เสมา 3 ลงพื้นที่ปัตตานี ชวนภาคีเครือข่ายดันต้นสาคูสู่การสร้างอาชีพอย่างยั่งยืน และให้กำลังใจผู้เข้าอบรมลูกเสือมัคคุเทศก์ปัตตานี

(15​ สิงหาคม​ 2563)​ ดร.กนก​วรรณ​ วิ​ลา​วัลย์​ รมช.ศึกษา​ธิการ​ ตรวจ​เยี่ยมการดำเนินงาน​ของ กศน.ทุ่งยางแดง​ และร่วม​กิจกรรม​ส่งเสริม​อาชีพ​เกษตร​กรรมการปลูกและแปรรูป​ต้นสาคู​ ของจังหวัดปัตตานี

พร้อมด้วย นายกมล รอดคล้าย ที่ปรึกษา รมช.ศธ. นายพะโยม ชิณวงศ์ ประธานคณะทำงาน รมช.ศธ. นายณัฐพงษ์ นวลมาก รองเลขาธิการ กศน. โดยมีนายพรหมพิริยะ กิจนุสนธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี นายหร่ออ๊บ มุเส็มสะเดา นายอำเภอทุ่งยางแดง นายอุดร สิทธิพาที ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี ข้าราชการและประชาชนในพื้นที่ร่วมต้อนรับ  ณ สำนักงาน กศน.อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี

นายอุดร สิทธิพาที ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี กล่าวว่า สำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี ได้กำหนดสโลแกนร่วมกันว่า กศน.ปัตตานี มีมาตรฐาน สืบสานศาสตร์พระราชา พัฒนาประชาชน ส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่สามารถยกระดับการศึกษา นำเทคโนโลยีมาเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับคุณภาพชีวิตได้ดีอย่างแท้จริง

สำหรับกิจกรรมในวันนี้ เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาต่อเนื่อง การพัฒนาอาชีพที่สอดคล้องกับบริบทของประชาชนในพื้นที่ เป็นเวทีแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยความร่วมมือจากสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง และศูนย์วิจัยและพัฒนาพรุโต๊ะแดง ในการแปรรูปและใช้ประโยชน์จากต้นสาคู เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้มองเห็นช่องทางการพัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ ส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของประชาชนในพื้นที่ต่อไป

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า การตรวจราชการวันนี้ได้เห็นถึงความพยายามและความสำเร็จในการขับเคลื่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมายนักเรียน นักศึกษา ทั้งในระบบและนอกระบบโรงเรียน และประชาชนทั่วไป เกิดกระบวนการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาอาชีพให้กับคนในชุมชน มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย ประชาชนสามารถเข้ารับบริการได้ตามความต้องการและความพร้อมของตนเอง นับเป็นการเปิดโอกาสทางการศึกษาที่ก่อให้เกิดความเสมอภาคทางการศึกษาในทุกพื้นที่

สำนักงาน กศน.พร้อมผลักดันส่งเสริมด้านอาชีพ เริ่มตั้งแต่ให้ความรู้เรื่องการปลูกต้นสาคู การเก็บเกี่ยว การนำไปใช้ ส่งเสริมนวัตกรรมการแปรรูปที่เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ได้ เพิ่มช่องทางการขายผ่านระบบ  e-Commerce ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ขณะเดียวกันต้องไม่กระทบต่อพื้นที่อุทยาน หรือพื้นที่อนุรักษ์ เพื่อนำไปสู่การเป็นอาชีพที่ยั่งยืน

สิ่งสำคัญคือ การประสานงานกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายระดับต่าง ๆ เพื่อร่วมส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาอาชีพจากต้นสาคู ซึ่งต้องอาศัยทั้งความรู้ ความสามารถ การทุ่มเททำงานร่วมกับภาคีเครือข่าย ผู้นำชุมชน ปราชญ์ชุมชน แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ

จึงขอเป็นกำลังใจ และเชิญชวนภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนจับมือกับ กศน. เดินหน้าสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน โดย ศธ.พร้อมให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ เพื่อพัฒนาประชาชน และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต

จากนั้น รมช.ศึกษาธิการ พร้อมคณะ เดินทางไปยังสำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี เพื่อตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้เข้าอบรมโครงการลูกเสือมัคคุเทศก์ จังหวัดปัตตานี จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-17 สิงหาคม 2563 และกล่าวตอนหนึ่งว่า ผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าอบรมโครงการลูกเสือมัคคุเทศก์ มาจากผู้ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในสถานที่ท่องเที่ยว ซึ่งถือเป็นโอกาสสำคัญที่จะได้มาแสดงศักยภาพการเป็นผู้นำที่มีประสิทธิภาพ จึงขอแสดงความชื่นชมและขอให้ภาคภูมิใจว่าการได้มาเป็นลูกเสือมัคคุเทศก์ไม่ใช่เป็นแค่เพียงในนามเท่านั้น แต่ลูกเสือมัคคุเทศก์ตั้งขึ้นมาอย่างถูกต้อง อยู่ในความดูแลของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ โดยความร่วมมือกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ทั้งนี้ ขอให้ทุกคนตั้งใจเก็บเกี่ยวความรู้จากการอบรมในหลักสูตรลูกเสือมัคคุเทศก์ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในฐานะตัวแทนของแผ่นดินเกิด สร้างประโยชน์ให้แก่ท้องถิ่น นำเสนอสิ่งที่ดีงามของบ้านตนเองให้ชาวโลกได้รับรู้ ไม่ว่าจะเป็นด้านทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรม เกษตรกรรม วิถีชีวิต อัตลักษณ์ของชุมชน โดยลูกเสือมัคคุเทศก์จะเป็นอีกกระบวนการที่สร้างการเรียนรู้ สร้างอาชีพ และพัฒนาท้องถิ่นได้ในอีกมิติ

ปารัชญ์ ไชยเวช / สรุป
กิตติกร แซ่หมู่ / ถ่ายภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: