มติ ครม. 13 สิงหาคม 2563 ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ

สรุปมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563 ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ 2 เรื่อง คือ รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการและรายงานผลการประเมินตนเองของ ค.ต.ป. และกำหนดให้วันศุกร์ที่ 4 และวันจันทร์ที่ 7 กันยายน 2563 เป็นวันหยุดราชการเพื่อชดเชยวันหยุดในช่วงเทศกาลสงกรานต์

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ และรายงานผลการประเมินตนเอง ของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการคณะต่าง ๆ  

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบ รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ และรายงานผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการคณะต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2 ตามมติคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.) ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2563

ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ มี 3 เรื่องที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

 1. การพัฒนาเด็กปฐมวัย
  ให้คณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย คณะอนุกรรมการบูรณาการพัฒนาเด็กปฐมวัย และสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา บูรณาการการทำงานเรื่องเด็กปฐมวัยทั้งด้านบริการสธารณสุข การจัดการศึกษา การจัดสวัสดิการ และการคุ้มครองสิทธิแก่เด็กปฐมวัย
  ให้ศูนย์รับเลี้ยงเด็กและสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏในพื้นที่ จัดให้มีระบบฝึกอบรมและระบบให้คำปรึกษาแนะนำ และจัดระบบพี่เลี้ยงให้ครูและผู้ดูแลเด็ก รวมทั้งให้คณะกรรมการด้านการศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบกำกับดูแลศูนย์เด็กเล็ก
 2. การบริหารจัดการขยะ
  ให้กระทรวงมหาดไทย (มท.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) และกรุงเทพมหานคร รณรงค์และสร้างจิตสำนึกในการทิ้งขยะและคัดแยกขยะ
  ให้ มท. และ ทส. เป็นหน่วยงานหลักในการสนับสนุนให้มีการเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลขยะของหน่วยงานต่าง ๆ เข้าด้วยกัน
  – รัฐบาลควรมีการเก็บค่าธรรมเนียมการท่องเที่ยว และนำภาษีมาใช้ในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม และจัดตั้งคณะกรรมการในการบริหารจัดการขยะในภาพรวมของประเทศ
 3. ระบบข้อมูลภาครัฐเพื่อการตัดสินใจ ให้หน่วยงานภาครัฐปรับปรุงระบบการบริหารจัดการภายในของระบบการจำแนกหรือการแบ่งกลุ่มให้ตรงกัน เพื่อให้รับข้อมูลเข้าจากระบบ eMENSCR ของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) กำหนดมาตรการการสื่อสารข้อมูลต่าง ๆ ผ่านช่องทางดิจิทัล บูรณาการระบบ การวางแผน ติดตามประเมินผลของหน่วยงานกลางต่าง ๆ เข้าด้วยกัน และให้หน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่ในการพัฒนาเทคโนโลยีพัฒนาแพลตฟอร์มกลางในการแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐ

การกำหนดวันหยุดราชการ เพื่อชดเชยวันหยุดในช่วงเทศกาลสงกรานต์

คณะรัฐมนตรีมีมติกำหนดให้วันศุกร์ที่ 4 และวันจันทร์ที่ 7 กันยายน 2563 เป็นวันหยุดราชการเพื่อชดเชยวันหยุดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2563 เป็นจำนวน 2 วัน  

ใกรณีที่หน่วยงานใดมีภารกิจในการให้บริการประชาชน หรือมีความจำเป็น หรือราชการสำคัญในวันหยุดดังกล่าวที่ได้กำหนดหรือนัดหมายไว้ก่อนแล้ว ซึ่งหากยกเลิกหรือเลื่อนไปจะเกิดความเสียหายหรือกระทบต่อการให้บริการประชาชน ให้หัวหน้าหน่วยงานนั้นพิจารณาดำเนินการตามที่เห็นสมควร โดยมิให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ และกระทบต่อการให้บริการประชาชน 

ในส่วนของรัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และภาคเอกชน ให้รัฐวิสาหกิจแต่ละแห่ง ธนาคารแห่งประเทศไทย และกระทรวงแรงงาน พิจารณาความเหมาะสมของการกำหนดเป็นวันหยุดให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องในแต่ละกรณีต่อไป

บัลลังก์ โรหิตเสถียร / เรียบเรียง

One thought on “มติ ครม. 13 สิงหาคม 2563 ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ

Add yours

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: