รมช.ศธ.คุณหญิงกัลยา ลงพื้นที่ ครม.สัญจร ที่ชลบุรี และระยอง ติดตามนโยบายอาชีวะเกษตร และการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา

(24 สิงหาคม 2563)  ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรี​ช่วยว่าการ​กระทรวง​ศึกษาธิการ ลงพื้นที่จังหวัดชลบุรีและระยอง เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ด้านอาชีวะเกษตรและการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (ครม.สัญจร) ครั้งที่ 2/2563 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 (ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง) 

ภาคเช้า : ติดตามการดำเนินงาน Smart Farming ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี

ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมช.ศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายณรงค์ ดูดิง ที่ปรึกษา รมช.ศธ., นางเจิมมาศ จึงเลิศศิริ ผู้ช่วยเลขานุการฯ, นายภูมิสรรค์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และนโยบาย รมช.ศธ., ดร.ศุภชัย ศรีหล้า ประธานคณะทำงาน รมช.ศธ., ดร.สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการ สกศ., นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ รองปลัด ศธ. ตลอดจนคณะผู้บริหาร และคณะทำงาน รมช.ศธ. เดินทางไปเยี่ยมชมการดำเนินงานของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

โดยได้เยี่ยมชมโครงการเกษตรอัจฉริยะด้านพืชศาสตร์ ซึ่งเป็นความร่วมมือทางวิชาการกับวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ เป็นการปลูกพืชตระกูลแตง โดยใช้ระบบ IoT ในการควบคุมระบบการให้น้ำ ซึ่งมีระบบเซ็นเซอร์ตรวจจับอุณหภูมิความชื้นและน้ําฝน บริเวณแปลงปลูกมีระบบวงจรปิดที่สามารถติดตามการทำงานผ่านโทรศัพท์มือถือ (Smart Phone) เพื่อดูการทํางานของระบบให้น้ำ และรักษาความปลอดภัยได้ตลอดเวลา ซึ่งเป็นการบูรณาการในการบริหารจัดการทรัพยากรร่วมกัน ระหว่างวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ และวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี โดยผสมผสานเทคโนโลยีที่ทันสมัยจากการศึกษาด้านช่างอุตสาหกรรม นํามาประยุกต์ใช้ในการทําเกษตร เพื่อยกระดับสู่เกษตรอัจฉริยะ (Smart Farming) ที่ยั่งยืนในสถานศึกษา

คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช กล่าวว่า วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี ต้องพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นผู้นำด้านการเกษตร และเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรให้กับเยาวชน เกษตรกร และชุมชน พร้อมทั้งยกระดับและพัฒนาการเรียนการสอนไปสู่ Digital Farming โดยการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (STI หรือสติ) มาใช้ในกระบวนการการเรียนการสอน รวมไปถึงการเดินหน้าโครงการบริหารจัดการน้ำโดยชุมชน ตามแนวพระราชดำริฯ โดยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี 47 แห่งทั่วประเทศ เป็นแหล่งพัฒนาบุคลากรทางการเกษตร ที่พร้อมจะพัฒนาให้เป็นผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการน้ำในอนาคต ภายใต้หลักสูตรชลกร เพื่อปั้นนักบริหารจัดการน้ำในชุมชน

โดยมีเป้าหมายสำคัญคือ การช่วยเหลือเกษตรกร ให้มีน้ำกิน น้ำใช้ แก้ปัญหา
ความยากจนอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งจัดทำโครงการ 1 ไร่ 1 แสน ที่เน้นการปลูกความคิดให้เกษตรกรอย่างเป็นระบบ ทั้งในการเพาะปลูก การเพาะเลี้ยงการแปรรูปผลผลิต และการจัดจำหน่าย เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้สม่ำเสมอ พร้อมสร้างเกษตรกรให้มีความรู้และทักษะ ด้านการวางแผนการทำงานและการปฏิบัติงาน

โดยนำหลักการเรื่อง Coding มาปรับใช้ในการทำเกษตรกรรม ที่เรียกว่า Coding For Farm เพื่อให้เกิดกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ เพื่อนำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรต่อไป

ภาคบ่าย : ติดตามการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ของ รร.ระยองปัญญานุกูล

ในช่วงบ่าย คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช พร้อมคณะ เดินทางไปยังโรงเรียนระยองปัญญานุกูล อ.เมืองระยอง จ.ระยอง เพื่อติดตามการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา รวมทั้งผลการดำเนินงานด้านอื่น ๆ

โดยได้เยี่ยมชมโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จากนั้นชมการสาธิตการเรียนการสอน และการจัดห้องเรียนสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดับชั้นมัธยมศึกษา ชมนิทรรศการความก้าวหน้างานอาชีพของนักเรียน และศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระยอง พร้อมรับชมการแสดงของนักเรียน

คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช กล่าวว่า ขอชื่นชมครูทุกท่านที่ได้ทุ่มเทสอนให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ โดย ศธ.ให้ความสำคัญกับเด็กทุกคนอย่างเท่าเทียม ต้องพัฒนาไปด้วยกัน ต้องไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง เด็กพิการและเด็กด้อยโอกาสต้องได้เรียนรู้อย่างเท่าเทียม ต้องได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้พวกเขาสามารถพึ่งตนเองได้ และอยู่ในสังคมอย่างภาคภูมิใจ

โรงเรียนระยองปัญญานุกูล เปิดทำการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประเภทอยู่ประจำและไปกลับ นักเรียนส่วนใหญ่มาจากภาคตะวันออกและภูมิภาคต่าง ๆ จัดทักษะการเรียนรู้ 6 ทักษะ คือ ทักษะวิชาการ ทักษะการเคลื่อนไหว ทักษะภาษาและการสื่อสาร ทักษะการช่วยเหลือตนเองและสุขอนามัย ทักษะสังคมและการดำรงชีวิต และทักษะอาชีพ

ปัจจุบันมีนักเรียนรับบริการ จำนวน 335 คน นักเรียนไป-กลับ 134 คน นักเรียนหน่วยบริการ 120 คน นักเรียนโครงการปรับบ้านเป็นห้องเรียนเปลี่ยนพ่อแม่เป็นครู 81 คน มีครูและบุคลากรทั้งสิ้น 54 คน

อิชยา กัปปา / สรุป
ธนภัทร จันทร์ห้างหว้า / ภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: