู้ อาทิ คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เป็นต้น รวมทั้งต้องการให้มีบรรณารักษ์ให้เพียงพอครบทุกห้องสมุด และมีจิตบริการ
 • ต้องการให้ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาเปิดบริการทุกวัน เพิ่มสื่อการเรียน/อุปกรณ์ทดลองให้ทันสมัย และให้ชุมชนเข้าถึงได้ง่าย
 • มีรถเคลื่อนที่ให้บริการหนังสือครบทุกตำบล และหมุนเวียนหนังสือระหว่างตำบลอย่างน้อยเดือนละครั้ง
 • ต้องการให้มีเครื่องแบบการแต่งกายของนักศึกษา กศน.เพื่อความภาคภูมิใจ

“ขอขอบคุณกระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงาน กศน. ที่ยังเล็งเห็นคุณค่า และเปิดโอกาสให้แก่ผู้ที่ด้อย พลาด และขาดโอกาสทางการศึกษา ได้เรียนต่อจนจบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนำวุฒิการศึกษา ไปศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นไป รวมทั้งนำความรู้ความสามารถเฉพาะทางที่ได้จาก กศน. ไปประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ โดยไม่เป็นภาระของสังคมต่อไป”

อานนท์ วิชานนท์ / สรุป
กิตติกร แซ่หมู่ / ภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: