หมวดหมู่
แผน/ยุทธศาสตร์

ศธ.แจ้งทุกส่วนราชการ เปิดรับฟังความเห็นของนักเรียนนักศึกษา เพื่อส่งเสริมสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น ในประเด็นที่เกี่ยวกับ “การพัฒนาระบบการศึกษาและการเมือง”

กระทรวงศึกษาธิการ โดยนางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ รองปลัด ศธ. รักษาราชการแทนปลัด ศธ. ลงนามในหนังสือด่วนที่สุด ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2563 เรื่อง การเปิดรับฟังความเห็นของนักเรียนนักศึกษา เพื่อส่งเสริมสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 โดยให้ทุกส่วนราชการแจ้งหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดและในกำกับ ดำเนินการตามแนวทางการเปิดรับฟังความเห็นของนักเรียนนักศึกษา ในประเด็นที่เกี่ยวกับ “การพัฒนาระบบการศึกษาและการเมือง” ดังนี้

  1. ให้สถานศึกษา เปิดรับฟังความเห็นของนักเรียนนักศึกษา โดยนักเรียนนักศึกษาแสดงความคิดเห็นผ่านกิจกรรมของสภานักเรียน หรือองค์กร/กลุ่ม ซึ่งเป็นผู้แทนนักเรียนนักศึกษาในระดับสถานศึกษา ทั้งนี้ ขอให้ผู้บริหารสถานศึกษาคำนึงถึงการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกและความปลอดภัยของนักเรียนนักศึกษา
  2. ผู้บริหารสถานศึกษา นำข้อเสนอของนักเรียนนักศึกษา เสนอต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือ หน่วยงานต้นสังกัดในพื้นที่
  3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือ หน่วยงานต้นสังกัดในพื้นที่ ดำเนินการรวบรวมและจัดทำสรุปผลการเปิดรับฟังความเห็นของนักเรียนนักศึกษา ในภาพรวมของจังหวัด เสนอต่อหัวหน้าส่วนราชการต้นสังกัด
  4. หัวหน้าส่วนราชการต้นสังกัด จัดทำสรุปผลการเปิดรับฟังความเห็นของนักเรียนนักศึกษาในภาพรวมของหน่วยงาน และขอความอนุเคราะห์จัดส่งข้อมูลมายัง สำนักบูรณาการกิจการการศึกษา สป. ที่อีเมล tujirapon@gmail.com ภายในวันที่ 15 กันยายน 2563 เพื่อเสนอผู้บริหารกระทรวงต่อไป

อนึ่ง การปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียน พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2563 สถานศึกษาได้ดำเนินการตามระเบียบดังกล่าวตามข้อ 7 แตกต่างกันไป จนเกิดปัญหาต่อนักเรียนนักศึกษาบางส่วน ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการอยู่ระหว่างพิจารณาทบทวนรายละเอียดของระเบียบดังกล่าว ทั้งนี้ ในขั้นต้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายขอให้งดการดำเนินการตามระเบียบข้อ 7 ไปพลางก่อน

ในการนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พิจารณาแล้ว เห็นสมควรแจ้งหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดและในกำกับ รับทราบและดำเนินการตามแนวทางการเปิดรับฟังความเห็นของนักเรียนนักศึกษาดังกล่าวข้่างต้น เพื่อส่งเสริมสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560

หนังสือแจ้ง สพฐ./สอศ./กศน./สช./ศธจ.

ระเบียบ ศธ.ว่าด้วยการไว้ทรงผมนักเรียน พ.ศ.2563
(ประเด็นข้อ 7 ซึ่ง รมว.ศธ.ขอให้งดดำเนินการไว้ก่อน)

เรียบเรียง/กราฟิก: บัลลังก์ โรหิตเสถียร

6 replies on “ศธ.แจ้งทุกส่วนราชการ เปิดรับฟังความเห็นของนักเรียนนักศึกษา เพื่อส่งเสริมสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น ในประเด็นที่เกี่ยวกับ “การพัฒนาระบบการศึกษาและการเมือง””

สมัยปัจจุบันนี้ทาง ศธ. ได้ให้สิทธินักเรียน นักศึกษา ในเรื่องต่าง ๆ มากมาย อาทิ เช่น
สิทธิเรื่องทรงผม เรื่องการชุมนุม เรื่องข้อคิดเห็น
ทำให้นักเรียนนั้นใช้สิทธิเกินขอบเขตและความจำเป็น ทั้งนี้สิทธิที่ได้รับดังกล่าวนั้นทำให้เกิดเรื่องมากมาย เด็กไม่เคารพครู
ถ้าเป็นเช่นนั้นแล้วก็คงต้องให้ลาออกไป
จริงอยู่ที่ครูบางคนอาจทำเกินเหตุ
และมีนร.บางคนที่ไม่ประสงค์ดีได้ทำเกินเหตุจำเป็น ดังนั้นหากนักเรียนไม่ตั้งใจทำหน้าที่ของตนให้ดีโดยมีกริยา มารยาท งามตามแต่ก่อน
นร.ก็สมควรลาออกไป การให้นร.แสดงความคิดเห็นทางการเมือง ทำให้เกิดความวุ่นวายมากมาย
พวกท่านก็คงไม่ทราบหรอกครับว่าจริง ๆ แล้วเกิดอะไรขึ้น (หอคอยงาช้าง) นร.ชี้หน้าด่าครู
บาอาจารย์ นร.พวกนี้แหละครับที่เรียกร้องสิทธิต่าง ๆ

ถูกใจ

อยากให้โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยสามารถไว้ผมยาวได้ตามกฎกระทรวงและขอให้รีโนเวทห้องน้ำด่วน

ถูกใจ

มีหนังสือกฏระเบียบแบบเจาะจงเกี่ยวกับเรื่องการผูกโบว์สีขาวและการชููููููููู3นิ้ว ไหมครับ
ผมขอหนังสือหรือลิงค์หนังสือจากกระทรวงศึกษาธิการได้ไหมครับ เพราะที่โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมถ์ อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร ก็เพิ่งมีเรื่องครูกับนักเรียนเกี่ยวกับเรื่องผูกโบว์สีขาวและการชู3นิ้ว ผมจะได้เอาเข้าที่ประชุมสมาคมศิษย์เก่าและสมาคมผู้ปกครองนักเรียนเพื่อหารือกับผู้บริหารโรงเรียนต่อไป จะได้ทราบถึงกฏระเบียบว่าครูมีสิทธิ์หรือสามารถหักคะแนนนักเรียนเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้หรือไม่อย่างไร เพราะผมก็ได้เข้าไปพูดคุยกับครูฝ่ายปกครองมาแล้วว่าขอให้ปล่อยผ่านได้ไหมเฉพาะช่วงนี้จนกว่าสถานการณ์บ้านเมืองหรือเหตุการณ์จะสิ้นสุด แต่ทางฝ่ายปกครองมักอ้างแต่เรื่องกฏของโรงเรียนซึ่งถ้าเป็นแบบนี้มันจะไม่มีทางเข้าใจกันและไม่มีทางออกสำหรับผู้ปกครองและนักเรียน

ถูกใจ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s