กศน.ร่วมมือ วี บิลด์ แอนด์ โอเปอร์เรต ร่วมเป็นหุ้นส่วนผลักดันศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ในรูปแบบ e-Commerce เปิดตลาดการค้าออนไลน์

(21 สิงหาคม 2563) นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายกมล รอดคล้าย ที่ปรึกษา รมช.ศธ., นายพะโยม ชิณวงศ์ ประธานคณะทำงาน รมช.ศธ., นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ รองปลัดฯ และรองโฆษก ศธ. ร่วมเป็นสักขีพยานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือส่งเสริมและสร้างช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าที่ผ่านการฝึกอาชีพ ภายใต้โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนสำนักงาน กศน. ในรูปแบบ e-Commerce โดยนายดิศกุล เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการ กศน. และนายพงศ์สันต์ ตฤณธวัช กรรมการผู้จัดการบริษัท วี บิลด์ แอนด์ โอเปอร์เรต จำกัด เป็นตัวแทนลงนาม ณ ห้องประชุมราชวัลลภ ชั้น 2 อาคารราชวัลลภ

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า โลกยุคปัจจุบันและอนาคต พลวัตต่าง ๆ เกิดขึ้นและพัฒนาไปอย่างมากและรวดเร็วในหลากหลายมิติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งมิติทางด้านเศรษฐกิจ ด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร ด้านการประกอบอาชีพ ที่มีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้เป็นองค์ประกอบ หรือเครื่องมือสำคัญในการดำเนินงาน ทำให้การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ จำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนแนวคิด แนวทาง และวิธีการดำเนินงาน ให้มีการพัฒนาไปมากกว่าการบริหารจัดการภาครัฐรูปแบบเดิม ๆ

การปรับเปลี่ยนที่สำคัญประการหนึ่ง ที่ควรได้รับการกล่าวถึง ก็คือ การสร้างความร่วมมือหุ้นส่วนระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับภาคเอกชน เพื่อให้สามารถสนองรับต่อความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา รวมทั้งเป้าหมายท้ายสุด คือ ประชาชนชาวไทย อยู่ดี กินดี ได้กินอิ่ม นอนอุ่น มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

“การจัดพิธีลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ ยืนยันให้เห็นชัดเจนว่า สำนักงาน กศน. ตระหนักถึงกระแสแนวคิดและวิธีการทำงานในลักษณะของความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน (Public – Private Partnership) และจะมีการผลักดันแนวคิดไปสู่การปฏิบัติอย่างแท้จริง

นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ กล่าวว่า เป็นเวลากว่า 14 ปี ที่เคยปฏิบัติงานที่สำนักงาน กศน. จึงมีโอกาสได้เห็นถึงจุดกำเนิดของโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน โดยเฉพาะการพัฒนาหลักสูตรการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำ ซึ่งมีความก้าวหน้าและพัฒนาการของโครงการมาโดยลำดับ จนถึงในวันนี้ สำนักงาน กศน. ในฐานะเจ้าของโครงการ ได้เล็งเห็นถึงประโยชน์และความจำเป็นในการสรรหาหน่วยงานภาคเอกชน เช่น บริษัท วี บิลด์ แอนด์ โอเปอร์เรต จำกัด เพื่อมาเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือกัน ช่วยกันส่งเสริมเติมเต็มช่องว่างที่เป็นข้อจำกัดต่าง ๆ ในการดำเนินงาน เพื่อที่จะร่วมกันขยายผลและพัฒนาการดำเนินงานโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนให้ยิ่งมีประสิทธิภาพ มีความคล่องตัว มีความกว้างไกลในการดำเนินงาน เหมาะสม และทันต่อยุคสมัยมากขึ้น

“หวังเป็นอย่างยิ่งว่า จากเจตนารมณ์อันแน่วแน่ ความเพียรพยายามร่วมกัน และการประสานความร่วมมือกันอย่างแน่นแฟ้นของทั้งสองหน่วยงาน จะนำไปสู่ย่างก้าวแห่งความสำเร็จของการดำเนินงานที่งดงามที่รออยู่ข้างหน้าต่อไป”

เลขาธิการ กศน. กล่าวเพิ่มเติมว่า จากสถานการณ์ภายนอกที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นด้วยวิวัฒนาการของเทคโนโลยีการสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ ที่ได้มีการพัฒนาขึ้นอย่างกว้างขวางและรวดเร็ว ส่งผลให้มีการค้าขายผลิตภัณฑ์ สินค้า และบริการ ทางออนไลน์เพิ่มมากขึ้น ซึ่งตลาดและกลุ่มเป้าหมายของสินค้าออนไลน์ดังกล่าว จะเป็นกลุ่มผู้บริโภคที่มีขนาดใหญ่และมีกำลังซื้อมหาศาล เพียงแต่ว่าเราต้องมีช่องทางการประชาสัมพันธ์ การจัดแสดงสินค้า การจัดวางจำหน่ายผลิตภัณฑ์ สินค้าบริการอย่างเหมาะสม และเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของกระแสเศรษฐกิจ การค้าและบริการที่เกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบัน และที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

การที่จะเจาะตลาดของการค้าขายออนไลน์ดังกล่าว จำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ประกอบการในผลิตภัณฑ์ สินค้า บริการ เหล่านั้น จะต้องมีวิธีการดำเนินงานที่เหมาะสมในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การโฆษณาประชาสัมพันธ์ การผลิต การจัดวาง การกำหนดราคาที่เหมาะสม การจัดจำหน่าย รวมทั้งการกระจายจัดส่งสินค้าไปยังผู้บริโภค ที่ต้องดำเนินการอย่างรวดเร็ว เป็นวงกว้าง มีความคล่องตัว และสามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

สิ่งต่าง ๆ ดังกล่าวเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการทำการตลาด (Marketing) นั้น หากแต่เพียงอาศัยการดำเนินงานโดยหน่วยงานภาครัฐโดยลำพังแล้ว ย่อมเป็นการยากที่จะสร้างขีดความสามารถ หรือสร้างความได้เปรียบเชิงแข่งขันในการดำเนินงานด้านการตลาดให้กับผลิตภัณฑ์ สินค้า บริการ ที่ผลิตออกมาได้ 

เพื่อเป็นการบรรเทาหรือแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เป็นข้อจำกัดดังกล่าว สำนักงาน กศน.ได้พิจารณาเห็นว่าบริษัท วี บิลด์ แอนด์ โอเปอร์เรต จำกัด เป็นหน่วยงานในภาคเอกชน ที่มีขีดความสามารถ มีความน่าเชื่อถือ ไม่ขัดข้องและพร้อมที่จะมาร่วมมือกับสำนักงาน กศน. จึงได้จัดให้มีพิธีการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างหน่วยงานทั้งสองขึ้น

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการยืนยันถึงความร่วมมือหุ้นส่วนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนซึ่งหน่วยงานทั้งสองจะดำเนินงานร่วมกัน ในการที่จะส่งเสริม และผลักดันให้ผลิตภัณฑ์ สินค้า บริการต่าง ๆ ที่ผลิตโดยผู้ที่เข้ารับการฝึกอาชีพจากโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน สามารถที่จะเจาะเข้าสู่ตลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งตลาดการค้าออนไลน์ในรูปแบบ e–Commerce ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งสามารถสร้างความพึงพอใจแก่ผู้บริโภค

ในขณะเดียวกัน ก็สามารถสร้างผลประกอบการที่ดี และสร้างผลประโยชน์ทางรายได้ที่น่าพึงพอใจ ให้แก่ประชาชนที่มาเข้าร่วมการฝึกอาชีพจากโครงการศูนย์ฝึกอาชีพของสำนักงาน กศน. พร้อมกันไป ซึ่งหากสามารถดำเนินการร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว จะถือเป็นก้าวย่างที่น่าจับตามองอย่างมากของการต่อยอดการดำเนินงาน และการพัฒนาโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนของสำนักงาน กศน. โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคแห่งชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ในปัจจุบัน

“จากความตั้งใจจริง ความจริงใจที่ทั้งสองหน่วยงานมีต่อกัน และความเพียรพยายามร่วมกัน จะทำให้การดำเนินงานโครงการฯ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้ สามารถประสบความสำเร็จได้อย่างงดงาม รวมทั้งสามารถนำไปสู่หนทางแห่งการพัฒนาอาชีพในเชิงรุก ที่มีความสร้างสรรค์ และสร้างรายได้ที่ดีให้แก่ประชาชนชาวไทยได้ในระยะยาวอย่างยั่งยืน”

กรรมการผู้จัดการบริษัท วี บิลด์ แอนด์ โอเปอร์เรต จำกัด กล่าวว่า วันนี้รู้สึกอบอุ่นมากตรงคำว่า “หุ้นส่วน” คำนี้เป็นคำที่สำคัญ เพราะแสดงให้เห็นถึงจุดเริ่มต้นที่ดีในการร่วมมือกัน โดยทางบริษัทฯ จะถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการทําการตลาด (Marketing) และช่องทางการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ สินค้า ที่ผ่านการฝึกอาชีพภายใต้โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน รวมทั้งจัดหาช่องทาง Marketing Place ในการวางจําหน่ายผลิตภัณฑ์ สินค้า และระบบขนส่ง (Logistics) เพื่อรองรับการให้บริการแก่ผู้ผลิต ที่ผ่านการฝึกอาชีพจากโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนของสํานักงาน กศน.

อานนท์ วิชานนท์ / สรุป
กิตติกร แซ่หมู่ / ถ่ายภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: