รมช.ศธ.”กนกวรรณ” ลงพื้นที่ ครม.สัญจร ที่ระยอง เปิดเวทีใช้หัวใจรับฟังความคาดหวังการพัฒนาการศึกษาของนักเรียน นักศึกษา กศน.-สช. พื้นที่ EEC

(24 สิงหาคม 2563) นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายกมล รอดคล้าย ที่ปรึกษา รมช.ศธ., นายพะโยม ชิณวงศ์ ประธานคณะทำงาน รมช.ศธ., นายสมเกียรติ ตันดิลกตระกูล ผู้ช่วยเลขานุการฯ, นายดิศกุล เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการ กศน., นายอรรถพล ตรึกตรอง เลขาธิการ กช. ลงพื้นที่ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 2/2563 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 (ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง)  เพื่อรับฟังความคิดเห็นและความคาดหวังของนักศึกษา กศน. ที่มีต่อรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ ณ สำนักงาน กศน.ตำบลพนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดระยอง

ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ กล่าวว่า รัฐบาลภายใต้การนำของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีความห่วงใยการศึกษาเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะการศึกษาในรูปแบบของ กศน. จึงได้มีการทำประชาพิจารณ์เพื่อที่จะให้ได้ประเด็นครบถ้วน และรับฟังปัญหาที่อยากจะเสนอต่อรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ จากผู้เรียนให้มากที่สุด

นอกจากนี้ ต้องขอชื่นชมไปยังโรงเรียนขนาดใหญ่ในกลุ่มพื้นที่ EEC ที่เป็นแบบอย่างที่ดีในการเชื่อมโยงนำระบบต่าง ๆ มาแบ่งปันการศึกษาซึ่งกันและกัน แต่ยังมีโรงเรียนที่ขาดความพร้อม อาทิ เงินอุดหนุนที่รัฐจัดให้ ถ้ามีจำนวนนักเรียนน้อย เงินอุดหนุนรายหัวก็น้อยตามสัดส่วนไปด้วย นั่นคือปัญหาอุปสรรคที่ ศธ.จะต้องเข้าไปเสริมในส่วนที่ต้องการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น

จากการเยี่ยมชมนิทรรศการ กศน. 5 ดีพรีเมี่ยม โดย กศน.ตำบลพนานิคม นอกจากจะจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบการศึกษาตามอัธยาศัย การศึกษาขั้นพื้นฐาน และการศึกษาต่อเนื่อง ทั้งในแบบออนไลน์และออฟไลน์แล้ว ยังมีแนวคิดในการสร้างศูนย์การเรียนรู้ที่ครบวงจร “One Stop Service” โดยการรวบรวมนวัตกรรมทางการศึกษา ที่มีความพร้อมในการจัดการเรียนรู้ อาทิ องค์ความรู้ของปราชญ์ การแพทย์ทางเลือก รร.อนุบาล อบต.พนานิคม รวมไปถึงการบูรณาการในพื้นที่ทั้งภาครัฐและเอกชนอย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย

ตัวแทนนักศึกษา กศน. กลุ่มพื้นที่ EEC กล่าวถึงความคาดหวังด้านการศึกษาตามอัธยาศัย การศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาต่อเนื่อง ดังนี้

การศึกษาตามอัธยาศัย

 • ต้องการห้องสมุดประชาชนที่มีบรรยากาศ สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และเป็นห้องสมุดดิจิทัลที่มีเครื่องมือ อุปกรณ์ และสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการเรียนรู้ อาทิ คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เป็นต้น รวมทั้งต้องการให้มีบรรณารักษ์ให้เพียงพอครบทุกห้องสมุด
 • ต้องการให้มีนักเทคโนโลยีดูแล พัฒนา เว็บไซต์ ของหน่วยงาน/สถานศึกษา กศน.ให้ทันสมัย สวยงาม มีเนื้อหาสาระที่น่าสนใจและเป็นปัจจุบัน
 • ประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับฟังและรับชม รายการวิทยุและโทรทัศน์เพื่อการศึกษา เพราะนักศึกษา กศน.ส่วนใหญ่ไม่ทราบว่ามีช่อง/สถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา
 • ต้องการให้มีศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ในพื้นที่ EEC
 • ยกเว้นหรือลดครึ่งราคาให้นักศึกษา กศน. ในการไปเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้ของเอกชน ซึ่งค่าเข้าชมปกติราคาค่อนข้างสูง

การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ด้านอาคารสถานที่จัดการเรียนการสอน

 • ต้องการให้มีอาคาร สถานที่พบกลุ่มที่เป็นของ กศน. อีกทั้งต้องการให้รัฐบาล และศธ. สนับสนุนงบประมาณให้กับ กศน.สำหรับสร้างห้องเรียนหรือสถานที่พบกลุ่มเป็นของตนเอง และมีบรรยากาศ สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ รวมทั้งต้องการมีห้องน้ำที่ถูกสุขลักษณะ แยกชาย/หญิง ให้ชัดเจน

ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอน

 • ต้องการให้มีการจัดติวเข้มในวิชาหลักที่มีความยาก เช่น ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เป็นต้น นอกจากนี้ต้องการให้มีการสอนภาษาต่างประเทศเพิ่มเติมจากวิชาภาษาอังกฤษ เช่น จีน ฝรั่งเศส เป็นต้น อีกทั้งต้องการเรียนแบบพบกลุ่มมากกว่าเรียนแบบออนไลน์ เพราะจะได้พบปะเพื่อนและครูเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมแข่งขันทางวิชาการ ประกวดโครงงานและวิชาการอื่นๆที่เกี่ยสกับการเรียนการสอน

ด้านการสนับสนุนสื่อการเรียนการสอน

 • ต้องการให้สถานศึกษาจัดหาสื่อ หนังสือ แบบเรียน ที่มีเนื้อหาทันสมัย มีสื่อเทคโนโลยีเพียงพอสำหรับนักศึกษา อีกทั้งให้ศธ.สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์สำหรับการเรียนรู้ด้วยการทำโครงงาน รวมทั้งสนับสนุนค่าอาหารกลางวัน ค่าเดินทางไปพบกลุ่ม

ด้านครูผู้สอน

 • ต้องการให้มีครูผู้สอนที่จบตรงสาขาวิชาที่สอน เช่นครูคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ อีกทั้งให้ครูแจ้งจำนวนชั่วโมง กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต (กพช.) ที่นักศึกษาทำไปแล้วว่าได้กี่ชั่วโมง และเหลือชั่วโมงที่ต้องทำอีกเท่าไร รวมทั้งต้องการงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาสอนสำหรับครูผู้สอนที่ต้องเดินทางไกลๆ

ด้านความคาดหวังของนักศึกษาผู้พิการ

 1. ต้องการให้มีทางลาดในสถานที่พบกลุ่ม
 2. ต้องการสนามสอบสำหรับผู้พิการโดยเฉพาะ
 3. ต้องการงบประมาณสนับสนุนผู้ดูแลผู่พิการ ในการเดินทางมาพบกลุ่ม
 4. ต้องการให้มีครูช่วยอ่านข้อสอบให้นักศึกษากลุ่มพิการฟังในขณะที่สอบ เนื่องจากมีพัฒนาการในการอ่านช้ากว่านักศึกษาปกติ
 5. ไม่ควรเปลี่ยนครูผู้สอนนักศึกษาผู้พิการบ่อย เพราะปรับตัวไม่ทัน

การศึกษาต่อเนื่อง

 • ต้องการให้สอนอาชีพที่นำไปประกอบอาชีพได้จริง มีวัสดุอุปกรณ์ฝึกอาชีพเพียงพอ และยืมกลับไปฝึกที่บ้านได้ รวมทั้งต้องการผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาหลักสูตรอาชีพที่ได้มาตรฐาน

ในการนี้ เวลา 09.09 น. รมช.ศึกษาธิการ ได้ให้เกียรติกดปุ่มเปิดป้ายในพิธีเปิดป้ายโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลพนานิคม

ต่อมาเวลา 13.30 น. รมช.ศึกษาธิการ และคณะ ร่วมฟังความคิดเห็นเวทีเสวนา “เยาวชน EEC ยุคนิวนอร์มอล” ร่วมกับนักเรียนเอกชนกลุ่มพื้นที่ EEC พร้อมจัดสรรงบประมาณเปิดเวทีเสวนาอีก 20 เวที ณ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ได้มอบนโยบายในการช่วยเหลือผู้บริหาร ครูโรงเรียนเอกชน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ที่มีการระบาดของโรค Covid-19 โดยการส่งเสริมด้านวิชาการ การจัดสวัสดิการผู้บริหาร ครู และการบริหารงานโรงเรียน และได้สั่งการให้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ดำเนินการจัดตั้ง “ศูนย์การเรียนรู้ด้วยระบบดิจิทัล สช.” เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนเป็นแบบออนไลน์ (Online Learning) เป็นนวัตกรรมทางการศึกษา  ซึ่งเป็นการเปลี่ยนวิธีการสอนในรูปแบบเดิม (Face to Face)  ให้เป็นการเรียนการสอนที่ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยผ่านเครือข่าย Internet ให้ สช.เป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงระบบการเรียนการสอน Online โดยประสานความร่วมมือจากพันธมิตรเครือข่ายการจัดการศึกษา Online เข้ามาสนับสนุนฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ขณะนี้มีผู้เข้ามาร่วมมือจากบริษัทเอกชน/สำนักพิมพ์/สถาบันการศึกษา) จำนวน 24 ราย

นอกจากนี้ การลงพื้นที่ในวันนี้ถือเป็นการนำข้อมูลในเรื่องของอุปสรรคปัญหา รวมถึงการรวบรวมข้อมูลเพื่อนำไปสู่การพัฒนาให้เข้ากับบริบทพื้นที่ EEC ตามนโยบายของรัฐบาล อีกทั้งได้จัดสรรงบประมาณเพื่อเปิดเวทีเสวนารับฟังความคิดเห็นของนักเรียนเอกชนอีกกว่า 20 เวทีอีกด้วย

ในการนี้ รมช.ศึกษาธิการ ได้ร่วมเสวนาร่วมกับนักเรียนเอกชนกลุ่มพื้นที่ EEC ในหัวข้อ “เยาวชน EEC ยุคนิวนอร์มอล” โดยตัวแทนนักเรียนได้กล่าวแสดงความคิดเห็น อาทิ อยากให้รัฐบาล และ ศธ.แก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาในพื้นที่ EEC เนื่องจากนักเรียนที่อยู่ห่างไกลยังขาดอุปกรณ์การเรียน ครูสอนหลายระดับชั้นและหลายวิชาไปพร้อมๆกัน มำให้นักเรียนไม่สามารถเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม อีกทั้งอยากให้มีการรับนักเรียนเข้ามหาวิทยาลัยโดยพิจารณาจาก port folio มากยิ่งขึ้น รวมทั้งให้เริ่มการแนะแนวการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัยเพื่อให้เด็กค้นหาตัวเองให้เจอจนกว่าจะเข้ามหาวิทยาลัย

อานนท์ วิชานนท์ / สรุป
กิตติกร แซ่หมู่ /ภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: