สป.ศธ.จัดฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือระดับผู้นำ รุ่นที่ 895 A.T.C. แก่ข้าราชการบรรจุใหม่

(23 สิงหาคม 2563) นายธีรพงษ์ สารแสน รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือระดับผู้นำ รุ่นที่ 895 A.T.C. (Advanced Unit Leader Training Course) ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจกรรมเยาวชน “กฐิน กุยยกานนท์” อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

รองปลัด ศธ. กล่าวว่า การฝึกอบรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากร ทั้งในด้านการเป็นผู้นำและทักษะในการฝึกอบรมลูกเสือในระดับสูง รวมทั้งเป็นการเพิ่มประสบการณ์ในการฝึกอบรม ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เรียนรู้และสามารถทำหน้าที่ผู้กำกับกองลูกเสือหรือรองผู้กำกับกองลูกเสือ หรือให้ความรู้กับหน่วยงานหรือสถานศึกษา ในการจัดกิจกรรมทางด้านลูกเสือ เพื่อพัฒนาลูกเสือ เนตรนารี ทั้งทางกาย สติปัญญา จิตใจ และศีลธรรม ให้เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ และปลูกฝังให้เกิดความตระหนักถึงการมีจิตอาสา ซึ่งจะช่วยสร้างสรรค์สังคมให้เกิดความสามัคคี และมีความเจริญก้าวหน้า โดยผ่านกระบวนการลูกเสือ

นอกจากนี้ ต้องการให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ได้นำเอาหลักการ แนวคิด เทคนิค และวิธีการทางกระบวนการลูกเสือ ไปใช้ในการปฏิบัติงานด้านลูกเสือหรือสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้นได้ รวมทั้งเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศ

โดยใช้วิธีการของลูกเสือ คือ การยึดมั่นในกฎและคำปฏิญาณ (Scout Promise and Laws) การเรียนรู้โดยการกระทำ (Learning by Doing) เน้นการปฏิบัติกิจกรรมกลางแจ้ง (Outdoor Activities) การใช้ระบบหมู่ (Patrol System) และความก้าวหน้าของบุคคล โดยใช้หลักสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือ (Proficiency Badges)

เชื่อมั่นว่าผู้ผ่านการฝึกอบรมในครั้งนี้ จะสามารถนำเอาหลักการ แนวคิด เทคนิค และวิธีการทางกระบวนการลูกเสือไปใช้ ในการปฏิบัติงานด้านลูกเสือ หรือนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน ให้เกิดประสิทธิภาพแก่หน่วยงานของตนเองได้เป็นอย่างดี

นางกนกวรรณ บุญมาสุข ในนามตัวแทนของคณะกรรมการ และผู้เข้ารับการฝึกอบรม กล่าวถึงโครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือระดับผู้นำ รุ่นที่ 895 A.T.C. (Advanced Unit Leader Training Course) ในครั้งนี้ เป็นการดำเนินการร่วมกันระหว่างสำนักอำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน และสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-28 สิงหาคม 2563 รวมระยะเวลา 6 วัน 5 คืน มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม 107 คน เป็นข้าราชการบรรจุใหม่ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

การดำเนินการฝึกอบรมครั้งนี้ เป็นแบบการอยู่ค่ายพักแรม ตามแนวทางของสำนักงานลูกเสือโลกและสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ซึ่งจะเน้นขบวนการกลุ่มและสร้างการมีส่วนร่วมของผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีการบรรยายให้ความรู้และแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติตลอดระยะเวลาการฝึกอบรม โดยคณะวิทยากร ได้รับเกียรติจากนายวิรัตน์ พุ่มศิริ ผู้อำนวยการฝึกอบรม และคณะ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: