สป.ศธ.แจ้งสถานศึกษาเอกชน ทดลองเปิดเรียนแบบ On-Site (ครบคน ครบห้อง ครบชั้น) ตั้งแต่ 13 ส.ค.2563 เป็นต้นไป

(11 สิงหาคม 2563) สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.ศธ.) โดยนายประเสริฐ บุญเรือง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีหนังสือแจ้งเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ขอความร่วมมือให้สถานศึกษาเอกชน ทดลองเปิดสถานศึกษาเพื่อจัดการเรียนการสอน On-Site (ครบคน ครบห้อง ครบชั้น) ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป

โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุข และมาตรการของ ศธ. คือ

  • 6 มาตรการหลักของ ศธ. คือ 1) การคัดกรองวัดไข้อาการเสี่ยงก่อนเข้าสถานศึกษา 2) สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาในสถานศึกษา 3) จัดจุดบริการล้างมือหรือแอลกอฮอล์เจล 4) จัดให้มีการเว้นระยะห่าง 5) ทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสที่มีการใช้งานร่วมกันบ่อย 6) ลดความแออัด ไม่ทำกิจกรรมที่ีมีการสัมผัสร่วมกัน
  • มาตรการให้นักเรียนนักศึกษาจดบันทึกประจำวัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวัง ป้องกันการแพร่ระบาด

ทั้งนี้ เป็นไปตามความพร้อม ตามความสมัครใจ และตามความเหมาะสมของระบบการศึกษาของสถานศึกษาเอกชนในแต่ละแห่ง