ผตร.ศธ.เร่ง ศปบ.จชต.รายงานผลอย่างรวดเร็ว เพื่อพัฒนาคุณภาพงานการศึกษาชายแดนใต้

(13 สิงหาคม 2563) ดร.วีระ แข็งกสิการ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการประชุมพร้อมทั้งบรรยายให้ความรู้ และมอบแนวทางในการปฏิบัติงาน ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างและพัฒนาเครื่องมือการติดตามการดำเนินงาน แนวทางการประเมินผล และชี้แจงแนวทางการติดตามการดำเนินงาน การประเมินผล และระบบการติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 – 16 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมญันนะตีย์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ดร.วีระ แข็งกสิการ กล่าวว่า ในการประชุมครั้งนี้ มุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้มีส่วนร่วมในการสร้างและพัฒนาเครื่องมือการติดตามการดำเนินงาน แนวทางการประเมินผล และระบบการติดตามการขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรม ที่สอดคล้องกับการดำเนินงานตามนโยบายพิเศษของรัฐบาล และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อนำมาวิเคราะห์โครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ปฏิทินการดำเนินงาน สำหรับเป็นข้อมูลเตรียมความพร้อมวางแผนการติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

และเร่งให้ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ดำเนินการติดตามรายงานผลความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการ และกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อพัฒนาคุณภาพงานการศึกษาในชายแดนใต้โดยเร็วที่สุด

สำหรับกิจกรรมในการประชุมเชิงปฏิบัติการการสร้างและพัฒนาเครื่องมือการติดตามการดำเนินงาน แนวทางการประเมินผล และชี้แจงแนวทางการติดตามการดำเนินงาน การประเมินผล และระบบการติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประกอบด้วย

  • การสร้างและพัฒนาเครื่องมือการติดตามการดำเนินงาน แนวทางการประเมินผล และระบบการติดตามการขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรม ตามนโยบายพิเศษของรัฐบาล และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
  • การสนทนากลุ่ม วิเคราะห์ สังเคราะห์ การสร้างและพัฒนาเครื่องมือการติดตามการดำเนินงาน และการประเมินผลโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  • การปฏิบัติการการรายงานผล ผ่านระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านการติดตามและประเมินผล ประกอบด้วย นายการุณ สกุลประดิษฐ์ นายชลำ อรรถธรรม ที่ปรึกษาผู้แทนพิเศษของรัฐบาล, ดร.เมธี ดิสวัสดิ์ อาจารย์มหาวิทยาลัยทักษิณ และ ว่าที่ ร.อ.สาคร กิ่งจันทร์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมบรรยายให้ความรู้ แก่ผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งรับผิดชอบการรายงานผลการขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรม ในหน่วยงานทางการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวนทั้งสิ้น 70 คน

ภาพ/ข่าว : ศปบ.จชต.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: